Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Fra og med 26. januar 2010 er det skjerpede krav til forhåndsvarsling av varer. 

Dette gjelder både for sjø- og flytransport. På bakgrunn av det såkalte "Container Security Initiative (CSI) er inspektører fra USAs tollmyndigheter stasjonert i blant annet de største containerhavnene i Europa (Rotterdam, Antwerpen, Le Havre, Felixtove, Hamburg, og Bremerhafen).

Ta kontakt med din transportør i god tid før avsendelse for å forhøre deg om aktuelle krav og rutiner. Ellers kan du risikere at dine varer blir stoppet i transitt eller ved innfortolling til USA og blir returnert eller destruert.

Krav om forhåndsvarsling av alle vareforsendelser som skipes i containere fra europeiske havner til USA. Dette er den såkalte "24 timers regelen". Vær spesielt oppmerksom på at dette krever ekstra planlegging ved forsendelser av gods som vil bli stuet sammen med andre varer i en container før forsendelse.

For andre typer transportmidler på vei mot USA gjelder følgende tidsfrister for forhåndsvarsling:

• Inngående fly- og kurertrafikk: Forhåndsvarsling innen 4 timer før ankomst USA eller senest når flyet letter fra nærliggende utenlandske avgangsflyplasser.

• Inngående togtrafikk. Minimum 2 timer før ankomst USA-grense eller aktuell lossehavn (kombinerte sjø-og togtransport).

• Lastebil som skal laste i importhavn: Minimum 24 timer før lasting.

• Lastebiltrafikk over grenser (Canada, Mexico). For biler /bileiere tilsluttet det elektroniske FAST-systemet minimum en halvtime før ankomst grensestasjon. For alle andre minimum en time i forveien.

Vareforsendelser til USA som ikke er forhåndsanmeldt i rett form og i rett tid risikerer betydelige forsinkelser ved innfortolling i USA, eventuelt også destruksjon eller retur.

Et av grepene amerikansk tollvesen har tatt mot internasjonal terrorisme er utviklingen av et frivillig samarbeidsprogram for importører, eksportører og transportører, C-TPAT - Customs-Trade Partnership Against Terrorism. Ved å følge fastlagte sikkerhetsrutiner i programmet kan deltakere oppnå raskere tollklarering inn til USA.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Transportmerking
F.o.m. 15. oktober 2008 må alle containere som ankommer med skip til USA være utstyrt med godkjennelse i henhold til ISO-standard ISO/PAS 17712. Enkelte containere er unntatt disse kravene.

Emballasje
Strenge krav for bruk av forpakningsmaterialer av tre.

USA har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Følg med på hjemmesidene til  Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS, eller kontakt det norske Mattilsynet.

Høy, halm og strå frarådes å bruke.

Transportdokumenter
Transportdokumenter utstedes i det antall og slik som foreskrives av kjøperen og transportøren.

Se også under Eksportdokumenter

Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller rederi. Konnossementet kan være utstedt "to order."

Flyfrakt:
Vær oppmerksom på at ved flyfrakt til USA krever myndighetene av avskiper er kjent.

Alle flyforsendelser til USA skal gjennomlyses.

All informasjon om flyfrakt til USA skal gå gjennom et elektronisk forhåndsvarslingssystem - Automated Manifest System (AMS). Opplysningene til AMS er basert på flyfraktdokumentet for den enkelte vareforsendelse.

Vær oppmerksom på at ikke alle flyspeditører er godkjent av amerikanske myndighter.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Farlig gods 
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.