Utførselsrestriksjoner

De fleste varer og tjenester som selges fra Norge, spesielt til våre viktigste 
markeder i EØS-landene, Nord-Amerika og Japan er ikke underlagt noen former for eksportrestriksjoner. Likevel er det viktig å være på vakt dersom man får mistenkelige forespørsler eller det er uklart hvem sluttbruker er.

Under finner du en oversikt for varer hvor det vanligvis kreves ekstra utførselstillatelse, uavhengig av mottaker.

Vi snakker her særlig om:

Varetype: Eventuell utførselstillatelse gis av:
Brennevin, vin, øl og lignende Helsedirektoratet
Fisk og fiskeprodukter og lignende Sjømatrådet, der eksportør skal være registrert og godkjent
Kulturminner (ofte 100 år +) Kulturrådet
Trua plante- og dyrearter Miljødirektoratet, se også toll.no.
Våpen, ammunisjon og annet militært materiell (Liste I) og strategiske varer ikke dekket av Liste I (Liste II)

Andre varer, i forbindelse med bruk i våpenprosjekter ("catch-all"-bestemmelsen).
Utenriksdepartementet, Seksjon for eksportkontroll. Se også PST (Politiets sikkerhetstjeneste).


Toll.no
 har også en oversikt over varer med restriksjoner, og hvilke vilkår som gjelder. 

Den type eksportrestriksjoner det generelt er viktigst å være klar over er knyttet til:
- Land underlagt sanksjoner, evt. hvor det er krig eller borgerkrig
- Produkter som har eller kan ha militær betydning, såkalt strategiske varer
- Gitte kjøpere hvilket i praksis ofte vil si militære kjøpere
- Trusler fra internasjonal terrorisme

Sentrale organer på området eksportrestriksjoner er:
- Utenriksdepartementet (Seksjon for nedrustning og ikke spredning) 
- Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) 

Informasjon om hvordan man søker om lisens og annen informasjon til eksportører om lisenspliktige varer er tilgjengelig på UDs sider for Eksportkontroll. 

Er du i tvil om det foreligger eksportrestriksjoner eller om varene er lisenspliktige, ta alltid kontakt med UD eller PST i forkant av vareforsendelsen. De lisenspliktige varene er beskrevet i to lister som om utgis av Utenriksdepartementet: Liste I og Liste II. Juridisk er det eksportøren som bærer det strafferettslige ansvaret ved overtredelse av eksportlovgivningen.

En eksportør som er usikkert på om han vil få utførselslisens bør ta forbehold om dette i salgskontrakten.


Utførselsrestriksjoner - USA-krav

USA har atskillig flere restriksjoner på salg av produkter til enkeltland enn Norge. For mange norske eksportører får dette ingen praktisk betydning. Men for norske eksportører som:
- selger varer eller deler med USA-opprinnelse.
- handler med selskaper som av forskjellige grunner er underlagt amerikansk lovgivning.

Det er viktig å være klar over disse kravene. Et krav som i stigende grad har blitt stilt, også til norske eksportører, er framskaffelse av ECCN-nummer. 

Et ECCN-nummer er en ordning som myndighetene i USA benytter for å finne ut om produkter er underlagt eksportlisens ved eksport fra USA til diverse land i verden. ECCN- nummeret består av både tall og bokstaver. Det kan for eksempel se slik ut: 3A981

Systemet skal avdekke om produkter som er produsert i USA benyttes i produksjon av en ferdigvare som kan true landets sikkerhet eller som kan benyttes til militært bruk.  (Se de oppførte lenkene til relevante nettsteder for mer informasjon).