Sunnhetssertifikat

Et sunnhetssertifikat er et sertifikat som viser at den aktuelle forsendelsen tilfredsstiller gitte krav i gjeldende forskrifter.

Slike sertifikat er hovedsakelig benyttet ved salg av næringsmidler.
Geografisk er de hovedsakelig brukt ved salg til tredjeland, det vil si land som Norge ikke har frihandelsavtale med.

Spesifikke sunnhetssertifikater eksisterer på blant annet kjøtt- og kjøttprodukter samt fisk- og fiskeprodukter.

Sertifikatene fylles ut av eksportøren og kontrolleres og signeres av tilsynsmyndighetene for vedkommende virksomhet.

Visse land vil kreve at sertifikatet viseres/legaliseres

Sertifikatet følger forsendelsen sammen med øvrig handelsdokumentasjon.
Det adresseres til importøren som fremlegger dokumentene for importlandets toll- og veterinærmyndigheter for kontroll.

Det eksisterer egne (spesifikke) blanketter for en rekke land.
Sertifikatet fylles ut av eksportøren, men stemples og signeres av aktuell tilsynsmyndighet.
Her vil praksis variere noe. Derfor anbefales kontakt med det aktuelle kontor for ytterligere informasjon.

Etter at den utvidete EØS-avtalen, den såkalte ”veterinæravtalen” med EU, trådte i kraft, er det ikke offentlig krav om at sunnhetssertifikat skal utstedes for kjøtt- og kjøttprodukter eller fisk- og fiskeprodukter.
Imidlertid må produsent ha gyldig EØS-autorisasjon fra aktuell tilsynsmyndighet.

I tillegg har WTO (World Trade Organisation) en egen avtale. Avtalen etablerer regler, prinsipper og mål på området. Målet er å sikre at såkalte sanitære og fytosanitære tiltak er saklig begrunnet og ikke utgjør en skjult handelshindring. Den omtales ofte som SPS-avtalen (WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures).