Chile


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no

Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte  varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. Brukte motorkjøretøy kan som regel ikke importeres i Chile. Militære og strategiske varer krever importlisens fra importør. Leker med for høyt innhold av kjemikalet toulen er også forbudt.Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Inspirert av spansk, fransk og østerriksk rettspraksis. 

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

Myntenhet
1 chilensk peso = 100 centavos

Valutakode
CLP

Vanlig faktureringsvaluta
USD
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Importøren må informere sentralbanken om deres importbetalinger hver gang FOB-verdien på varene overstiger 10.000 USD på innførselsdeklarasjonen (Declaración de Ingreso). 

Landrisiko
Risikogruppe 2, OECD. Tendens: Stabil

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 66 (2016). Tendens: Negativ.

Kredittinformasjon 
Selskaper med omsettelige aksjer er forpliktet til å legge fram kvartalsrapporter for myndighetene på et standardisert formular. Denne informasjonen er offentlig.

Åpen regning
Forekommer. Vanlig kredittid 30-60 dager. 

Dokumentinkasso 
Forekommer.

Remburs 
Anbefales. Vanlig. Be om bankbekreftelse. Tidsremburser eller bank-til-bank-finansiering inntil 360 dager.

Garantier 
O/d-garantier forekommer. Indirekte garantier forekommer, men er ikke særlig vanlige.

Kredittforsikring 
Vanlig med kredittforsikring.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.

Morarente 
Kan i følge loven ikke gå utover maksimalrenten angitt av sentralbanken. De angitte maksimalrentene fra sentralbanken er 35,22% for kreditttid inntil 90 dager, og 36,3 %, 29,3%, 22,95%, eller 8,28% for kreditter lenger enn 90 dager avhengig av beløpets størrelse.


Påminnelses- og inkassorutiner 
I Chile finnes ennå intet etablert system for utøvelse av inkassovirksomhet. Søk hjelp hos spesialiserte inkassofirmaer som kontakter domstol på oppdrag fra fordringshaveren.

Annen sikkerhet 
Mulig for selger å få skrevet inn panterett i ett register uten at han selv besitter varene. Dette må gjøres hos en Notarius Publicus.

Foreldelsesfrist 
Fem år.

Rettslig oppfølging
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Chile om iverksetting av privatrettslige dommer.

Chile har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
Landrapport om korrupsjonsnivå 
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network.
Ease of doing business index

 

 

 


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Det er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Det er også mulig å søke om denne type informasjon gjennom Innovasjon Norge.

Standarder
Chile er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.
Fremdeles henger en del nasjonale normer igjen, blant annet når det gjelder metaller.
Ansvarlig instans i Chile for produktnormer og -standarder er Instituto Nacional de Normalizaciòn (INN)
i Santiago.
Telefon: +56 2 6965 144
Telefaks: +56 2 6960 24

Merking av varer
Alle varer som importeres må være merket med opprinnelsesland (på spansk) for å kunne bli solgt i Chile. Emballasjen skal i tillegg være merket for kvalitet, ingredienser,- eller blandinger, brutto- og nettovekt. Matvarer skal merkes med; navn på produsent, importør, produsentdato, utgått dato, ingredienser og tilsetningsstoffer. Alt må gjennomgående være merket på spansk.

Immaterielle rettigheter
Chile er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.

Frihandelsområder
Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Chile trådte i kraft 01.12.2004. 
Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri innførsel til avtalepartene.

En rekke fisk–og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene. 
Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel etter frihandelsavtalen. 
I tillegg har de enkelte EFTA statene inngått bilaterale landbruksavtaler med Chile.
Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller fakturaerklæring.

Ved eksport til Chile skal ”NO” oppgis som opprinnelsesland.

EU har inngått frihandelsavtale med Chile

Opprinnelsesregler
For å oppnå tollfordeler til Chile må opprinnelsesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

E-svar - Opprinnelse av varen
Som medlem av LAIA,og Andean Common Market innrømmes tollpreferanser for varer fra Bolivia, Ecuador, Colombia, Peru og Venezuela. Chile er også assosiert medlem avMERCOSUR, og har frihandelsavtaler med Canada, USA og EU.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen, deriblant Impuesto al valor agregado (merverdiavgift). Normalsats merverdiavgift: 19 % (per 2017).
Andre avgifter som pålegges visse varer er forbruksavgift og luksusskatt.

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Chile.

Fortolling og lagring
En tollagent må benyttes ved import av varer med verdi fra 1000 USD og mer. Tollagenten er også ansvarlig for å betale toll og avgifter. Varer må fortolles innen 24 timer. Blir ikke varene fortollet innen fristen, legges de inn på tollagre. Varer kan fortolles før ankomst i Chile, og bidrar til rask leveranse til kjøper. Varer som ikke er fortollet innen 90 dager, kan bli solgt på offentlige auksjoner.

Varer kan innføres midlertidig mot betaling av toll og avgifter. Varene må utføres innen to år.
Råmaterialer kan også innføres midlertidig for bearbeiding, gitt at verdien på materialene ikke overstiger 10% av FOB verdien på ferdigvaren som eksporteres. Varene må utføres innen 180 dager og tillatelse kreves.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Det samme gjelder for varer med verdi opp til USD 1000, som skal benyttes til demonstrasjon ved offisielle internasjonale messer.

Reklamemateriell, brosjyrer, kataloger og trykksaker, som distribueres på messer, med verdi inntil USD 1000, er avgiftsfrie.

Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter, forutsatt at de blir gjenutført innen en periode, vanligvis to år. Andre tidsfrister kan fastsettes av tollvesenet.

Frisoner  
Frisoner i byene Iquique og Punta Arenas. Varer kan innføres toll og avgiftsfritt til frisonene for en rekke former for bearbeiding.

ATA - Carnet
Ja, gjelder for yrkesutstyr, utstillinger/messer, vareprøver, postforsendelser og ved transittering.


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Ingen spesiell formular forlanges. Bør skrives på spansk (alternativt engelsk), en orginal og minst fire kopier, og må ikke inneholde rettelser eller overstrykninger.
Foruten vanlige opplysninger bør handelsfakturaen inneholde informasjon om: 
- Transportmiddel
- Antall paller
- Skipningsdato
- Enhetspris for hver vare
- Brutto- og nettovekt
- FOB- eller CIF verdi
- Destinasjon i Chile

Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Chile og tilfredstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Chile avtalen, kan en fast fakturaerklæring påføres fakturaen.

Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører. Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1.

Følgende erklæring om opprinnelse og pris må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:
"Certificamos que todos los datos contenidos en esta factura son exactos y correctos y que las mercaderías es de origen de la ... (land)."

Oversettelse:
"Det bekreftes herved at detaljene i denne faktura er sanne og korrekte og at varene er av ..... opprinnelse."

Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt.

Pakkliste
Ikke påkrevet, men bør vedlegges faktura. 

Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollfordeler etter frihandelsavtalen EFTA/Chile kreves bruk av varesertifikat EUR.1. eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring.

Certificate of Origin kreves normalt ikke, kan kreves ved bruk av remburs. 

E-dokument
Hvis aktuelt kan du laste ned laste ned Certificate of Origin   fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for planter, såvarer og levende dyr. Må legaliseres av chilensk ambassade/konsulat.

Andre dokumenter
Certificate of Conformity kreves for elektriske artikler. Free Sale Sertificate kreves for nærings-og nytelsemidler.

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kg. Et internasjonalt adressekort og en tolldeklarasjon. Handelsfakturaen vedheftes tolldeklarasjonen. Ingen mulighet for postoppkrav.

Legalisering og visering
Kun nødvendig for sunnhetsattester.


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid med containerskip fra Oslo til Chile er 25-30 dager.

Chile er circa to og en halv gang så langt som Norge, og svært tynt befolket i nord og syd.
Fly- og båttransport er ofte konkurransedyktig for innenlandstransport både på grunn av lange avstander, et delvis nedslitt jernbanenett og et overbelastet veinett. (Pan American Highway).

Tollflyplasser
Santiago de Chile, Arica, Iquique, Osorno, Puerto MOntt, Punta Arenas,  

Importhavner
Coronel, San Antonio, Valparaiso, Huasco, Lirquen, Puerto Ventanas, San Vicente, Chanaral, Coquimbo, Antofagasta, Valdivia, Tocopilla, Taltal.    

Relevante nettsteder:
Logistics preformance index


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner

Transportmerking
Alle kolli skal merkes på to sider med svart farge og spansk tekst og ha opplysninger som bestemmelsessted, nummering, brutto- og nettovekt samt opprinnelsesland.

Emballasje
Chile har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Konnossement skal utstedes i tre originaler og tre kopier. Kan være utstedt til "to order", såfremt importørens navn og adresse som angitt i registreringsbeviset eller importlisensen fremkommer som "notify"-adresse. Et såkalt Seawaybill kan også benyttes istedenfor et "Bill of Lading".
Følg instrukser fra importør og/eller rederi. Spansk navn er; Conocimiento de Embarque.

Flyfrakt:
Luftfraktbrevet skal fremskaffes for både fraktselskapet og importør. Fraktbrevet skal også attesteres, og attestering fra fraktagent er ikke holdbart. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap. Spansk navn er; Guía Aérea.

Transittdokumenter
TIR-Carnet kan benyttes.

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.

Adresser

Chiles representasjon i Norge:
Embassy of the Republic of Chile
Meltzers gate 5
0244 Oslo

Telefon: 22 44 54 96
Telefaks: 22 44 24 21
E-post: cchile.oslo@minrel.gov.cl
Hjemmeside

Norges representasjon i Chile:
Real Embajada de Noruega
Los Militares 5001, Edificio Visionario, Piso 7
Las Condes, Santiago 

Telefon: + 56 2 2484 2000
Telefon: + 47 2395 8200
Telefax: + 47 2395 8201 
E-post: emb.santiago@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Ja  
     

Mer bakgrunnsinformasjon  
Les CIAs rapport om Chile.
Handelskammeret i Santiago - engelsk versjon tilgjengelig
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO

Nasjonale helligdager
1. januar, 1. mai, 21. mai, 29. juni, 15. august, 11. september, 18. september, 19. september, 12. oktober, 1. november, 8. desember, 25. desember.