Opprinnelsesbevis

Et opprinnelsesbevis stadfester hvilken opprinnelse en vare har.

Det eksisterer to parallelle systemer i internasjonal handel hvor opprinnelsesbeviset har ulike funksjoner.

Tollfordeler
Det ene systemet er i forbindelse med eksport til et land eller område Norge har inngått en frihandelsavtale med. Opprinnelsesbeviset utstedes for at kunden kan søke om tollfrihet eller redusert tollsats i forbindelse med import til landet.  

Det stilles en rekke krav til eksportøren som utsteder et opprinnelsesbevis.

Opprinnelsesbevis som benyttes i forbindelse med frihandelavtalene er enten en fakturaerklæring, fakturaerklæring EUR-MED, varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED.

Hvilket opprinnelsesbevis som benyttes avhenger av om eksportøren er en godkjent eksportør eller ikke, verdien av opprinnelsesproduktene og til hvilket land som varene eksporteres til.

Ved handel innenfor EØS området kan også en leverandørerklæring benyttes. Denne skal kun brukes i forbindelse med såkalt full kumulasjon.

”Made in”
Det andre systemet er opprinnelsesbevis utstedt for å fastsette en vares opprinnelsesstatus, er de såkalte ”ikke-preferensielle opprinnelsesreglene”.  Opprinnelsesbeviset gir ikke tollfordeler og er kun en stadfestelse på hvor varen er produsert. Regelverket administreres av WTO - Verdens handelsorganisasjon og de fleste land har nasjonale regelverk som bestemmer varenes opprinnelse.
 
Enkelte land krever at et opprinnelsesbevis følger varen, uansett hvilken opprinnelse varen har. Aktuelt opprinnelsesbevis i henhold til dette systemet er vanligvis 'Certificate of Origin'.

Enkelte land har spesielle opprinnelsesdokumenter som gjelder ved innførselen og du vil finne informasjon under det aktuelle landet i Eksporthåndboken.


Certificate of Origin

Certificate of Origin er et dokument som dokumenterer varens opprinnelse.
 
Det kan generelt brukes der importøren/importlandets myndighet krever bevis på varenes opprinnelse, men hvor det ikke foreligger særskilte skjemaer for dette. Dersom importlandets myndighet krever Certificate of Origin, skal det legges frem for tollmyndighetene i importlandet. I og med at det er et såkalt “ikke-preferensielt opprinnelsesbevis”, gir det derfor ikke tollfordeler i importlandet. Ved bruk av opprinnelsesbevis uten krav om konsulatregistrering er det ofte tilstrekkelig at dokumentet attesteres eller viseres. Enkelte land krever i tillegg legalisering av dokumentet av ambassade/konsulat. Det anbefales nær kontakt med importør for innhenting av opplysninger om antall kopier av dokumentet som kreves, om det må legaliseres av ambassade/konsulat og/eller viseres av tollmyndighetene eller et handelskammer.

En annen mulighet er å bruke Eksporthåndboken eller kontakte Innovasjon Norge for mer informasjon.

Vi gjør oppmerksom på følgende:
• Certificate of Origin kan attesteres både av Tollvesenet og av norske handelskamre ved eksport fra Norge.

• Ved attestering av Certificate of Origin, skal det alltid fremlegges en tilhørende utførselsdeklarasjon med ekspedisjons- og løpenummer.

• Det skal være samsvar mellom vekt, kolli og vareslag på tolldeklarasjonen, Certificate of Origin og fakturaen.

• Det kreves ikke at mottakerne på disse dokumentene er identiske.

• Opprinnelsen til varen er det landet hvor den er fremstilt i sin helhet, eller det landet den sist ble vesentlig bearbeidet eller foredlet. Varen kan derfor ha en annen opprinnelse enn norsk.

• Tollvesenet attesterer ved å stemple med det åttekantede stempelet, datere og underskrive i rubrikk 8.

• Tollvesenet attesterer originalen og eventuelle kopier (ved behov).

• Tollvesenet kan også attestere utførselsdeklarasjonen i rubrikk D ”Kontroll ved avgangstollstedet” i de tilfeller hvor tollvesenet i importlandet krever det.

• En kopi av Certificate of Origin skal oppbevares av tollregionen.


I henhold til tollovens § 8-6 skal en vare som hovedregel anses å ha opprinnelse i det land der den er fremstilt i sin helhet, eller der den sist var gjenstand for vesentlig bearbeidelse. Dersom flere land har deltatt i produksjonen av en vare, skal opprinnelseslandet være det landet der den siste vesentlige og økonomisk begrunnede bearbeidelse eller foredling finner sted, og som resulterer i fremstillingen av et nytt produkt, eller som representerer et vesentlig trinn i fremstillingen av et produkt. Varen kan dermed ha annen opprinnelse enn norsk. Certificate of Origin foreligger som E-dokument.


Fakturaerklæring

Fakturaerklæringen påføres av eksportøren på et handelsdokument, normalt fakturaen.

Fakturaerklæringen skal ikke attesteres av tollmyndighetene. Dersom eksportøren er en såkalt "godkjent eksportør" kan fakturaerklæringen anvendes uansett verdi. Ellers kan fakturaerklæringen kun brukes dersom verdien på opprinnelsesproduktene ikke overstiger NOK 50 000.

Fakturaerklæringen har følgende ordlyd:

Norsk versjon:
"Eksportøren av produktene omfattet av dette dokumentet (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ....1) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .......2) preferanseopprinnelse."

Engelsk versjon:
" The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ......1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .............2) preferential origin."

1) Når fakturaerklæringen er utferdiget av en godkjent eksportør, må den godkjente eksportørens autorisasjonsnummer oppgis i denne rubrikken. Når fakturaerklæringen ikke er utferdiget av en godkjent eksportør, skal teksten i parentesen utelates helt, eller plassen stå åpen.

2) Produktets opprinnelse skal oppgis.

Det er mulig med andre språkversjoner, men du bør sjekke hvilke som kan benyttes i den enkelte avtale.

Under fakturaerklæringen skal det anføres sted og dato for utferdigelse, med mindre disse opplysningene fremkommer et annet sted på dokumentet.

Fakturaerklæringen skal i utgangspunktet være undertegnet i original. Navnet på den som undertegner skal også føres opp. "Godkjente eksportører" kan få dispensasjon fra kravet om å undertegne. Det er tollvesenet som gir slik tillatelse i den tollregionen hvor eksportøren hører til.

En fakturaerklæring har vanligvis en gyldighetstid på fire måneder.


Fakturaerklæring EUR-MED

Fakturaerklæringen EUR-MED påføres av eksportøren på et handelsdokument, normalt fakturaen. Fakturaerklæringen EUR-MED skal ikke attesteres av tollmyndighetene.

Dersom eksportøren er en såkalt "godkjent eksportør" kan fakturaerklæringen EUR-MED anvendes uansett verdi. Ellers kan fakturaerklæring EUR-MED kun brukes dersom verdien på opprinnelsesproduktene ikke overstiger NOK 50 000.

Fakturaerklæring EUR-MED er bevis på produktets opprinnelse og kan gi produktet en tollfordel. Kan kun benyttes når varen er produsert i samsvar med opprinnelsesreglene i de frihandelsavtalene som er med i EUR-MED samarbeidet.

Fakturaerklæringen har følgende ordlyd:

Norsk versjon:
"Eksportøren av produktene omfattet av dette dokumentet (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ....1) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .......2) preferanseopprinnelse."

- cumulation applied with.....(name of the country/countries)
- no cumulation applied 3)

Engelsk versjon:
" The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ......1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .............2) preferential origin."

- cumulation applied with.....(name of the country/countries)
- no cumulation applied 3)

1) Når erklæringen er utferdiget av en godkjent eksportør, må den godkjente eksportørens autorisasjonsnummer oppgis i denne rubrikken. Når fakturaerklæringen ikke er utferdiget av en godkjent eksportør, skal teksten i parentesen utelates helt, eller plassen stå åpen.

2) Produktets opprinnelse skal oppgis.

3) Tilføy og slett som nødvendig.

Det er mulig med andre språkversjoner, men du bør sjekke hvilke som kan benyttes i den enkelte avtale.

Under fakturaerklæringen skal det anføres sted og dato for utferdigelse, med mindre disse opplysningene fremkommer et annet sted på dokumentet.

Fakturaerklæring EUR-MED skal i utgangspunktet være undertegnet i original. Navnet på den som undertegner skal også føres opp. "Godkjente eksportører" kan få dispensasjon fra kravet om å undertegne. Det er tollvesenet som gir slik tillatelse i den tollregionen hvor eksportøren hører til.

En fakturaerklæring EUR-MED har en gyldighetstid på fire måneder.


Godkjent eksportør

Tollmyndighetene kan gi eksportører status som "godkjent eksportør" ("approved exporter"). Godkjente eksportører gis tillatelse til å utferdige fakturaerklæringer uavhengig av verdien på de eksporterte varene. Dersom eksportøren ikke er godkjent, kan Varesertifikat EUR.1/Varesertifikat EUR-MED brukes på forsendelser hvor verdien er over NOK 50.000.

Krav
For å bli autorisert som godkjent eksportør kreves blant annet at bedriften har jevnlig eksport, setter seg inn i og holder seg oppdatert om bestemmelsene i opprinnelsesregelverket. Videre må bedriften kunne gi nødvendige garantier for å bekrefte opprinnelsesstatusen på de eksporterte produktene.

Søknad
Søknad om autorisasjon som godkjent eksportør sendes til, og avgjøres av den enkelte tollregion. Søknaden vedlegges ferdig utfylt søknadsskjema med nødvendige bilag. Søknadsskjemaet er tilgjengelig på tollvesenet sine hjemmesider.  Skjemaet er merket RD-003.” og har navnet ”Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør”. Det er også et vedlegg til søknadsskjemaet kalt ”Informasjons- og spørreskjema til søknad om autorisasjon til å utstede fakturaerklæringer som godkjent eksportør”. Dette vedlegget må fylles ut og sendes tollregionen sammen med søknad.


Varesertifikat EUR.1

Varesertifikat EUR.1 foreligger i snap- sett à 3 ark. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og attesteres (utstedes) av eksportlandets tollmyndigheter.

Varesertifikat EUR. 1 er bevis på produktets opprinnelse og kan gi produktet tollfordeler.

Kan kun benyttes når varen er produsert i samsvar med opprinnelsesreglene i de ulike frihandelsavtalene.

Gyldig varesertifikat EUR.1 kan gi importøren tollfrihet eller nedsatt toll for en rekke produkter. Varesertifikat EUR.1 brukes vanligvis av ikke-godkjente eksportører i stedet for en fakturaerklæring.

Varesertifikat EUR.1 kan bestilles hos firmaet Wittusen & Jensen AS.


Varesertifikat EUR-MED

Varesertifikat EUR-MED foreligger i snap- sett à 3 ark. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og attesteres (utstedes) av eksportlandets tollmyndigheter.

Varesertifikat EUR-MED er bevis på produktets opprinnelse og kan gi produktet en tollfordel. Kan kun benyttes når varen er produsert i samsvar med opprinnelsesreglene i de ulike frihandelsavtalene som er med i EUR-MED samarbeidet.

Gyldig varesertifikat EUR-MED kan gi importøren tollfrihet eller nedsatt toll for en rekke produkter. Varesertifikat EUR-MED brukes vanligvis av ikke-godkjente eksportører i stedet for en fakturaerklæring. 

Varesertifikat EUR-MED kan bestilles hos firmaet Wittusen & Jensen AS.


Nasjonal leverandørerklæring

Nasjonal leverandørerklæring er opprinnelsesbeviset mellom norske bedrifter.

Erklæringen bekrefter at en produsent/underleverandør har fremstilt produktene i samsvar med gjeldende opprinnelsesregler i de ulike frihandelsavtalene. Den kan også brukes i tilfeller der underleverandøren har kjøpt varer fra utlandet med gyldig opprinnelsesdokumentasjon.

Nasjonale leverandørerklæringer kan være nødvendig som dokumentasjon for å bevise eksportvarens opprinnelsesstatus enten ved direkte eksport eller etter videre bearbeiding. Utsteder du en leverandørerklæring påtar du deg de samme krav til dokumentasjons- og oppbevaringsplikt som om du utsteder et varesertifikat EUR.1 eller fakturaerklæring.

Leverandørerklæringen kan påføres faktura, et fraktdokument, andre handelsdokumenter eller på et separat brevpapir. Påføres erklæringen andre dokumenter enn fakturaen må det gis en referanse til den eller de aktuelle leveranser som dekkes av erklæringen, samtidig som det må være mulig å identifisere varene.  


Leverandørerklæring

Leverandørerklæring brukes kun i forbindelse med såkalt full kumulasjon og gjelder kun innen EØS-avtalen.

Leverandørerklæringen er bevis for den bearbeiding eller foredling varer har gjennomgått i EØS uten å oppnå frihandelsstatus. Systemet innebærer at en produsent kan nyttiggjøre seg av bearbeidingsprosesser som er gjort innenfor EØS for å oppnå opprinnelsesstatus på varene.

Leverandørerklæringen blir brukt som dokumentasjon på at varen kan oppnå opprinnelsesstatus.

En leverandørerklæring gjelder ikke som opprinnelsesbevis og gir derfor ikke tollfordeler.

Leverandørerklæringen skal utstedes etter et fastlagt skjema og etter bestemte regler kan også Langtids leverandørerklæring benyttes.