Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Tyskromersk rett basert på det vesteuropeiske rettssystemet.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

Myntenhet
1 Argentinsk Peso = 100 centavos.

Valutakode
ARS.

Vanlig faktureringsvaluta
USD, EUR eller NOK.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen kjente valutarestriksjoner.

Landrisiko 
Risikogruppe 6, OECD. Tendens: Positiv.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 36 (2016). Tendens: Positiv.

Kredittinformasjon
Den økonomiske situasjonen hos bedrifter er vanskelig å vurdere, fordi den økonomiske kontrollen i mange år har vært mangelfull. Det er derfor svært få bedrifter som gir pålitelige resultatrapporter. Opplysninger om omsetning, resultat mv. må derfor tas med atskillige forbehold.

Åpen regning
Forekommer dersom kjøper og selger er kjent, men forskuddsbetaling anbefales. Normal kredittperiode er 30 til 90 dager. Vær oppmerksom på at opp til to måneders forsinkelse av bankoverføring er rapportert. 

I praksis er for tiden bare forskuddsbetaling akseptabelt, sett fra selgers synspunkt. Se også under Andre forhold.

Dokumentinkasso 
Anvendes. Betalingsforsinkelser kan imidlertid forekomme.

Remburs 
Bekreftede remburser betalbare i Norge anbefales, så fremt det er mulig å oppnå.

Garantier 
O/D-garantier er vanlige.

Kredittforsikring
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Atradius: På forespørsel. 
Euler Hermes: På forespørsel.

Morarente 
Etter avtale. Vanligvis 1 - 2,5 % per måned.

Påminnelses- og inkassorutiner 
To inkassokravbrev etter påminnelser med en måneds mellomrom, deretter rettslige tiltak. Telefonkontakt anbefales.

Annen sikkerhet
For løsøre som leveres til kjøperen eksisterer en mulighet for å registrere panterett uten eiendomsrett (prenda con registro). Panteretten skal meldes til noen som er registrert i det argentinske handelsregisteret. Det finnes også muligheter for en utenlandsk selger til å utpeke en representant (f.eks. bank, advokat, Notarius Publicus eller revisor) for registreringen.

Foreldelsesfrist
10 år.

Rettslig oppfølging
Iverksetting av privatrettslige dommer:
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Argentina om iverksetting av privatrettslige dommer.

Iverksetting av voldgiftsdommer:
Argentina har tiltrådt konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Andre forhold
En uoffisiell vekslingskurs som er mye høyere enn den offisielle kursen fører til enda tregere betaling fra argentinske importører, og enkelte ganger vil betaling utebli helt. Situasjonen har forverret seg den siste tiden. Prøv å få til forhåndsbetaling. Ved forhåndsbetaling er tidsfristen for å presentere dokumenter som beviser at varene har ankommet i Argentina 365 dager fra tidspunktet for betalingen.

Til Argentina er det krav om at man dokumenterer at produktet faktisk er ankommet landet, innen gitte tidsfrister. Hvilken tidsfrist som gjelder er avhengig av hvilken betalingsform som blir benyttet.

Ved avistabetalinger (at sight) gjøres betaling idet varene forlater Norge. Fristen for å sende dokumenter som beviser at varene har ankommet i Argentina er 90 dager fra tidspunktet for betalingen.

Ved kredittbetaling (betalingen skjer etter at varene er ankommet Argentina) må et dokument som viser at varene er ankommet Argentina også vises, men det er ingen tidsfrister i dette tilfellet.

Om eksporten skjer via frihandelssoner gjelder ikke tidskravene som er nevnt ovenfor.
Situasjonen i Argentina er noe komplisert. Det beste er å holde seg oppdatert.