Argentina


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no

Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte  varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Argentina har et importlisenssystem, hvor importøren må søke om en automatisk eller ikke- automatisk import lisensiering (Declaración Única de Aduanas). De fleste produkter får en automatisert lisensbehandling. Omkring tusen produkter får en ikke-automatisert importlisens, og oversikten over disse produktene kan du finne vedlagt her.

For enkelte varer, blandt annet jern- og stålprodukter med verdi 800 USD eller mer, kan myndighetene kreve en spesiell lisens, "Licencia automatica previa de Importacion - LAPI". Lisensen er gyldig i 60 dager og må legges frem før fortollingen.

For mat, medisinske-, farmasøytiske- og kosmetiske produkter, kreves innførselstillatelse hos helsemyndighetene.

Kontakt med importør anbefales hva angår andre importkrav til Argentina.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Tyskromersk rett basert på det vesteuropeiske rettssystemet.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

Myntenhet
1 Argentinsk Peso = 100 centavos.

Valutakode
ARS.

Vanlig faktureringsvaluta
USD, EUR eller NOK.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen kjente valutarestriksjoner.

Landrisiko 
Risikogruppe 6, OECD. Tendens: Positiv.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 36 (2016). Tendens: Positiv.

Kredittinformasjon
Den økonomiske situasjonen hos bedrifter er vanskelig å vurdere, fordi den økonomiske kontrollen i mange år har vært mangelfull. Det er derfor svært få bedrifter som gir pålitelige resultatrapporter. Opplysninger om omsetning, resultat mv. må derfor tas med atskillige forbehold.

Åpen regning
Forekommer dersom kjøper og selger er kjent, men forskuddsbetaling anbefales. Normal kredittperiode er 30 til 90 dager. Vær oppmerksom på at opp til to måneders forsinkelse av bankoverføring er rapportert. 

I praksis er for tiden bare forskuddsbetaling akseptabelt, sett fra selgers synspunkt. Se også under Andre forhold.

Dokumentinkasso 
Anvendes. Betalingsforsinkelser kan imidlertid forekomme.

Remburs 
Bekreftede remburser betalbare i Norge anbefales, så fremt det er mulig å oppnå.

Garantier 
O/D-garantier er vanlige.

Kredittforsikring
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Atradius: På forespørsel. 
Euler Hermes: På forespørsel.

Morarente 
Etter avtale. Vanligvis 1 - 2,5 % per måned.

Påminnelses- og inkassorutiner 
To inkassokravbrev etter påminnelser med en måneds mellomrom, deretter rettslige tiltak. Telefonkontakt anbefales.

Annen sikkerhet
For løsøre som leveres til kjøperen eksisterer en mulighet for å registrere panterett uten eiendomsrett (prenda con registro). Panteretten skal meldes til noen som er registrert i det argentinske handelsregisteret. Det finnes også muligheter for en utenlandsk selger til å utpeke en representant (f.eks. bank, advokat, Notarius Publicus eller revisor) for registreringen.

Foreldelsesfrist
10 år.

Rettslig oppfølging
Iverksetting av privatrettslige dommer:
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Argentina om iverksetting av privatrettslige dommer.

Iverksetting av voldgiftsdommer:
Argentina har tiltrådt konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Andre forhold
En uoffisiell vekslingskurs som er mye høyere enn den offisielle kursen fører til enda tregere betaling fra argentinske importører, og enkelte ganger vil betaling utebli helt. Situasjonen har forverret seg den siste tiden. Prøv å få til forhåndsbetaling. Ved forhåndsbetaling er tidsfristen for å presentere dokumenter som beviser at varene har ankommet i Argentina 365 dager fra tidspunktet for betalingen.

Til Argentina er det krav om at man dokumenterer at produktet faktisk er ankommet landet, innen gitte tidsfrister. Hvilken tidsfrist som gjelder er avhengig av hvilken betalingsform som blir benyttet.

Ved avistabetalinger (at sight) gjøres betaling idet varene forlater Norge. Fristen for å sende dokumenter som beviser at varene har ankommet i Argentina er 90 dager fra tidspunktet for betalingen.

Ved kredittbetaling (betalingen skjer etter at varene er ankommet Argentina) må et dokument som viser at varene er ankommet Argentina også vises, men det er ingen tidsfrister i dette tilfellet.

Om eksporten skjer via frihandelssoner gjelder ikke tidskravene som er nevnt ovenfor.
Situasjonen i Argentina er noe komplisert. Det beste er å holde seg oppdatert.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
Ease of doing business index


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Det er spesielle krav til visse produkter, særlig forbruksvarer. Disse er ofte omfattende. For næringsmidler og drikkevarer, legemidler og farmasøytiske produkter gjelder egne registrerings- og merkingsforskrifter.

For tekstilprodukter gjelder særlige forskrifter til merking for opprinnelse og kvalitet. Varene skal dessuten merkes med importørens nummer.

Svinekjøtt må godkjennes argentinske veterinærmyndigheter (SENASA).

Spesielle krav for skadedyrsmidler. 

For maskiner, apparater og el-artikler kreves en erklæring for varens art og kvalitet iht. "Resolucion NO. 1132/76". For el-artikler kreves det typegodkjenning og sertifisering. Kontakt NEMKO , tlf. 22 96 03 30 for mer informasjon.

Standarder
Landet er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Alle varer må merkes med 1) navn og beskrivelse av produktet, 2) opprinnelsesland, 3) kvalitet og renhetsgrad eller beskrivelse av sammensetning, 4) nettovekt.

Produkter som skal selges i Argentina må merkes på spansk.

Spesielle merkingsbestemmelser for matvareprodukter, farmasøytiske produkter og enkelte konsumentvarer.

Nøyaktig avtale med importøren anbefales.

Immaterielle rettigheter
Argentina er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.

Frihandelsområder
Argentina er med i det norske GSP systemet
Argentina er medlem i tollunionen Mercosur.
Det er også preferansetoll for visse varer fra landene i det latin-amerikanske integrasjonsområdet LAIA.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen, bla. merverdiavgift (IVA- Impueto al Valur Agragado). Normalsats merverdiavgift: 21 % (per 02.01.15).
Andre aktuelle avgifter er forbruksskatt på enkelte varegrupper.

Momsrefusjon på tjenester
Ikke mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Argentina.

Fortolling og lagring
Vær oppmerksom på koblingen mellom tidsfrister for vareimport og forhåndsbetaling. Se under Betaling for mer informasjon.

Regelverket rundt tollbehandlingen er i stadig endring.
Tollformalitetene skal utføres av en offisielt godkjent tollagent.
Varene må tollklareres innen 15 dager etter ankomst. Den endelige tollbehandlingen skal påbegynnes innen 60 dager fra godsets ankomst. Avhentingen av godset må skje innen 90 dager. Etter denne tid betraktes godset som overgitt til myndighetene for salg på offentlig auksjon.

Varer kan legges inn på offentlige tollagre i 30 dager, på private tollagre i 15 dager. Varer kan også importeres midlertidig for bearbeiding. Sikkerhet kreves.

Varer kan tas inn midlertidig til foredling for senere reeksport. Sikkerhet kreves.

En tollverdierklæring kan bli krevet. Se Tollvesenet i Argentina.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt såfremt vareverdien er under USD 100. Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført innen 90 dager. 

Frisoner  
Buenos Aires, Santa Cruz, San Luis, Tucuman, Cordoba, Mendoza, Santa Fe, Comodoro, Rivadavia Zona Franca, Tierra de Fuego.

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Handelsfaktura utstedes i to eksemplarer (en original og en kopi) på spansk, portugisisk eller engelsk. Kopien må signeres og følgende erklæring bør påføres:

"Not to be used for customs clearance." ("No habilitada para despacho a plaza!").

Fakturamalen UN layout Key kan brukes.
Se fakturainnhold for detaljert oversikt.

Ved FOB-forsendelse skal fakturaen merkes: "Freight to be paid at destination".

Ved CFR/CIF-salg skal følgende oppstilling brukes:
- Vareverdi FOB (Costo)
- Frakt (Flete)
- Forsikring (Prima de seguro)
- Evt. andre kostnader (Otros Gastos)
- TOTAL valor CFR/CIF Buenos Aires

Handelsfakturaen skal påføres en erklæring og deretter underskrives av eksportøren:

"Declaramos bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura son el fiel reflejo de la verdad y que los precios indicados son los realmente a pagarse. Declaramos en igual forma que no existen convenios que permitan alteraciones de estos precios."

Oversettelse:
"We hereby certify under oath that all information provided in this invoice is true and correct and that the prices indicated correspond to the prices actually paid. We also declare that no arrangements have been made that would allow for a change of the prices."

Erklæringen må signeres for hånd av en autorisert person i firmaet på alle fakturaeksemplarene. Umiddelbart under signaturen skal signaturhaverens fulle navn og tittel påføres maskinskrevet.
Dersom handelsfakturaen håndteres av andre (f.eks agenter) følges samme prosedyre. I tillegg skrives telefonnummer etter navn og firma.

Vær omhyggelig ved utskriving av handelsfakturaen. Overstrykninger eller raderinger aksepteres ikke. Argentinske tollmyndigheter ilegger ofte bøter for feilaktige opplysninger om varens vekt, verdi og kvalitet.

Pakkliste
Obligatorisk på spansk, engelsk, italiensk. Dersom pakklisten ikke skrives på spansk bør en spansk oversettelse følge med.  Detaljerte krav. Unntak for kull, olje, sand etc. og varer som er identiske i utseende, kjennetegn og sammensetning.

Opprinnelsesbevis
Kravet om opprinnelsesbevis for varer som har opprinnelse i land som ikke er medlem av World Trade Organisation er avskaffet. Derimot kreves opprinnelsesbevis for blant annet sko og tekstiler fra alle land. Dette skal legaliseres av Argentinas ambassade i Oslo. Se under adresser for mer informasjon om ambassaden.

Opprinnelsesbeviset må vise importørs navn, dato og nummer på opprinnelsesbeviset. Om varene er reeksportert fra et annet land til Argentina, må opprinnelsesbeviset inneholde beskrivelse av produktene, samt antall på varene, eksportørens signatur.

Aktuelt dokument er Certificate of Origin.

E-dokument

Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må legaliseres av ambassaden. For kontakt, se adresser.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat, en original og en kopi, utstedt på spansk kreves for kjøtt, levende dyr, planter, poteter, frukt og grønnsaker, frø, visse nærings- og nytelsesmidler, medisinske produkter og evt. også for emballasjen til disse produktene.

Andre dokumenter
Analysesertifikat kan kreves for enkelte varer.
Free Sale document kan kreves for matvarer, medisinske og kosmetiske produkter.

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kg. To tolldeklarasjoner. Handelsfakturaen, original og en kopi, vedheftes tolldeklarasjonen. Ingen muligheter for postoppkrav.

Legalisering og visering
Enkelte sertifikater må signeres av et notarius publicus, samt få en apostillebekreftelse hos Fylkesmannen.


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid containerskip Oslo-Argentinsk hovedhavn er 25-30 dager.

All last til Argentinas hovedhavn Buenos Aires må være i container, på pall eller i form av enhetslast. Det er viktig å overholde formkravene til handelsdokumentasjon, merking mv. for at varene ikke skal bli stående fast i tollen. Relativt omfattende innenlands vei-, jernbane- og kanalnett med unntak av de sydligste deler av landet.

Tollflyplasser
Bahía Blanca, Bariloche, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mar del Plata, Mendoza, Posadas, Resistencia, Rio Grande, Rosario, Santa Fé og San Miguel de Tucumán.

Importhavner
Bahía Blanca, Buenos Aires, Corrientes, La Plata, Mar del Plata, Puerto Madryn, Rosario, Santa Fe, San Antonio del Oeste.

Relevante nettsteder:
Ease of doing business index


Transportkrav

Les mer om transportkrav her.

Transportforsikring
Forsikring bør tegnes med et selskap som er lisensiert til å operere i Argentina.

Transportmerking
Alle kolli merkes på minst to sammenstøtende sider (ikke lokk og bunn) med opprinnelsesland ("Procedencia ....." eller "Made in .."), merke og kollinummer, lossehavn, brutto- og nettovekt. Dobbeltnummering av kolli som avskipes på samme konnossement, er ikke tillatt.

Emballasje
Fra 1. juni 2005 kreves det at treemballasjen har tilfredsstiller den internasjonale standarden, ISPM 15.  Det  betyr for Argentinas vedkommende at all treemballasje 5mm eller tykkere skal ha gjennomgått varmebehandling eller gassing. 

Av hensyn til tollbehandlingen bør ikke varer av forskjellig art pakkes i samme kolli. Det anbefales at hver enkelt vare pakkes særskilt, dvs. enkeltvis. Halm av mais kan ikke anvendes som emballasje. Gods i ankomsthavnene blir ofte liggende utendørs og utsettes for hete, fuktighet og hardhendt behandling.
Hvis varen ikke lar seg pakke, skal det på pakklisten stå "Loose" eller "Unwrapped". Nøyaktig avtale med importøren er å anbefale.
Standard-og enveispaller må benyttes i samsvar med ISO-normer.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen. Fraktbrev eksisterer både som elektronisk dokumentasjon og i form av papirdokumenter.

Sjøfrakt:
Gjennomgående samme opplysninger i konnossementet som i handelsfakturaen. Skrives ut på spansk. Konnossement kan være utstedt "to order" forutsatt at "notify"-adresse er angitt. Faksimileunderskrift ikke tillatt.

Flyfrakt:
Flyfraktbrev skrives ut på spansk. Det er ellers ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Farlig gods 
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel mv. Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.


Adresser

Argentinas representasjon i Norge:
Argentinas ambassade
Drammensveien 39
0244 Oslo

Telefon: 22 55 24 48
Telefax: 22 44 16 41
E-post: enoru@mrecic.gov.ar
Hjemmeside

Den norske ambassade i Buenos Aires:
Real Embajada de Noruega
Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
C1011AAC Buenos Aires
Argentina

Telefon: +54 11 4328 8717
Telefax: +54 11 4328 9048
E-post: emb.buenosaires@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                 
World Customs Organisation: Ja 
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Nei


Mer bakgrunnsinformasjon
 
Les CIAs rapport om Argentina.
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO

Nasjonale helligdager
1.januar, 24. mars, 2. april, 1. Mai, 25. mai, 9. juli, 17. august, 12. oktober, 8. desember og 25. desember.

Bevegelige helligdager
Langfredag og nasjonal flaggdag.

Relevante nettsteder:
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO