Skatteavtale med Norge

Norge har inngått en rekke folkerettslige avtaler med andre stater for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse.

Norge har virksomme skatteavtaler med nærmere 80 land.

Før skattereformen i 1992 brukte Norge den såkalte fordelingsmetoden.
Formålet her var å unngå dobbeltbeskatning. I henhold til fordelingsmetoden skal inntekten som den andre staten har beskatningsrett til, unntas fra beskatning i Norge. Etter skattereformen i 1992, bruker Norge den såkalte kreditmetoden som hovedmetode for å unngå dobbeltbeskatning i nye og reforhandlede skatteavtaler.

Av de landene som Norges har skatteavtale med, er det 40 land som bruker kreditmetoden som metode for å unngå dobbeltbeskatning av lønnsinntekt.

Kredittmetoden i skatteavtalene innebærer enkelt sagt at skattyter får fradrag i norsk utlignet skatt for den skatt som allerede er betalt på inntekten i den andre staten.

Dersom den skatt som vedkommende blir ilignet i henhold til norske regler overstiger fradraget for betalt utenlandsk skatt, vil en internrettslig skattefritaksregel gi en lempeligere beskatning enn det som følger av skatteavtalen.