Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner

Transportmerking
Alle kolli må merkes med bruttovekt.

Emballasje
Høy og halm bør ikke brukes.

Cuba har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.
 
Sjøfrakt:
Følg instrukser fra importør og/eller rederi. Konnossement kan være utstedt "to order", forutsatt at "notify"-adresse er angitt. Opprinnelsesland må oppgis. Unngå transport via USA da landet har en delvis handelsembargo av Cuba.

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap. Der er ingen service mellom USA og Cuba, men fra Mexico, sentral- og sør Amerika, samt Europa.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Farlig gods 
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.