Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Guinea er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A. 

Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange tilfeller tollpreferanser for varer fra andre medlemsland.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen.

Normalsats merverdiavgift: 18% (per 29.05.12).

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har ikke noen skatteavtale med Guinea.

Fortolling og lagring
Importerte varer må fortolles innen 3 dager.
Varer som ikke er tollklarert innen fristen overføres til tollager, hvor de kan lagres i inntil 3 måneder. Etter denne perioden kan varene bli solgt på auksjon.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres fritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført innen en fastsatt periode.

Frisoner  
Ingen

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.