Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og SACU innebærer at industriprodukter med opprinnelse i SACU (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri innførsel til EFTA statene. EFTA landene oppnår tollfri eller reduserte toll ved innførsel til SACU. 

Enkelte fisk- og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til SACU. 

I tillegg har de enkelte EFTA statene inngått bilaterale landbruksavtaler.

Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring. 
Ved eksport til SACU skal ”NO” oppgis som opprinnelsesland.

På grunn av tollunionen SACU, med blant annet Sør-Afrika og på grunn av Botswanas økonomiske avhengighet av Sør-Afrika gjelder de samme innførselsbestemmelser i Botswana som i Sør-Afrika.

Opprinnelsesregler
For å oppnå tollfordeler til Botswana må opprinnelsesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

E-svar - Opprinnelse av varen
Ønsker du å vite om ditt/dine produkter er berettiget til preferansetollbehandling ved eksport til dette landet? 
Ved å fylle ut vårt skjema Opprinnelse av varen får du en vurdering av om ditt/dine produkter kan oppnå tollfordeler.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen, bla. merverdiavgift og Sales tax for en rekke forbruksvarer. Mens tollsatser regnes av FOB-verdi beregnes gjennomgående Sales Tax på grunnlag av CIF-verdi pluss eventuell toll.
Normalsats merverdiavgift: 12% (per 04.05.15).

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har skatteavtale med Botswana.

Fortolling og lagring
Varer må tollklareres innen 7 dager. Ansvarlig for betaling av toll og avgifter er den part som bærer risikoen og faktisk innfører varene til landet. Varer som ikke er tollklarert innen fristen, blir overført til tollpakkhus hvor de kan lagres i inntil tre måneder. Etter denne perioden kan varene bli solgt på offentlig auksjon.

Botswana har innført automatisk innfortolling av varer, Automated System for Customs Data (ASYCUDA).

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Prøver med kommersiell verdi under ZAR 500 kan innføres tollfritt.
Prøver med handelsverdi over dette beløpet kan innføres tollfritt mot depositum eller sikkerhet tilsvarende det totale toll- og avgiftsbeløpet. Handelsfakturaen skal i disse tilfellene følges av en gitt erklæring, gjengitt under Handelsfaktura.

Depositum tilbakebetales ved utførsel.

Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom. Generelt anbefales pro forma faktura og pakkliste vedlagt ved innførsel av vareprøver.

Frisoner  
Selebi-Pikwe.

ATA - Carnet
ATA Carnet kan utstedes med Sør Afrika som garantist. ATA Carnet kan benyttes for yrkesutstyr, utstillinger/messer, vareprøver og postforsendelser. Transittering godkjennes i særskilte tilfeller.