Canada


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no

Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte  varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

De fleste varer kan innføres uten innførselselsrestriksjoner. Innførselstillatelse kreves for visse kjøttprodukter, medikamenter, tekstiler, landbruksvarer, stålvarer, kjemikalier og meieriprodukter.
Det er restriksjoner knyttet til vareforsendelser til Canada. Se under Transportkrav

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på angloamerikansk rett. Merk at i Quebec er franske rettstradisjoner representert. 

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

Vær varsom med bruk av leveringsbetingelser på D-vilkår med mindre du har oversikt over både aktuelle føderale- og delstatsavgifter og skatter ved import.

Myntenhet
1 kanadisk dollar = 100 cents

Valutakode
CAD

Vanlig faktureringsvaluta
CAD, USD eller NOK
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner. 

Landrisiko
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 82 (2016). Tendens: Negativ.

Kredittinformasjon
Informasjon om årsregnskap er kun tilgjengelig for børsnoterte selskaper. Lokale handelsregistre er sene med å offentliggjøre bedriftenes årsregnskap.

Åpen regning 
Vanlig. Kassarabatter ofte 2% per 10 dager. Kredittid 30-60 dager.

Dokumentinkasso 
Uvanlig.

Remburs 
Anbefales for nye forretningsforbindelser og spesielt for store kontrakter. Ofte åpnes en såkalt "Stand by Letter of Credit",som i praksis har samme betydning som en vanlig garanti mensom følger ICCs regler for remburshåndtering.

Garantier 
Den amerikanske garantiformen "Stand-by Letter of Credit" følger ICCs regler for remburser. "Stand by Letter of Credit" i kombinasjon med inkasso eller salg i åpen regning er en fleksibel og enkel metode som medfører økt betalingssikkerhet i de tilfeller der remburs ikke passer.

O/D- og P/B-garantier forekommer.

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.


Morarente 
Morarente kun etter avtale.

Påminnelses- og inkassorutiner 
To-fire påminnelser. Inkassokrav, telefonsamtaler. Rettslige tiltak ved høyere beløp. Domsavgjørelse innen tre år.

Annen sikkerhet 
Eiendomsrettsforbehold kan tas i salgskontrakten.

Foreldelsesfrist 
Vanligvis syv år.

Rettslig oppfølging 
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Canada om iverksetting av privatrettslige dommer.

Canada har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Veksel
Vekselprotest forekommer sjelden. Veksel som er forfalt må innen to døgn presenteres for Notarius Publicus eller oppnevnt jurist i den delstaten der vekselen er betalbar. Vekselen skal deretter fysisk presenteres en andre gang for den som skal betale (trassaten) for honorering eller protest. En protokoll opprettes, som kan registreres hos domstol for senere stemning. Noen offentliggjøring av resultatet gjøres imidlertid ikke.

Stand-by-remburs - ISP98
ICC (Det internasjonale handelskammeret) har laget et eget regelverk for Stand-by-remburser, forkortet ISP98. Forkortelsen står for International Standby Practises og gjelder regler for internasjonale garantier.

Bakgrunnen er at amerikanske banker har vært forhindret fra å utferdige vanlige bankgarantier. Det har derfor blitt utviklet en praksis med stand-by remburser, det vil si at betaling under rembursen kan oppnås selv om den garanterte presentasjonen har uteblitt. Dette kan sammenliknes med vanlige remburser, som går ut fra en presentasjon gjennomføres og at betaling deretter oppnås under rembursen.

Ideen bak ISP98 er å presisere garantigivingen ved hjelp av rembursinstrumentet. Fordelen er at ISP98 bygger på og er utformet som de internasjonale rembursreglene, UCP 600.
Det internasjonale banksamfunnet har med andre ord akseptert tankegangen bak ISP98.

Annet
Det er viktig å be om bankreferanse før endelig utforming av betalingsvilkår.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
Ease of doing business index

 

 

 


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

En rekke varer er underlagt fastlagte standarder som må være oppfylt før varene kan selges på det canadiske markedet. Reglene administreres av:

The Standards Council of Canada (SCC),
270 Albert Street,
Suite 200, Ottawa, ON K1P 6N7
Canada
Tel: + 1 613 238 3222
Fax: + 1 613 569 7808

Elektriske og elektroniske maskiner og apparater, visse byggematerialer og VVS-utstyr, trykkbeholdere samt olje- og gassbrenningsutstyr skal godkjennes av:

Canadian Standards Association (CSA),
178 Rexdale Blvd.,
Toronto, Ontario,
M9W 1R3
Canada
Tel: + 1 416 747 4000
Fax: + 1 416 747 4173

Alkoholdige drikkevarer: skal registreres hos "Liquor Board".

Farmasøytiske produkter: skal registreres i Canada.

Medisinvarer, vitaminpreparater, enkelte kosmetiske produkter, samt rengjøringsmidler til husholdningsbruk: skal testes og godkjennes av Health and Welfare Canada før markedsføring av produktene påbegynnes.  

Standarder
Canada er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Kravene til varemerking er detaljerte, og omfanget varierer mellom forskjellige produkter. Ut over de føderale lover kan det være særegne lover for provinsene, som i for eksempel Quebec med hensyn til bruken av fransk språk. Det anbefales derfor at eksportøren har tett kontakt med canadisk importør for å forsikre seg om at alle krav til merking oppfylles.

Generelt skal merking være på engelsk og fransk, og mål og vekt skal angis i det metriske system, eventuelt i "Canadian unit".

Opprinnelsesmerking kreves for en rekke varer som er spesifisert i "Customs Memorandum D42". Merkingen skal omfatte land eller internasjonalt kjent by eller fabrikantens navn og adresse.  

De mest omfattende lovene og regelverkene om merking er:

  • The Consumer Packaging and Labelling Act 
  • The Textile Labelling Act
  • The Precious Metals Marketing Regulations Act
  • The Hazardous Products Act.
  • The Food and Drugs Act and Regulations
  • Labelling Requirements and Consumer Packaging for Food

Immaterielle rettigheter
Canada er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.

Frihandelsområder
EFTA statene og Canada har en frihandelsavtale.

Avtalen innebærer at de fleste indistriprodukter oppnår tollfrihet ved innførsel til avtalepartene. Landbruksproduktene som kan oppnå tollfordeler er omfattet av to ulike ordninger fordelt på henholdsvis bearbeidde og ubearbeidde produkter. 

Opprinnelsesreglene som definerer hvordan produkter må fremstilles for at de kan få tollfordeler i henhold til avtalen skiller seg fra de reglene som tradisjonelt finns i Norges øvrige frihandelsavtaler. Reglene er i hovedsak basert på tolltariffens tekniske oppbygning og det er viktig å huske at materialer fra blant annet EU blir ansett som tredjelandsmaterialer.

Ved eksport av opprinnelsesprodukter kan det kun benyttes en opprinnelseserklæring hvor det skal opplyses at varene har Canada/EFTA opprinnelse eller Canada/Norway for enkelte landbruksprodukter.

Canada innrømmer også tollpreferanser for varer fra USA og Mexico gjennom NAFTA,samt for varer fra Chile, Israel, Costa Rica, Colombia og fra en rekke utviklingsland.

Canada er også medlem av TPP.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen. Eksempler på føderale avgifter er Goods & Service Tax (GST) denne ligger på 5%.
I tillegg til dette er det også en Provincial Sales Tax denne varierer fra 5-15% avhenging av hvilken provins i Canada det er. 
Vær klar over de ulike avgiftssatsene ved leveringsbetingelse DDP etter Incoterms 2010.

Momsrefusjon på tjenester
Muligheter for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Canada.

Fortolling of lagring
Importerte varer må i prinsippet tollklareres innen tre dager etter ankomsten til Canada.
I motsatt tilfelle overføres varen til et "Sufference Warehouse". Der kan de ligge høyst 40 dager. Dersom varen fortsatt er ufortollet etter denne perioden, flyttes varen til et depot hvor den blir solgt på ausksjon eller destruert for selgers regning etter 30 dager.
Blir varene plassert på tollager "bounded warehouse" kan de være der inntil 4 år.  


Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres fritt, og bør merkes "samples without commercial value".
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter.
Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA - Carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

Frisoner  
Ingen.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering. Transittering godkjennes kun i særskilte tilfeller.


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Canadiske tollmyndigheter aksepterer vanlige handelsfakturaer for sendinger med en FOB-verdi på under CAD 1600. Vanlig handelsfaktura utover dette beløp aksepteres også, forutsatt at den gir den samme informasjonen som "Canada Customs Invoice" gir. Bør skrives ut i minst 4 eksemplarer, på engelsk eller fransk.

Faktura bør inneholde følgende erklæring: "We certify this invoice to be true and correct".

E-dokument
Canada Customs Invoice kan du laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk.

Pakkliste
Det er ikke påkrevet, men kan gjøre fortollingsprosessen enklere. 

Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollfordeler etter frihandelsavtalen mellom EFTA og Canada er det kun mulig å benytte opprinnelseserklæring enten på engelsk eller fransk. Opprinnelseserklæringen kan påføres en faktura eller ethvert annet dokument som beskriver opprinnelsesproduktet tilstrekkelig detaljert slik at det kan identifiseres.

"The exporter of the products covered by this document (customs authorization No….) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Canada/EFTA preferential origin."

"L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaniere no....) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle Canada/AELE"

Orginal underskrift av eksportør skal også påføres.

Certificate of Origin kreves normalt ikke for varer fra Norge.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, matvarer, farmasøytiske produkter, kosmetikk, kunstgjødsel, fôr, skinn og hud.

Andre dokumenter
Et kvalitets- og renhetssertifikat (Special import declaration) kreves for meieri-, frukt- og grønnsaksprodukter samt honning.
Plantesunnhetssertifikat kreves for planter og planteprodukter.
Renhetserklæring kreves for brukte landbruksmaskiner.
Canadian Food Inspection Agency (CFIA)  krever importlisens og fiskehelseattester ved import av fisk og sjømat, når det innføres produkter av en listeført art, og produktet er i en form som kan medføre smitte. Se liste.

Dette har ingen betydning for eksporten av sløyd fisk til humant konsum, men kan få konsekvenser for rund fisk.  Se Canadian Food Inspection Agency for mer informasjon 

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kg. 1 tolldeklarasjon. Handelsfakturaen bør sendes separat til importøren. Ingen muligheter for postoppkrav. All post (unntatt postkort) må ha fullstendig navn og adresse på både mottaker og avsender. Bokstavene må være av det latinske alfabet (for eksempel, a, b c) og arabisk nummerering (foreksempel, 1, 2, 3). 

Legalisering og visering
Ikke nødvendig.

 


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittider med containerskip:
Oslo-Montreal (østkyst): ca. 14 dager
Oslo- Vancouver (vestkyst): ca. 20 dager

Innenlandske sjøveier, særlig via St. Lawrence kanalen spiller en viktig rolle.

Velutbygget veitransportnett bortsett fra i den nordlige arktiske delen av landet. Tett knyttet opp mot USA.

Jernbanetransport er et konkurransedyktig alternativ ved lengre transporter. Dominerende selskaper er Canadian National Railways og Canadian Pacific Railway Company (CP). Regionale jernbanetransportører finnes også.

Montreal, Halifax og Vancouver er de viktigste logistikknutepunktene.

Tollflyplasser
Toronto (Ontario) er største fraktflyplass.
Calgary (Alberta), Edmonton (Alberta), Gander (Newfoundland), Halifax (Nova Scotia), Montréal (Quebec), Quebec (Quebec), Vancouver (British Colombia), Winnipeg (Manitoba), Dorval.

Importhavner
Montreal er ledende havn for sjøtrafikk over Atlanteren. Andre større havner er b.la. Halifax, Hamilton, Quebec, Port Carier Sept Iles/Pointe Noire,  St. John og Toronto. Vancouver er største havn på vestkysten.


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Det er krav om forhåndsvarsling av vareforsendelser til Canada. Kontrollen utføres av "Advance Commercial Information"(ACI). For å gjøre dette kreves en "Carrier Code" som er en form for strekkode.  Det er også krav om forhåndsvarsling for flytransport, dette skal skje 4 timer før varene ankommer. Når det gjelder sjøfrakt kreves det advisering senest 24 eller 96 timer før ankosmt avhenging av type gods.  

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Transportmerking
Alle kolli må merkes og nummereres, disse må samvare med det som står i fakturaen. 
Navn, innhold og adresse skal også være påført de enkelte forpakningene.

Emballasje
Canada har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Høy, strå eller liknende må ikke benyttes uten at desinfeksjonssertifikat følger med.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Konnosement

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
TIR-Carnet kan benyttes.

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.
Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.


Adresser

Canadas representasjon i Norge:
Embassy of Canada
Wergelandsveien 7
0244 Oslo

Telefon: 22 99 53 00
Telefax: 22 99 53 01
E-post: oslo@international.gc.ca
Hjemmeside

Innovasjon Norge har kontor i Toronto:
For kontakt- og adresseinformasjon, 
vennligst se Innovasjon Norge Canada

Norges representasjon i Canada:
Royal Norwegian Embassy
150 Metcalfe Street
Suite 1300
Ottawa, Ontario K2P 1P1
Canada

Telefon: +1 613 238 6571 / +47 23 95 28 00
Telefax: +1 613 238 2765 / +47 23 95 28 99
E-post: emb.ottawa@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Ja  
 
 
 
     
 

Mer bakgrunnsinformasjon  
Les CIAs rapport om Canada.
Canadas business directory - Samling med over 50 000 kanadiske bedrifter. 
Export and Import Controls 
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO

Nasjonale helligdager

1-2. januar, 1-2. juli, 03. september og 25-26. desember.

Bevegelige helligdager
Påske og Thanksgiving Day.

Relevante nettsteder:
Canadas business directory - Samling med over 50 000 kanadiske bedrifter.
Export and Import Controls
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO