Transportkrav

Les mer om transportkrav her.

Transportforsikring
I utgangspunktet ingen restriksjoner, men vanlig at transportforsikring foretas i Algerie hos "Compagnie Algérienne d'Assurances et de Reassurances" (CAAR) eller hos "Societé Algérienne d'Assurances" (S.A.A). Se også Leveringsbetingelser, under Betalingsforhold.

Transportmerking
Der er ingen kjente bestemmelser. Tydelig merking med bestemmelesland, innførselshavn og opprinnelsesland anbefales. Generelt anbefales at vareforsendelser merkes på både fransk og arabisk. Det må ikke fester merker, stickers og lignende på originalemballasjen. 

Emballasje
Algerie har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

En bør ta særlig hensyn til hardhendt behandling av godset, fuktig klima, tyverifare og evt. utendørslagring. Høy og halm må ikke brukes.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen. Fraktbrev eksisterer både som elektronisk dokumentasjon og i form av papirdokumenter.

Sjøfrakt:
Der er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Konnossement kan være utstedt "to order" forutsatt at "notify"-adresse er angitt.

Flyfrakt:
Der er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
TIR Carnet kan benyttes.

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel mv. Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.