Transportmerking

Generelt har eksportøren ansvaret for å merke varen på en måte som:

  • Gir transportøren tilstrekkelig informasjon for å håndtere godset forsvarlig
  • Gir importøren/kjøperen tilstrekkelig informasjon for å identifisere godset som sitt og håndtere det på tilbørlig måte


Ved farlig gods gjelder særskilte merkings- og håndteringsbestemmelser.

Nasjonale krav
I tillegg til disse generelle hensynene eksisterer det særskilte nasjonale merkekrav for enkelte land, blant annet når det gjelder bruk av symboler, størrelsen på bokstavene på emballasjen, hvor merkingen skal settes og så videre.

Det er dessuten viktig å undersøke om transportemballasjen kreves merket på nasjonalt språk, eller om internasjonale symboler og for eksempel engelske betegnelser holder.

Håndtering av gods - billedmerking
Generelt anbefaler vi norske eksportører og deres hjelpere å holde seg til ISO-standard EN ISO 780:1997 : "Packaging. Pictoral marking for handling of goods". Den engelskspråklige versjonen er også fastsatt som Norsk Standard NS-EN-ISO 780: "Emballasje. Billedmerking for håndtering av gods".  

Denne og andre standarder kan bestilles hos Standard Norge.

Strekkoding

I dag blir strekkoder mer og mer brukt for å identifisere og ha oversikt over vareflyten gjennom forsyningskjeden. Effektiv bruk av strekkoding forutsetter imidlertid at de berørte partene forholder seg til samme standard.