Transportdokumenter

Transportdokumentet er en bekreftelse på fraktavtalen mellom transportkjøper og -utøver for den aktuelle vareforsendelsen. 

Formål 
Dokumentet er et viktig bevismiddel for fraktavtalens innhold. Transportdokumentet tjener ofte også som kvittering på at godset er mottatt til forsendelse eller kommet fram til kjøper.

Transportdokumentet er et viktig informasjons- og kontrollgrunnlag for offentlige myndigheter i eksport- og importlandet, spesielt for tollmyndighetene.

Videre spiller transportdokumentet en sentral rolle ved dokument-tilknyttede betalingsformer som dokumentinkasso og remburs. I særlig grad gjelder dette ved presentasjon av dokumenter under en remburs.

Varianter
Transportdokumenter deles gjerne inn etter transportform. Ved internasjonale transporter, til og fra Norge, har vi således for:
  • Sjøfrakt - Bill of Lading (BL) og Sea Waybill
  • Flyfrakt - Air Waybill (AWB)
  • Bilfrakt - CMR-fraktbrev
  • Jernbanefrakt - CIM-fraktbrev

Bill of Lading skiller seg ut fra de øvrige fraktdokumentene ved at det også kan være omsettelig.
Opplysninger som bør være med i et Bill of Lading:
- Dato
- Eksportørens navn og adresse
- Lastehavn
- Mottakers navn og adresse
- Innførselssted
- Lossehavn
- Antall kolli,type, innhold, merke, nummer og vekt i kg.
- Fraktbeløp
- Fartøyets nasjonalitet

Flyfraktbrevet "Air Waybill" kommer i ett sett med 3 originaler og resten kopier. Den første originalen er vanligvis grønn og skal beholdes av fraktselskapet, den andre originalen(rød) er ment for varemottakeren og den tredje (blå) er ment for speditøren. Det fjerde dokumentet (gul) er en kvittering for mottaker, og de ekstra kopiene (vanligvis hvite) kan kreves på flyplassen ved avgang eller ankomst, og enkelte ganger for ytterligere transportører og eller agenter.

Et "Air Waybill" dokument kan benyttes for multimodal transport av varer.

Utstedelse
Det finnes ellers forskjellige typer kombinerte transportdokumenter som kan brukes for flere transportformer, så fremt dette tillates av de respektive nasjonale myndigheter.

Transportdokumenter kan utstedes av:

  • Selve transportselskapet
  • Speditør, i egenskap av transportør eller fraktfører
  • Eksportør/importør - etter forhåndsavtale med transportør
Transportdokumenter utstedes nå i stigende grad elektronisk. Nærmere om dette under elektronisk dokumentasjon.