Brasil


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no

Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte  varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Brasilianske importører må være registrert i SECEX. SECEX er utenrikshandelsavdelingen i det brasilianske industri- og handelsdepartementet.

Import til Brasil registreres gjennom det elektroniske tolldeklarasjonssystemet SISCOMEX. For de fleste varer er utstedelse av tolldeklarasjon (Declaracao de Importacao – DI) tilstrekkelig. Tolldeklarasjonen må underskrives av importør eller importørens tollagent etter fullmakt.

Speditører som opptrer på vegne av eksportør kan undertegne innførselsdeklarasjonen hvis en fullmakt er gitt til dette av importøren. Det er viktig å oppgi tollverdi i handelsfakturaen uavhengig av innfortollingsgebyr. Disse forhold har betydning for valg av leveringsbetingelse. Dokumentkrav må  nøye overholdes ved import til Brasil.

For enkelte varer kreves innførselslisens (Licencia de Importacao – LI). Det gjelder blant annet en rekke maskiner, maskindeler, næringsmidler og kjemikalier. Som underlag for innførselslisens kreves en pro forma faktura i original. FOB verdien må oppgis med oversikt over alle kostnader forbundet med leveringsbetingelsen FOB. Navn og adresse til importørens representant samt dennes provisjon, må oppgis i pro forma fakturaen.

Det er viktig at eksportører i forkant av forsendelsen får en skriftlig bekreftelse fra importøren om hvorvidt innførselslisens kreves. Forsendelse av varene må finne sted innen gyldighetsfristen for innførselslisensen på 60 dager.

Innførsel av dyr, diverse planter, frukt og bestemte næringsmidler krever tillatelse fra landbruksdepartementet. Korn- og alkoholprodukter må inspiseres av helsemyndigheter før de kan frigis for salg. Også krav om forhåndslisens (Licencia Previa) for en rekke næringsmidler. Mer informasjon om produktgodkjenning ved import av animalske varer til Brasil kan leses på Mattilsynets nettsider.

Medisinske produkter og diverse næringsmidler må registreres hos Agencia Nacional de Vigilância Sanitaria, ANVISA.  Innførselstillatelsen gjelder for et avgrenset tidsrom.

Der er regler for import av alkoholholdige varer. Se mer informasjon om regelverket på venstre side, hentet fra "the Ministry of Agriculture, Livestock and Food".

Generelt har Brasil en tradisjon for relativt hyppige endringer i importregler, samt toll- og avgiftssatser.  Det er derfor viktig at eksportøren sørger for å ha oppdatert og kvalitetssikret informasjon om gjeldende importforhold.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

Myntenhet
1 brasiliansk Real= 100 centavos.

Valutakode
BRL.

Vanlig faktureringsvaluta 
USD.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Valutatransaksjoner skal rapporteres til den brasilianske sentralbanken. Ved innreise og utreise av utenlandsk valuta kreves en "Letter of exchange". Brasilianske sentralbanken krever at importøren hekter ved et "Letter of Exchange" til importdeklarasjonen som en garanti for betaling til utenlandske eksportør. 

Den lokale valutaen BRL kan ikke benyttes på handel utenfor Brasil

Landrisiko
Risikogruppe 5, OECD. Tendens: Negativ.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 40 (2016). Tendens: Positiv.

Kredittinformasjon
Det finnes bare et fåtall foretak med selskapsformen (S.A) hvor man kan få fullstendig informasjon. Andre selskaper er "limitadas" og er ikke pålagt å gi fullstendig regnskapsinformasjon. Kredittinformasjon om disse selskapene er således ikke særskilt pålitelig.

Åpen regning 
Åpen regning er vanlig med opparbeidede forretningsforbindelser. Vanlig kredittid er 90-180 dager.

Dokumentinkasso
Dokumentinkasso burde ikke brukes. Hvis det skal brukes bør først og fremst partnerne kjenner hverandre godt, eller når en stor og velkjent brasiliansk bank krever dette.
Regler i Brasil sier at sjøfraktbrev/Bil og Lading ikke må vises frem fysisk. Dette medfører stor risiko ved bruk av "Cash Against Documents" som sikringsform.

Remburs 
Anbefales. Vanlig. Be om bekreftet remburs. Norske banker bekrefter tidsremburser eller refinansierer bank-til-bankremburser. Kontroller den brasilianske banken med din norske bank.

Det er viktig å forsøke å begrense både antall dokumenter og detaljerte dokumentkrav. Brasilianske kjøpere og deres bankforbindelser har en tradisjon for å utarbeide svært omfattende remburskrav.

Garantier 
O/D-garantier forekommer. Indirekte garantier er vanligst. Stand-by remburser er vanlig som alternativ til tradisjonelle bankgarantier.

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.

Morarente
Sentralbankens anbefaling er Libor pluss 1%. 

Påminnelses- og inkassorutiner 
To påminnelser, telefon og et tredje brev med erklæring om inkasso. Deretter rettslig oppfølging.

Annen sikkerhet 
Eiendomsrettsforbehold som også skal gi beskyttelse mot tredjemann kan registreres hos "registro público de títulos e documentos" der gjeldshaveren har sitt oppholdssted. Saksgangen på dette området kan være svært byråkratisk.

Foreldelsesfrist 
Ingen foreldelsesfrist for utenlandstransaksjoner.

Rettslig oppfølging 
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Brasil om iverksetting av privatrettslige dommer.
Brasil har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Andre forhold
Brasil er tradisjonelt et land der importreglene stadig forandres. Endringene skjer ofte uten forhåndsvarsel.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
Ease of doing business index


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Det kreves at en rekke farmasøytiske produkter og landbruksprodukter registreres før de innføres i Brasil.

Spesielle produktkrav gjelder blant annet ved innførsel av vin og alkoholdige drikker, næringsmidler, medisinske preparater, farmasøytiske produkter, skadedyrsmidler, veterinærmedisin, kosmetikk, samt brukte maskiner og utstyr.

Leketøy som eksporteres til Brasil må overholde de samme kvalitets- og sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for leketøysproduksjon innenfor Brasil. Slike varer må derfor godkjennes, og det må utstedes et samsvarssertifikat. Denne prosessen kan utføres av SGS.

Det kreves en egen registrering for godkjenning av animalske produkter. Godkjenningen er et krav for at mottaker i Brasil kan søke om nødvendig importlisens. Dersom godkjenningen har gått igjennom for et varemerke vil godkjenningen være gyldig i 10 år. Skjemaet må fylles ut på portugisisk og ledsages av en engelsk oversettelse. Dette fylles ut av Eksportøren selv. For mer informasjon kontakt Mattilsynet.

Standarder
Brasil er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Brasil er kommet langt med å innføre ISO-standarder på mange varer. Norske eksportører bør likevel sjekke om spesielle kvalitetskrav foreligger. Ikke minst gjelder dette forbruksvarer med krav til visse standarder, merking med mer. 
 
Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om produktkrav. Se også informasjon under Importrestriksjoner.

For norske fiskeeksportører har Mattilsynet i Bergen og Fiskeridepartementet kompetanse på helse- og hygienekrav ved salg til Brasil.

Merking av varer
Forbud mot import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland.

Hvis varene som importeres er av en type som også produseres i Brasil, må de tydelig merkes med: "EXISTE PRODUTO BRASILEIRO SIMILAR" på forpakningen eller en etikett. Brasilianske myndigheter offentliggjør jevnlig for hvilke importvarer det finnes tilsvarende brasilianske varer. Det er viktig at nøyaktig nettovekt blir angitt.

Merking skal være på portugisisk.

Spesielle krav til merking gjelder blant annet for matvareprodukter, tekstilvarer og farmasøytiske produkter.

Immaterielle rettigheter
Brasil er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Relevante nettsteder:
SGS - Inspeksjonsselskap
Patenstyret
CENORM 
- Committe European de Normalization
ISO - International Organization for Standardization
EPO - European Patent Office
WIPO - The World Intellectual Property Organisation
Mattilsynet - Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler
DIPOA- Informasjon om regelverl for import av animalske varer


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.

Frihandelsområder
Brasil er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A. 

Brasil er medlem av MERCOSUR. Preferansetoll innrømmes for andre medlemmer. Medlemslandene har felles tolltariff. 
Medlemmer i det latin-amerikanske integrasjonsområdet LAIA innrømmes tollpreferanser for visse varer. 

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal en rekke skatter og avgifter av varierende størrelse ofte betales ved innførselen.
Vanlige avgifter er:

Industrivareskatt (Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Satsene varierer fra 2%-300 % avhengig av vareslag.

Omsetningsskatt (Imposto sobre Operacoes relativas a Circulacao de Mercadorias – ICM). Varierer fra 17 til 18 % fra delstat til delstat.
 
Sosialskatt PIS  (Programa de Integracao Social / Program de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico). Normasats er 1,65 %. øker til 2,1% fra 1. mai 2015.  

Bidrag til finansiering av sosial sikkerhet. COFINS 
(Contribuica para o Financiamento da Seguridade Social)  Normalsats er 10,65 %. Den andre satsen er 17,48%.

Skatt for utvidelse av handelsflåten (Adicional ao Frete para Renovacao da Marinha Mercante –AFRMM). Sats på 25 % som beregnes av fraktostnadene. 

Andre typer avgifter kan også forekomme, blant annet i forbindelse med innvilgelse av innførselslisens.

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Brasil.

Fortolling og lagring
Vær meget nøye med å fylle ut de aktuelle dokumentene slik at importøren kan få ut varene i tide og at bøter unngås. Brasilianske tollmyndigheter forlanger relativt hyppig at forsendelser i container må åpnes for inspeksjon før videreforsendelse innenlands. Tidvis irregulær innfortollingspraksis.

Innførselsdeklareringen (Declaracao de Importacao, forkortet DI) gjøres enten av importør med fullmakt eller av en Despachante, en tollagent godkjent av myndighetene. Fortollinger gjøres elektronisk.

Varer som ikke er tollklarert innen 90 dager kan bli solgt på auksjon. Det er mulig å lagre varer over lengre tid hos godkjente private tollagerholdere. Egne tollprosedyrer gjelder for dette, likeledes for aktiv foredling og for frisoner.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Slike prøver og tilhørende dokumentasjon bør markeres med "AMOSTRA SEM VALOR COMERCIAL" (prøver uten kommersiell verdi).

Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig under forutsetning av at:
- det deponeres for toll og avgifter
- importøren er registrert, se Importrestriksjoner
- Handelsfaktura er vedlagt
- Varen gjenutføres innen ett år.

Frisoner  
De største frisonene er Manaus, Macapa/Santana, Tabatinga og Guajaramirim.
Ved forsendelse til frisonen i Manaus gjelder særlige regler. Blant annet skal importsertifikat alltid forligge. Faktura og fraktdokumenter skal påføres tydelig informasjon om forsendelsen skal brukes i frisonen, Zona Franca de Manaus Para Consumo" eller bestemt for re-eksport, "Zona Franca de Manaus Para Reexportacao".

I delstaten Espirito Santo ligger havnebyen Vitoria, hvor anvendelse av havnefasilitetene gjennom organisasjonen FUNDAP gir visse fordeler, herunder redusert merverdiavgift, utsettelse av avgifter med mer.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer.


Eksportdokumenter

Faktura
1. Handelsfaktura

Handelsfaktura utstedes i en original og minst fire kopier på portugisisk (eventuelt på engelsk eller spansk). Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

Se fakturainnhold for detaljert oversikt.

Krav til innhold i faktura:
- Avsenders, produsentens og mottakers navn og adresse
- Ved sjøfrakt navn på skip og rederiets nasjonalitet
- Ved flyfrakt navn på flyselskap og nasjonalitet
- Avsender - og mottakersted
- Transportmiddelets avgangsdag
- Kollis merke, nummer, antall og slag
- Varebenevning på portugisisk (dersom man benytter et annet språk, kan det kreves at det oversettes til portugisisk)
- Brutto- og nettovekt i overensstemmelse med importlisensen
- Varens opprinnelsesland
- Innkjøpsland
- Pris per. enhet og totalt for hver varepost. Dersom det er aktuelt, skal rabatter spesifiseres
- Frakt og andre kostnader skal oppgis
- Kjøpers CNPJ- nummer (skattenummer til importør)
- Varens pris skal oppgis i den valuta som noteres i importlisensen eller i den valuta som man har kommet overens med kjøper om
- Handelsfakturaen kan ikke være utstedt ”to order”, men må være utstedt til en enkelt   
mottaker
- Sted og dato for utstedelse
- Fakturanummer
- Transportinformasjon

Dersom det kreves importlisens, skal importlisensnummer oppgis på faktura. Videre skal varebeskrivelse og tollnummer være i overensstemmelse med importlisensen. I lisensen oppgis kun FOB-verdien. Dette innebærer at man ved rene FOB-forsendelser ikke behøver å oppgi frakt og andre kostnader frem til f.eks. CFR-verdien i fakturaen (disse opplysningene behøver heller ikke oppgis i en eventuell proformafaktura). Ved f.eks. CFR- leveranser skal derimot totalprisen FOB samt kostnadsspesifikasjon frem til CFR oppgis i fakturaen på følgende måte:
- FOB-verdi
- frakt
- andre kostnader
- CFR-verdi

Det skal oppgis i fakturaen om importlisensen utnyttes totalt. En faktura kan omfatte flere importlisenser dersom disse er utstedt til samme mottakere.

Følgende erklæring skal påføres fakturaen:

"Certificamos pela presente que esta fatura é autêntica;que os preços declarados são os reais preços de venda das mercadoris baseados nas cotaçoes do mercado mundial, e que as mercadorias são de origem...."

Norsk oversettelse: "Vi bekrefter med dette at oppgitte priser i denne handelsfakturaen er varens faktiske salgspris, som tilsvarer vanlige priser på verdensmarkedet, og at varene har opprinnelse i....."

Det er meget viktig at fakturaen er maskinskrevet og undertegnet av leverandøren, samt at den ikke inneholder overstrykninger og endringer. Dersom dette er tilfellet, aksepteres ikke handelen av tollmyndighetene og varen betraktes som udokumentert. dette kan føre til høye bøter.

2. Pro forma faktura
Proformafaktura må utstedes i en original og fire kopier på portugisisk eller engelsk av leverandøren som grunnlagsdokument for importlisens der det er aktuelt.
Proformafakturaen skal være i nøye overensstemmelse med handelsfaktura. Eventuelt provisjonsbeløp til agent, samt navn og adresse på forhandler, agent eller representant skal anføres. Gyldighetsfristen for en proformafaktura er normalt 60 dager for utsendelsesdato, men kan under spesielle omstendigheter forlenges. 

Følgende erklæring må påføres proformafakturaen:

"Os precos aqui consignados são os correntes no mercado de exportacao para qualquer país."

Oversettelse:
De her angitte priser er i overensstemmelse med gjeldende eksportmarkedspris i alle land.

Pakkliste
Kreves i orginal.

Opprinnelsesbevis
Kreves normalt ikke, men ved forespørsel er Certificate of Origin det aktuelle dokumentet.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves blant annet for levende dyr, planter og planteprodukter, og fiskeriprodukter. Ved Fiskeriprodukter benyttes attestformular nr 8 ”Sunnhetsattest – Brasil, portugisisk-engelsk, 2004-01”.

Andre dokumenter
Alle eksportører av animalske produkter må registere sine varer på et skjema til Matilsynet for gjennomgang og stempling før det sendes til brasilianske myndigheter((DIPOA - Animal Origin Products Inspection Department) for godkjenning. Les mer under Produktkrav.

Analysesertifikat kreves for alkoholholdige produkter samt kosmetikk.

For brukte maskiner og anlegg kreves et kvalitetssertifikat. Ved levering av apparater og maskiner hvor bruken er forbundet med fare kreves et sikkerhetsssertifikat. Følgende tekst kan for eksempel anvendes:
"We certify that this machinery and these appliances comply with the standards required by the International Labour Organization with respect to safety and guarding there of".

Slike sertifikater kan skrives under av eksportøren eller hvis det kreves av importøren, og utferdiges av et inspeksjonsfirma. Attestering av handelskammer og legaliserering av konsulat er nødvendig.

Legaliseres hvis ønskelig fra importør.

Det har i praksis vist seg at flere av de sertifikater og dokumenter brasilianske kjøpere krever, blant annet i forbindelse med remburs, ikke er nødvendig for å importere varer til Brasil.

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kg (inkl. prioritert). En tolldeklarasjon og fire kopier av handelsfakturaen legges inn i pakken som merkes "Invoice enclosed". Handelsfakturaen skal sendes separat til importøren.

Legalisering og visering
Legalisering er vanligst å kreve for produktsertifikater, men kreves også ofte i praksis ved remburs. Legalisering for sunnhetsattester/sertifikater er ikke lenger et myndighetskrav ved eksport til Brasil.

Relevante nettsteder:
Legaliseringsavdeling 
Brasils ambassade i Oslo
Oslo Chamber of Commerce  
Visering, ATA-Carnet.
Norstella - Elektronisk dokumentasjon
Mattilsynet
DIPOA - Informasjon om regelverl for import av animalske varer


Transportforhold

Les mer om transportforhold her.

Transittid containerskip Oslo-brasiliansk hovedhavn er 20-25 dager.

Hamburg har tradisjonelt vært en viktig "avsenderhavn" for forsendelser til Brasil. Brasil har rundt 1000 havner. Av disse er ca. 2/3 elvehavner.

Santos havn er den største i Latin-America og er en dominerende containerhavn i Brasil.

Omfattende indre vannveinett (Amazonas, Manaus).
Veinettet er ofte av dårlig standard utenfor storbyene. Kun 10% av veinettet er asfaltert. Jernbanenettet er delvis nedslitt og lite effektivt, men er under utbedring.

På grunn av VM i fotball i 2014 vil man kunne se vesentlige forbedringer i Brasils infrastruktur. Spesielt flyplasser, jernbane og havneanlegg står i fokus. Per i dag blir kun 25% av den totale fraktmengden i Brasil transportert med jernbane, mens 58% går over veinettet. Jernbanenettet vil bli kraftig oppgradert for å kunne utvide fraktkapasiteten, og havnene vil bli oppgradert for å kunne ta i mot større fartøy, samt for å kunne øke kapasiteten (mye på grunn av stor vekst i både import og eksport).

Dersom selger organiserer hovedfrakten tilrådes det sterkt å bruke en transportør med kompetanse og nettverk i Brasil.

Vær oppmerksom på at brasilianske tollmyndigheter i enkelte tilfeller krever containerforsendelser åpnet. Skip som ikke går under brasiliansk flagg må betale en ekstraavgift ved ankomst til Brasil.

Tollflyplasser
Aracajú, Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Pôrto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitoria.

Importhavner
Belém, Suape, Cabedelo, Fortaleza, Itaqui, Itajai, Manaus, Natal, Paranagúa, Pôrto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luiz, Santos, Vitoria, Rio Grande do Sul.

Generelle problemer med brasilianske havner er:
- mangelfull transportmessig tilknytning til landet bortenfor havnen
- høye havneavgifter og korrupsjon
- streiker og uro
- langsom godshåndtering

Denne usikkerheten er viktig å ta hensyn til ved valg av leveringsbetingelse.

Relevante nettsteder:
Santos havn
Transportalen.no
Inttra.com 
Bestillings- og logistikktjenester.
Aircargo World 
Informasjon om flytrafikk.
FIATA 
Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.
Logistics preformance index


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
- Vareforsendelser kan importeres inn til Brasil på CIF basis.
- Vareforsendelser kan eksporteres ut av Brasil på CIF eller FOB basis.

Innlandstransport i Brasil:
Dersom vareforsendelsen er importert på CIF-betingelser, med innlandstransport helt fram til den endelige destinasjon som nevnt i kontrakten og annen dokumentasjon, så kan hele transporten dekkes med utenlands forsikring uten problemer. Dette inkluderer også bruk av vei, luft, kyst eller elvetransport innenfor Brasil som et sekundært transportledd.

På den annen siden, dersom vareforsendelsen kun er merket og avtalt levert til første (av flere) lossested og innlandstransport må kontraheres separat, da må innlandstransporten nødvendigvis forsikres av et brasiliansk forsikringsselskap.

Transportmerking
Merking av kolli kan bestå av bokstaver, tall eller referansenummer av minst åtte cm høyde.
Stykkgods som er omfattet av en faktura skal merkes på samme måte og nummereres fortløpende. Det samme nummeret kan ikke gjentas. Består merkingen av et tall skal dette innrammes av en geometrisk figur. Kollinummeret settes til høyre for merket.

Under dette kan eksportøren, såfremt det er ønskelig, føre på sitt eget referansernummer. Dette nummeret må gjentas på flere eller alle kolli som omfattes av en faktura. Det må bare brukes et referansenummer per faktura.

Ved forsendelser på flere enn 50 kolli av samme størrelse og beskaffenhet kan nummeringen utelates.
De merkene som settes på emballasjen skal være fullstendig identiske med de merker som påføres handelsfakturaen, ikke bare hva gjelder tekst, men også oppstilling.

Foruten forsendelsesetikett, lossehavn og nummer, må også brutto- og nettovekt være angitt på hvert enkelt kolli.

Emballasje
Alle kolli skal være merket tydelig med kjøpers initialer og navnet på lossehavn. Merkingen skal være tydelig og må ikke være tildekket. Annen form for merking skal være begrenset til det mest nødvendige, og skal stå på et mindre synlig sted. Identifikasjonsmerking som fremgår av bill of lading skal også stå på kassen.

Ettersom stykkgods ofte utsettes for hardhendt behandling ved lossing, bør emballasjen være solid. Dersom halm og lignende benyttes, skal sunnhetssertifikat vedlegges.

For farlig gods må følgende deklarasjon anføres i manifestet, konossementet og handelsfakturaen: "As mercadorias obedecem aos requisitos tecnicos de embalagem". Oversatt til norsk: "Varenes emballasje oppfyller alle tekniske sikkerhetskrav".

Regler for treemballasje ved import til Brasil (Normative Instruction 32 av 23 september 2015 (IN 32/2015) av den brasilianske Ministry of Agriculture):
I tråd med de nye reglene skal det ikke være noe behov for et sunnhetssertifikat når treemballasjen allerede er ISPM-15 merket (IPPC) der opprinnelseslandet har implementert ISPM-15 regulering. Et sunnhetssertifikat eller en behandlingsertifikat (utstedt av ansvarlig myndighet i opprinnelseslandet) kan erstatte IPPC merking. Dersom opprinnelseslandet ikke har implementert ISPM-15 forskriftene er det krav ved fortolling å presentere et sunnhetssertifikat eller en behandlingssertifikat som sier at pakken har gått gjennom en hygienisk prosess som oppfyller kravene i ISPM-15. Ifølge det nye regelverket kan importører og transportører bli holdt ansvarlig dersom status på treemballasje ikke er tydelig kommunisert. Det kreves derfor at eksportører fremviser dokumenter for treemballasjens ISPM15 status (hvis den er behandlet, møter ISPM-15 kravene og sertifikater er tilgjengelige) slik informasjonen kan settes inn i Bill of Lading.

Se nærmere informasjon under Treemballasje


Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Opplysninger i fraktdokumentet må stemme nøyaktig overens med innholdet i handelsfakturaen.

Sjøfrakt:
Konnossementer utstedes i fire eksemplarer på portugisisk, engelsk eller spansk og kan være utstedt "to order" forutsatt at "notify"-adresse er angitt. Opplysningene om fraktbeløp må skrives med både bokstaver og tall og stemme med handelsfakturaen. Nytt av 2010 er at fraktbrevet skal inneholde opplysninger om emballasjetype for hver enkelt kolli.

Konnossementet skal inneholde opplysninger om importørens/kjøpers skatteregistreringsnummer, CNPJ-nummer (CNPJ= Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), og varens HS-nummer.   Det skal også inneholde opplysninger om importlisensens nummer eller eventuelt opplysninger om at en slik lisens ikke kreves. Dersom det kreves importlisens, skal det fremgå om den dekker hele leveransen eller deler av den. Dette skal opplyses på følgende måte:

Ved totalleveranse: "Embarque total Licenca de Importaçã No..."

Ved første delleveranse:"Primeiro embarque parcial Licenca de Importaçã No..."

Ved andre delleveranse: "Segundo embarque parcial Licenca de Importaçã No..."

Ved tredje delleveranse: " Terceiro embarque parcial Licenca de Importaçã No..."

Ved sluttleveranse: Ultimo embarque parcial Licenca de Importaçã No..."

Ved vareforsendelser som inneholder kjemiske produkter, må en nøye og korrekt beskrivelse av disse oppgis, samt flammepunktet (målt ved lukket kopp metoden).

Flyfrakt:
Flyfraktseddelen skal inneholde opplysninger om CNPJ-nummer og varens HS-nummer.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Farlig gods 
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer. Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.

Sentrale europeiske havner: 
Rotterdam   
Antwerpen  
Hamburg


Adresser

Den brasilianske ambassaden i Oslo:
Embassy of the Federative Republic of Brazil
Sigurd Syrs gate 4
0244 Oslo

Telefon: 22 54 07 30/43/44
E-post: brasemb.oslo@itamaraty.gov.br / office@brasil.no
Hjemmeside

Innovasjon Norge har kontor i Rio de Janeiro:
For kontakt- og adresseinformasjon,
vennligst se Innovasjon Norge Brasil

Norges ambassade i Brasil:
Embaixada Real da Noruega em Brasilia
SES, Avenida das Nações, Quadra 807, Lote 28
CEP 70.418-900 Brasília – DF,
Brasil

Telefon: +55 61 3443 87 22/20
Telefax: +55 61 3443 2942
E-mail: emb.brasilia@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja               
World Customs Organisation: Ja 
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner:  Ja                        
OECD: Ja
 
                  
 
 
 
    

Mer bakgrunnsinformasjon 
Les CIAs rapport om Brasil.

Nasjonale helligdager
1. januar, 20. januar, 25. januar, 21. april, 1. mai, 7. september, 12. oktober, 2. november, 15. november, 24-25. desember og 31. desember.

Bevegelige helligdager
Langfredag, tre dager i forbindelse med karnevalet og Corpus Christi.

Relevante nettsteder:
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO