Salgskontrakt - direkte salg

Salgskontrakten ved direkte salg mellom selger og kjøper bør normalt inneholde opplysninger om:
 • Selger og kjøpers navn og adresse
 • Aktuell varebeskrivelse
 • Avtalt pris og oppgjørsvaluta
 • Leveringsbetingelse, herunder leveringssted og tid
 • Navn og adresse på fraktfører (transportør)
 • Krav om eventuell vareinspeksjon (kvalitetskontroll)
 • Eiendomsrettsforbehold
 • Betalingsbetingelser
 • Aktuelle handelsdokumenter
 • Tiltak ved forsinket /uteblitt leveranse
 • Tiltak ved mangelfull leveranse
 • Tvungne omstendigheter (force majeur)
 • Løsning av tvister (voldgift, rettergang)
 • Lovvalg (hvilket lands lover /regelverk som skal legges til grunn)

Se her også omtalen av ulike juridiske system.

I utgangspunktet har selger og kjøper avtalefrihet. Men i praksis viser det seg ofte at kontraktsforhandlingene og avtalegrunnlaget blir mer ryddig og oversiktlig om man tar utgangspunkt i en standardkontrakt.

En slik standardkontrakt er ICCs Internasjonale standard salgskontrakt (the ICC Model International Sale Contract).

Standardkontrakten foreligger nå også i elektronisk format, under navnet Paction. Denne modellen for salgskontrakter er et nyttig referansegrunnlag for:
- å sjekke egne kontraktsmaler
- for egenopplæring i bedriften
- bevisstgjøring om hva en salgskontrakt normalt skal og bør inneholde.

Kontrakten kan også brukes som et direkte avtalegrunnlag. Dette er trolig mest aktuelt overfor etablerte forretningsforbindelser og ved relativt oversiktlige varesalg. Forutsetningen er selvsagt at vi snakker om et direkte salg, samt at kontraktsgrunnlaget og den elektroniske kommunikasjonen i forkant aksepteres av kjøper.