Sjekk tollsatser og dokumentasjonskrav

I denne databasen (MendelOnline) finner du toll- og avgiftssatser samt generelle og spesifikke krav og regler som gjelder ved import til ulike land.

Hva finner du i databasen?:

 • Hvilke toll og avgifter som gjelder
 • Generelle og spesielle dokumentkrav
 • Eventuelle importlisenser på varen
 • Eksisterende kvoter eller andre importkrav som må tilfredstilles

Hvordan brukes databasen?:
Første gang du skal benytte databasen må du registrere deg med blant annet brukernavn og passord. Når registeringen er fullført vil du få tilgang og ved senere innlogginger brukes da bare ditt brukernavn og passordet. 

For å benytte databasen trenger du produktets varenummer. Spesiell informasjon som tollsatser og produktspesifikke innførselskrav er direkte knyttet til produktets tollklassifisering/varenummer. For å finne produktets tolltariffnummer kan du benytte tolltariffen som et hjelpemiddel www.toll.no. Dersom du er usikker på om varenummeret du har funnet er riktig kan du kontakte Tolletaten for en bindende klassifiseringsuttalelse. Tollmyndighetene i andre land kan også gi tilsvarende uttalelser. Det vil alltid være tollmyndighetene som kan gi vedtak om hvilket tolltariffnummer som gjelder. 


Det er viktig at du er nøye med tollklassifiseringen når du bruker databasen!

HS-systemet:
De fleste lands tolltariffer tar utgangspunkt i HS-systemet (Harmonized Description and Coding System) som er det internasjonale klassifiseringssystemet for varer.

Selve HS-systemet består at 21 avsnitt som igjen er delt opp i 97 kapitler. Det er det såkalte HS-nummeret (harmoniserte system) som er likt i alle land. HS-nummeret består kun av de 6 første sifrene i ett tolltariffnummer.

Utover de seks første sifrene er det som kalles nasjonale oppdelinger. Det er på de 'siste sifrene' i et tolltariffnummer man finner de spesifikke reglene som gjelder i landet. 

Eksempel på oppbygning av toltariffnummer:

84.13.4000 Betongpumpe

84:                              Kapittel
84.13:                         Posisjon
84.13.40:                    HS nummer
84.13.4000:                Norsk tolltariffnummer
84.13.400000:            EUs tolltariffnummer


Seksjoner i databasen:
I databasen finner du 3 ulike seksjoner som du kan benytte:

 • Nomenclature
 • Customs Tariffs
 • Import Formalities

Nomenclature: Her finner du historiske versjoner av:

 •          Harmoniserte system
 •          EUs importtolltariff (TARIC)
 •          EUs eksporttolltariff (Combined Nomenclature – CN)
 •          USAs tolltariff (HTS US)
 •          Sveitsisk tolltariff (TARES)

Customs Tariff: Her ligger søkbare tolltariffer til over 100 land hvor samtlige er basert på HS –systemet. For å finne eksakt informasjon er det nødvendig å finne landets tolltariffnummer (på 6, 8 eller 10 siffer).

Her vil du finne informasjon om:

 • Ordinære tollsatser (MFN – Most Favoured Nation)
 • Preferanse tollsatser (lavere tollsatser under frihandelssystemer med spesielle land eller områder)
 • Andre avgifter som:
  -  Merverdiavgift (VAT eller GST)
  -  Særavgifter
  -  Tolldeklareringsavgifter

Import Formalities: Her finner du både generell og spesifikk informasjon om landets krav ved innførsel og hvilke regler som gjelder for både eksportør (i Norge) og importør i landet som varene sendes til.

Her vil du finne informasjon om:

 • Generelle regler (Overview of Import Procedures)
 • Dokumentasjonskrav, F.eks. spesielle krav til fakturainnhold, hvorvidt det må eller bør sendes opprinnelsesbevis, fraktdokumenter, krav til registrering etc.
 • I tillegg finnes det mer spesifikke bestemmelser som gjelder for enkeltstående produkter eller produktkategorier (Specific Requirements) som ofte relaterer seg til produktkrav og godkjenninger.