Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.

Frihandelsområder
Argentina er med i det norske GSP systemet
Argentina er medlem i tollunionen Mercosur.
Det er også preferansetoll for visse varer fra landene i det latin-amerikanske integrasjonsområdet LAIA.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen, bla. merverdiavgift (IVA- Impueto al Valur Agragado). Normalsats merverdiavgift: 21 % (per 02.01.15).
Andre aktuelle avgifter er forbruksskatt på enkelte varegrupper.

Momsrefusjon på tjenester
Ikke mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Argentina.

Fortolling og lagring
Vær oppmerksom på koblingen mellom tidsfrister for vareimport og forhåndsbetaling. Se under Betaling for mer informasjon.

Regelverket rundt tollbehandlingen er i stadig endring.
Tollformalitetene skal utføres av en offisielt godkjent tollagent.
Varene må tollklareres innen 15 dager etter ankomst. Den endelige tollbehandlingen skal påbegynnes innen 60 dager fra godsets ankomst. Avhentingen av godset må skje innen 90 dager. Etter denne tid betraktes godset som overgitt til myndighetene for salg på offentlig auksjon.

Varer kan legges inn på offentlige tollagre i 30 dager, på private tollagre i 15 dager. Varer kan også importeres midlertidig for bearbeiding. Sikkerhet kreves.

Varer kan tas inn midlertidig til foredling for senere reeksport. Sikkerhet kreves.

En tollverdierklæring kan bli krevet. Se Tollvesenet i Argentina.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt såfremt vareverdien er under USD 100. Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført innen 90 dager. 

Frisoner  
Buenos Aires, Santa Cruz, San Luis, Tucuman, Cordoba, Mendoza, Santa Fe, Comodoro, Rivadavia Zona Franca, Tierra de Fuego.

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.