Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Varer som er fritatt for toll av venezuelanske myndigheter eller hvor offentlig myndighet er kjøper, må forsikres av selskap som er registrert i Venezuela.

Transportmerking
Alle kolli skal være merket med mottakers navn og adresse, bestemmelseshavn, bruttovekt i kilo samt fortløpende nummerering av hele sendingen.

Samme merke og nummer kan benyttes for ensartede kolli, såfremt innhold, størrelse og vekt er den samme. Kolli som inneholder kjemiske produkter, skal være merket med innhold på spansk. Merker og nummer skal males eller påføres med sjablong på alle kolli.

Emballasje
Venezuela har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje-restriksjoner!

Emballasjen bør være solid og tåle hardhendt behandling ved lossing. En bør ta hensyn til at varen i noen tilfeller fortolles etter bruttovekt.

Sammenpakking av varer av forskjellige slag medfører forhøyet tollavgift. Selv om den nødvendige spesifikasjon gis, fortolles varene etter den dyreste varen. Brukte sekker og liknende må ikke brukes.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Konnossementet skal være underskrevet av rederiet og eksportør. Vanligvis benyttes et Bill of Lading i tre fulle sett med original og kopier, men et seaway bill kan også benyttes. Bill of lading bør helst indikere at varene er i god stand. Dette er et såkalt "Clean Bill of Lading". Dersom et "Unclean Bill of Lading" utstedes kan banken nekte utbetaling.

Dokumentet må korrespondere med andre dokumenter for den samme skipingen. Dokumenter bør også være på spansk og eller engelsk. Original og en kopi skal være forsynt med rederiets stempel og underskrift samt eksportørens underskrift eller av agenter/ autoriserte representanter for disse.

Flyfrakt:
Airwaybill er krevet i følge med andre shippingdokumenter som for eksempel fakturaen, "ceritificate of Origin" der importør krever det, og andre særskille dokumenter der nødvendig.  Det tilkommer en ekstra avgift, en såkalt "service tax" på flyfrakt fra 4 til 35%. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser

Farlig gods 
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.