Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Transportmerking
Ingen kjente bestemmelser.

Emballasje
Guatemala har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Brukte sekker må kun benyttes i forbindelse med sunnhetssertifikat og importlisens utstedt av det guatemalanske landbruksministeriet. Ved bruk av nye sekker skal dette være skrevet på fakturaen.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Konnossementet må være på spansk eller engelsk (1 original og 2 kopier) og utfylles nøyaktig i samsvar med faktura. Spansk varebetegnelse kreves. Dokumentene må minimum inneholde informasjon om: type og nummer på transportmiddelet, navn på speditør fraktfører og mottager, laste og lossehavn, antall kolli, varebeskrivelse, bruttovekt, fraktkostnader og andre gebyrer, fraktpapirnummer, sted og dato på utstedelse av dokument.  

Konnossementet kan være utstedt "to order" dersom mottakers navn og adresse er angitt.

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Farlig gods 
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.