Bedriftsnettverk – utlysning av midler til nye 3-årige bedriftsnettverksprosjekter

Neste utlysning av tilskuddsmidler vil komme i januar 2018 – med tentativ søknadsfrist 15. mars 2018. Vi inviterer derfor interesserte bedriftsgrupperinger til å søke. 

Bedriftsnettverk-programmet retter seg mot kommersielle strategiske samarbeidsprosjekter som fokuserer på utvikling av nye forretningsområder og nye markedsmuligheter i utlandet og i Norge. Overordnet hensikt er å bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv.

Programmet har konkurransebaserte utlysninger av midler to ganger i året. Nye 3-årige bedriftsnettverksprosjekter tas inn i programmet i to opptaksrunder, i mars og september. Vi inviterer interesserte bedriftsgrupperinger til å søke. Det anbefales at søkere tidlig tar kontakt med Innovasjon Norges distriktskontorer for en innledende samtale. Det anbefales videre at søker utarbeider en prosjektskisse som grunnlag for diskusjon og uforpliktende tilbakemelding.

Kort om bedriftsnettverksprogrammet

Formålet er å bidra til økt konkurransekraft, verdiskaping og lønnsomhet i bedriftene. Programmet tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske og markeds/kommersielt rettede samarbeidsprosjekter med et langsiktig perspektiv. Porteføljen omfatter i dag over 80 aktive bedriftsnettverksprosjekter med ca. 800 bedriftsdeltakere.  

Hvem kan søke

Målgruppen er vel etablerte små og mellomstore bedrifter (SMB) i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som har evne og vilje til å vokse eller omstille seg gjennom forpliktende strategisk, markedsrettet/kommersielt samarbeid med andre bedrifter.

Bedriftsnettverket må enes om og utpeke én av de strategiske deltakerbedriftene (egen juridisk enhet) til å ta rollen som søker og administrator/prosjektansvarlig. Nettverket kan bestå av tre eller flere SMB-bedrifter, registrert i Foretaksregisteret i Norge. Bedriftssamarbeidet kan foregå langs en verdikjede eller på tvers av bransjer og sektorer. Det er ikke krav om at bedriftene skal være lokalisert i samme region. Store bedrifter kan i tillegg inngå i nettverket, men ikke være dominerende. Bedrifter i utlandet kan også inngå.

Hva kan det søkes støtte til

Det kan søkes støtte til del-finansiering av felleskostnader knyttet til felles utviklingsaktiviteter. Dette kan eksempelvis være:

 1. Kostnader til prosjektledelse og administrasjon hos søker/administrator
 2. Kjøp av konsulentbistand og andre eksterne tjenester i Norge eller i utlandet til:
 • Prosjekt og prosessledelse
 • Markeds- og strategiske analyser
 • Forretningsutvikling/nye forretningsmodeller
 • Utgifter til felles kompetansetiltak
 • Utgifter til felles deltakelse på messer
 • Kjøp av teknisk bistand
 • Kjøp av juridisk bistand til samarbeidsavtaler og forretningsmessige kontrakter

Støttebeløp, støtteandel og støtteperiode

Det kan søkes støtte med inntil 750.000 kroner per år i inntil 3 år. Støtten til de fleste prosjekter vil normalt være i størrelsesorden 500.000 kroner pr. år. Støtteandelen vil avhenge av støtteformål, kostnadstype og bedriftsstørrelse. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av godkjente støtteberettigede kostnader. Det søkes for ett år av gangen.

Alle støtteberettigede kostnader må være bokført og fremgå av søkerbedriftens prosjektregnskap. Tildelt støtte må være innenfor bestemmelsene for de såkalte gruppeunntakene i statsstøttereglene. Innovasjon Norges distriktskontorer kan gi nærmere informasjon om dette.

Prioriterte områder

Bedriftsnettverk skal bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv.  Utlysningen retter seg derfor mot samarbeidsprosjekter som har fokus på:

Utvikling av nye forretningsområder og nye markedsmuligheter i utlandet eller i Norge.

Hvordan søke

Prosjektsøknad skal sendes inn via Innovasjon Norges elektroniske søknadsportal. Det er et eget søknadsskjema med innebygd veiledning for bedriftsnettverk, se lenke til søknadsskjema under.

Hvem kan du kontakte

Kontakt Innovasjon Norges distriktskontor i det fylket hvor aktuell søkerbedrift/administrator for bedriftsnettverket holder til, for en uforpliktende samtale om prosjektet, finansieringsmuligheter og søkeprosessen videre. Hvis du allerede har en fast kontaktperson, ta gjerne kontakt med denne. Du kan også kontakte våre regionale rådgivere for klynge og bedriftsnettverk.

Du kan også kontakte program/fagansvarlig for Bedriftsnettverksprogrammet Ottar Hermansen.
Tel
22 00 27 92, e-post: ottar.hermansen@innovasjonnorge.no

Viktige krav til søknad og samarbeidsprosjekt

 1. Søker (administrator) må være registret I Foretaksregisteret i Norge.
 2. Søknaden må inneholde en kort presentasjon av alle bedriftsdeltakere
 3. Beskrivelse av hvordan bedriftene er knyttet til hverandre gjennom fellesinteresser og komplementære ressurser
 4. Konkret og realistisk beskrivelse av markeds- og vekstpotensialet
 5. Beskrivelse av verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge
 6. Konkrete og realistiske mål, strategi og gjennomføringsplan med 3 års horisont.
 7. Beskrive samarbeidsmodell og prosjektorganisering
 8. Det må fremlegges (grov) budsjett og finansieringsplan for en prosjektperiode på inntil 3 år
 9. Budsjett og finansieringsplan for år 1 forventes konkret og detaljert.
 10. Det må sannsynliggjøres at bedriftene har tilstrekkelig økonomi, kompetanse og kapasitet til å bidra med avtalte ressurser inn i samarbeidet og realisere sine vekstambisjoner.
 11. Prosjektet må være basert på vilje og ambisjoner om langsiktig og forpliktende samarbeid
 12. Beskrive på hvilken måte prosjektet er forankret i styre og ledelse hos bedriftsdeltakerne.
 13. Underskrevet intensjonsavtale og utkast til samarbeidsavtale vedlegges søknaden.
 14. Underskrevet samarbeidsavtale skal fremlegges før evt. oppstart av hovedprosjektet. 

Dokumenter som kan vedlegges den elektroniske søknaden

 • Strategi- og gjennomføringsplan, budsjett og finansieringsplan
 • Presentasjon av alle bedriftsdeltakere
 • Samarbeidsmodell og prosjektorganisering
 • Underskrevet intensjonsavtale og utkast til samarbeidsavtale  

Kriterier for vurdering og utvelgelse av prosjekter

 1. Relevans til prioriterte områder i utlysningen
 2. Markeds- og vekstpotensialet for bedriftene
 3. Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge
 4. Deltakerbedriftenes samlede gjennomføringsevne (økonomi, kompetanse og kapasitet)
 5. I hvilken grad den offentlige støtten er utløsende for iverksetting av prosjektet.