Bedriftsnettverk – utlysning av midler til nye 3-årige hovedprosjekter

Søknadsfrist 15. mars. Vi inviterer interesserte bedriftsgrupperinger til å søke. 

Utlysningen retter seg mot kommersielle strategiske samarbeidsprosjekter som har fokus på utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter i utlandet eller i Norge.

Hensikten er å bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv.

Programmet har opptak av nye prosjekter to ganger i året, i mars og september. Dette er den første utlysningen i 2018.

Kort om bedriftsnettverksprogrammet

Formålet er å bidra til økt konkurransekraft, verdiskaping og lønnsomhet i bedriftene. Programmet tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske markeds- og kommersielt rettede samarbeidsprosjekter med et langsiktig perspektiv. Prosjektporteføljen omfatter i dag over 80 aktive bedriftsnettverk med ca. 800 deltakerbedrifter (i snitt 8-10 bedrifter i hvert bedriftsnettverk).  

Hvem kan søke

Programmet henvender seg til etablerte små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner i alle bransjer, sektorer og landsdeler. Bedriftene må ha felles interesser og ønske om å realisere sitt vekstpotensial gjennom strategisk kommersielt samarbeid med andre bedrifter i nettverk.

Bedriftsnettverket må enes om og utpeke én av de strategiske deltakerbedriftene til å ta rollen som søker og prosjektansvarlig på vegne av nettverket. Søker kan også være et samarbeidsselskap eiet av deltakerbedriftene (en juridisk enhet med eget organisasjonsnummer).

Bedriftsnettverket kan bestå av tre eller flere små og mellomstore bedrifter, registrert i Foretaksregisteret i Norge. I tillegg kan store bedrifter inngå i nettverket, men ikke være dominerende. Bedrifter i utlandet kan også inngå. Samarbeidet kan foregå vertikalt langs en verdikjede eller horisontalt innenfor eller på tvers av bransjer og sektorer. Det er ikke krav om at bedriftene skal være lokalisert i samme region.

Hva kan det søkes støtte til

Det kan søkes støtte til delfinansiering av felleskostnader knyttet til felles utviklingsaktiviteter. Dette kan eksempelvis være:

 1. Kostnader til prosjektledelse og administrasjon hos søker/administrator
 2. Kjøp av konsulentbistand og andre eksterne tjenester i Norge eller i utlandet til
  • Prosjektledelse, administrasjon og prosessledelse
  • Markeds- og strategiske analyser
  • Forretningsutvikling/nye forretningsmodeller
  • Utgifter til felles kompetansetiltak
  • Utgifter til felles deltakelse på messer
  • Kjøp av teknisk bistand
  • Kjøp av juridisk bistand til samarbeidsavtaler og forretningsmessige kontrakter

Støttebeløp, støtteandel og støtteperiode

Det kan søkes støtte med inntil 750.000 kroner per år i inntil 3 år. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av godkjente støtteberettigede kostnader. Støtteandelen vil avhenge av støtteformål, kostnadstype og bedriftsstørrelse. Det søkes for ett år av gangen. Søknader for år 2 og 3 sendes inn og behandles løpende, uavhengig av nye utlysninger.

Alle støtteberettigede kostnader må være bokført og fremgå av søkerbedriftens prosjektregnskap. Tildelt støtte må være innenfor bestemmelsene for de såkalte gruppeunntakene i statsstøttereglene. Våre distriktskontorer kan gi nærmere informasjon om dette.

Prioriterte områder

Bedriftsnettverk skal bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv.  Utlysningen retter seg derfor mot samarbeidsprosjekter som har fokus på:

Utvikling av nye forretningsområder og nye markedsmuligheter i utlandet eller i Norge.

Hvordan søke

Prosjektsøknad skal sendes inn via Innovasjon Norges elektroniske søknadsportal. Det er et eget søknadsskjema for bedriftsnettverk med innebygd veiledning. Se lenke til søknadsskjema under.

Hvem kan du kontakte

Søker oppfordres til å kontakte Innovasjon Norges distriktskontor for en samtale om prosjektet, finansieringsmuligheter og søkeprosessen - i god tid før søknad sendes inn. Det anbefales utarbeidet en prosjektskisse som grunnlag for diskusjon og uforpliktende tilbakemelding.

Hvis du allerede har en fast kontaktperson, ta gjerne kontakt med denne. Du kan også kontakte våre regionale rådgivere for klynger og bedriftsnettverk eller programleder for Bedriftsnettverksprogrammet Ottar Hermansen Tel: 22 00 27 92.

Krav til søknad og prosjektbeskrivelse

Søknaden bør være kortfattet, men konkret. Prosjektdokumenter med utfyllende informasjon kan vedlegges søknaden. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde:

 • Kort presentasjon av alle bedriftene (virksomhet, omsetning siste år, antall ansatte mv.)
 • Bedriftenes felles interesser og behov - og hvordan de kan ha nytte av hverandre
 • Mål og hensikt med samarbeidet
 • Beskrivelse av samarbeidsområder (nye forretningsområder og/eller nye markedsmuligheter)
 • Beskrivelse av aktuelt markeds- og vekstpotensial
 • Beskrivelse av verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge
 • Strategi og gjennomføringsplan med 3 års horisont
 • Prosjektorganisering og samarbeidsmodell (hvordan skal bedriftene samarbeide)
 • Budsjett og finansieringsplan for inntil 3 år (estimat)
 • Aktivitetsplan, budsjett og finansieringsplan for år 1 (konkret og detaljert)

Det forutsettes at samarbeidsprosjektet er forankret i styret og daglig ledelse hos deltakerbedriftene. Intensjonsavtale undertegnet av alle deltakerbedriftene skal vedlegges søknaden. Før oppstart av prosjektet skal samarbeidet formaliseres gjennom en underskrevet samarbeidsavtale.

Dokumenter som kan vedlegges den elektroniske søknaden

 • Strategi- og gjennomføringsplan
 • Prosjektorganisering og samarbeidsmodell
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Intensjonsavtale eller samarbeidsavtale

Kriterier for vurdering og utvelgelse av prosjekter

 1. Relevans til prioriterte områder i utlysningen
 2. Markeds- og vekstpotensialet for bedriftene
 3. Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge
 4. Deltakerbedriftenes samlede gjennomføringsevne (økonomi, kompetanse og kapasitet)
 5. I hvilken grad den offentlige støtten er utløsende for iverksetting av prosjektet.