Juridisk system

De enkelte land har sine egne rettsregler og rettssystemer.

Både rettsreglene og ikke minst rettssystemene kan ha mange fellestrekk gjennom gjensidig påvirkning over tid eller ved avtaler om harmonisering mellom stater.
Ved internasjonal (privatrettslig) virksomhet krysses også grensene for andre rettsystemer og rettsregler.

Det blir derfor viktig å ha et bevisst forhold til hvilke rettsregler som blir styrende i en forretningsavtale og hvem som blir kompetent til å avgjøre en eventuell tvist.

Man bør også være klar over at kontraktens ordlyd vil kunne være enda mer avgjørende i land som bygger på det angloamerikanske rettssystem (Common Law) enn i land som i større grad støtter seg på rettssystemer med mer skrevne rettsregler (Civil Law).

Her omtaler vi kort de viktigste rettssystemene internasjonalt.

Tyskromersk rett

Landene som hører til tyskromersk rett (civil law), bygger sitt rettssystem hovedsakelig på arven fra Romerretten med innslag fra andre kilder.

Typisk for rettssystemet er forrangen for den skrevne retten og den systematiske samling og nedskriving av uskreven rett. I hovedsak vil rettspraksis tjene som tolkningsmoment for den skrevne rettsregel, og ikke selv være selvstendig grunnlag for rettsskaping.

I praksis vil dette ofte bety at kontraktens ordlyd ikke dekker alle problemstillinger som er relevante for kontraktsforholdet. Forhold ikke regulert i kontrakten løses vanligvis på bakgrunn av nasjonalt skrevet kontraktsrett.

Det er i utgangspunktet ingen konflikt mellom å bruke modellkontrakter og civil law rettssystemer. Bestemmelser om hvilke lands lovgivning som skal legges til grunn for nærmere tolkning av kontrakten og løsning av tvister vil derimot kunne få betydning.

Islamsk rett

Dette er et selvstendig rettssystem som er uløselig knyttet til islam, med Koranen som primærkilde for rettssreglene.

I tillegg kommer den hellige bok om profeten Muhammeds handlinger og levesett; Sunna. Disse to primærkildene er  av mer historisk enn aktuell interesse.
For å løse et rettsspørsmål trenger dommeren bare å konsultere den ufeilbarlige og endelige fortolkningen av retten slik den er presentert av ijmā (enstemmig fortolkning til muslimske læremestre i det 10. århundre).

For å løse tilfeller som ikke var tenkt på og som derfor ikke forekommer i ijmā, godtas som siste rettskilde, qiyās, som er løsning av konkrete rettstvister basert på analogi fra ijmā.

I de fleste muslimske land vil den tradisjonelle muslimske rett i dag ha mindre betydning enn tidligere når det gjelder kontraktsrettslige forhold. Økende internasjonal handel har medført påvirkning fra civil law og common law. Muslimsk rett har i dag relativt større betydning på familierettens område.

Muligheten for å legge modellkontrakter til grunn skulle derfor også være til stede overfor land hvor rettssystemet offisielt bygger på islamsk rett.

Angloamerikansk rett

Teknisk sett bygger angloamerikansk rett (common law) -rettssystemer på “common law”-prinsipper og metoder slik disse forekommer i engelsk rett, selv om det finnes mange avskygninger som skyldes kulturell og politisk påvirkning gjennom tid.

Basis i rettssystemet er rettspraksis og den forrang den er gitt som uttrykk for gjeldende rett, bare supplert av lovgivning. Prinsippene og rettsreglene som utledes av rettspraksis er i motsetning til under "civil law"-systemer ikke blitt samlet og skrevet ut i form av lovsamlinger.

Kontrakter vil derfor ofte være mer omfattende og detaljerte, siden skrevne nasjonale regler i mindre grad har betydning for fortolkningen av kontraktsforholdet.

Bruk av modellkontrakter bidrar til å bygge bru over denne hovedforskjellen mellom det tyskromerske (civil law) rettssystemet og angloamerikansk rett.