Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Handelsfaktura utstedes i minst tre eksemplarer (en original og to kopier) på spansk. Følgende tekst kan kreves påført fakturaen:

"El infrascrito declara y jura ser propietario de la casa de comercio (....Firmats navn) de esta cuidad, (.... Adresse) y que los son ciertos los precios y demas datos consignados en la presente factura hacièndose solidariamente responsible, con la firma destinataria por qualquiera ilagalidad o inexactitud que por ulteriores investigacìones pudiera constatarse en los datos anotados.

Declaramos bajo juramento que las mercancìas dadas en èsta factura som de origen (...Opprinnelsesland)."

Oversettelse:
"Undertegnede erklærer herved å være innehaver av firmaet (....Firmats navn) i denne by med adresse (.... Adresse) og bekrefter videre, at priser og øvrige data er korrekte samt at at vi er fullt ansvarlige overfor den endelige mottaker av varene, såfremt det ved fremtidige undersøkelser konstateres direkte ulovligheter eller unøyaktigheter."

Vi erklærer videre at varene er av "(...Opprinnelsesland) opprinnelse."

Fakturaen må undertegnes for hånd av eksportøren.

Dersom handelsfakturaen omfatter flere sider må de nummereres i rekkefølge og totalbeløpet overføres til etterfølgende side. Fakturaen skal undertegnes på siste side, det vil si den siste siden der fakturaens totalsum oppgis.

Blir det presentert flere fakturaer for en forsendelse må hver og en undertegnes og skal dessuten etterfølges av et sammendrag, også dette undertegnet for hånd av eksportøren.

Dersom fakturaen etterfølges av en pakkliste må sidene nummeres i rekkefølge etter fakturaen som om fakturaen og pakklisten utgjør en enhet.

Se fakturainnhold for detaljert oversikt.

Pakkliste
Anbefales

Opprinnelsesbevis
Kreves normalt ikke. Ved eventuell forespørsel er Certificate of Origin aktuelt dokument.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat (en original og fire kopier) kreves for levende dyr, planter, frø, brukte sekker, plante- og kjøttprodukter.

Andre dokumenter
Certificate of Free Sale (en original og to kopier) kreves for konsumvarer.

Analysesertifikat: Kreves for matvarer som er tilsatt farge, mel, innsektspulver og gjødselstoffer. Utstedes i original med to kopier.

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kilo, ett internasjonalt adressekort; og en tolldeklarasjon. Handelsfaktura sendes separat.

Postoppkrav er ikke mulig.

Legalisering og visering
Ikke et generelt krav. Men det kan foreligge krav om legalisering av enkelte dokumenttyper, spesielt i forbindelse med remburs.