Forhåndsvarsling ved eksport

All forhåndsvarsling må skje elektronisk. Norske myndigheter har en avtale med EU's myndigheter om at varer som transporteres direkte mellom Norge og tredjeland skal forhåndsvarsles til Tollvesenet, samt transporter mellom Norge og tredjeland via EU skal varsles til tollmyndighetene i EU. I tillegg skal all transport til og fra Svalbard varsles.

For forsendelser som må forhåndsvarsles er det ulike tidsfrister avhengig av transport- og forsendelsesmåte samt om varene krysser grensen som import eller eksport.
Forhåndsvarslingen skal gjøres gjennom Tollvesenets NCTS system som de fleste speditører/transportører er knyttet opp til, slik at informasjonen kan avgis via aktører med NCTS tilgang.

Informasjonen som skal avgis i forhåndsvarselet vil være knyttet til avsender, mottaker, produkter, transporten etc. I tollvesenets temahefte om forhåndsvarsling vil du finne eksakt informasjon om forhåndsvarsling.