Israel


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no.

Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.

Relevante nettsteder:

Toll.no  - Se utførselsveileder

Eksportkontroll - Utenriksdepartementets seksjon for eksportkontroll


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

De fleste varer kan importeres uten restriksjoner fra Norge. En rekke varer fra spesifikke land er forbudt innført eller må ha en importlisens ved innførsel. I tillegg er en rekke varer som er oppført i "Free Import Order" liste lisenspliktig. Dette gjelder bla. farmasøytiske produkter, levende dyr og landbruksprodukter.

Ekstra informasjonskrav til transportdokumenter er innført. Se under Transportkrav.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på angloamerikansk rett og jødiske, kristne og muslimske religiøse lover.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

Myntenhet
1 israelsk shekel = 100 agorot.

Valutakode
ILS.

Vanlig faktureringsvaluta
EUR, USD eller NOK.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Det kreves meldeplikt hos myndighetene for alle transaksjoner som skjer ved bruk av utenlandsk valuta. Alle valutaer kan brukes som betalingsform. 

Landrisiko 
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 64 (2016). Tendens: Positiv.

Kredittinformasjon 
God tilgang på kredittinformasjon.

Åpen regning 
Forekommer Kredittid 60-90 dager vanlig. Vanligvis benyttes ikke kassarabatt, men om så er tilfelle ligger den på 5-10%.

Dokumentinkasso 
Vanlig.

Remburs 
Anbefales. Forekommer relativt ofte.

Garantier 
O/D- og P/B-garantier forekommer, som oftest i form av bank-til-bank garantier.

Kredittforsikring
Ofte brukt.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.


Morarente
Morarenten ligger normalt på 10-12%.

Påminnelses- og inkassorutiner 
Skriftlige påminnelser og kravbrev. Inkassokostnad kan belastes for 100-200 EUR. Deretter rettslige tiltak.

Annen sikkerhet 
Pantsetting av løsøre som ikke er i selgerens besittelse innrømmes etter israelsk rett. Pantsettingen skal registreres i et panteregister ved hjelp av et særskilt formular og underskrives av begge parter.

Foreldelsesfrist 
Syv år.

Rettslig oppfølging 
Iverksetting av privatrettslige dommer:
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Israel om iverksetting av privatrettslige dommer.

Iverksetting av voldgiftsdommer:
Israel har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Veksel
Forekommer sjelden.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
Landrapport om korrupsjonsnivå 
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network.

 

 

 


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Spesielle produktkrav gjelder for enkelte varer.
- Farmasøytiske produkter; skal være registrert i Israel.
- Leketøy; skal oppfylle spesielle sikkerhetskrav.
- Husholdningsapparater og forbruksvarer; er underlagt en rekke bestemmelser og standarder. 

For nærmere informasjon, kontakt Standards Institution of Israel (SII).

Standarder
Israel er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales. Vær oppmerksom på at Israel har strenge regler for merking av varer.

Nær sagt alle varer må merkes på hebraisk (varer som skal til Vestbredden og Gaza må merkes på arabisk) med opprinnelsesland, produsentens navn og adresse, importørens navn og adresse, innhold, vekt og volum.  

Spesielle bestemmelser gjelder for en rekke husholdnings- og andre forbruksvarer i henhold til "Consumer Protection (Marketing of Goods) Order." Spesielle merkingskrav til enkelte matvarer, skadedyrsmiddel, farmasøytiske produkter, kjemikalier, papirprodukter, vesker, musikalske innspillinger, gjødsel, alkoholholdige drikker og frø. 

Særskilte bestemmelser gjelder også for varer som er merket "registrert" og "patentert" eller lignende. Det anbefales å rådspørre importøren om merking av de aktuelle varene.

Se også hjemmesiden til Standards Institution of Israel, SII.

Immaterielle rettigheter
Israel er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Madridsystemet (Internasjonal varemerkeregistrering) ble implementert den 1. september 2010.

Relevante nettsteder:
Standards Institution of Israel
Patenstyret

CENORM 
- Committe European de Normalization
ISO - International Organization for Standardization
EPO - European Patent Office
WIPO - The World Intellectual Property Organisation


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.

Frihandelsområder
Norge har, gjennom EFTA, frihandelsavtalen EFTA/Israel med Israel.
Frihandelsavtalen trådte i kraft 01.01.1993. Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter med opprinnelse i en av avtalepartene (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri innførsel ved import til en av partene. EFTA landene er sikret like vilkår som produkter med opprinnelse i EU og NAFTA ved import til Israel. 

Nesten alle fisk –og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Israel. 

Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene etter bilaterale landbruksavtaler mellom de ulike EFTA landene og Israel.

Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med opprinnelsesreglene i EØS-avtalen og de inneholder det nye EUR-MED konseptet. For å oppnå tollfordelene i avtalen må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis som kan være et varsertifikat EUR.1et varesertifikat EUR-MEDen fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED

Ved eksport av norske produkter skal "NO" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset. 

Israel har også frihandelsavtaler med EU, Canada og USA, og innrømmer tollpreferansere for de fleste varer fra disse landene. 

Opprinnelsesregler
For å oppnå tollfordeler til Israel må opprinnelsesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

Pan Europeiske frihandelsområde
EFTA landene, EU og Tyrkia har inngått regler som innebærer at landene seg imellom utgjør et stort frihandelsområde. Disse spesielle reglene innebærer at varer kan sendes videre i uforandret eller bearbeidet stand mellom landene og likevel oppnå tollfordeler.

EUR-Med området.
EUR-Med systemet er en utvidelse av det pan-europeiske frihandelsområdet. Ordningen gjelder for EFTA, EU, Færøyene, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Tunisia,Tyrkia og det Palestinske Selvstyreområdet. Det pågår også en prosess for videreføring av systemet ovenfor Algerie. 

Israel har iverksatt systemet ovenfor EFTA, EU, Jordan og Tyrkia.
 
Se under hvert enkelt land om systemet er iverksatt.

E-svar - Opprinnelse av varen
Ønsker du å vite om ditt/dine produkter er berettiget til preferansetollbehandling ved eksport til dette landet? 
Ved å fylle ut vårt skjema Opprinnelse av varen får du en vurdering av om ditt/dine produkter kan oppnå tollfordeler.

Importavgifter
Normalsats merverdiavgift: 18 % (per 06.02.15).

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Israel.

Fortolling og lagring
Varer som ikke blir tollklarert øyeblikkelig, blir overført til tollpakkhus hvor de kan lagres i inntil ett år. Etter denne perioden kan de bli solgt på auksjon.
Det kan søkes om utvidelse av lagringsperioden.

Varer kan innføres midlertidig for bearbeiding, sendes i transitt eller legges inn på tollager i inntil 3 måneder.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført.

Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

Frisoner  
Ingen.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

For kolleksjoner av smykker og klokker skal det sammen med ATA- carnet heftes fotografier av samtlige gjenstander.


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Handelsfaktura utstedes i orginal på engelsk, hebraisk, tysk eller fransk. Flere eksemplarere kan etterspørres. Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

Se fakturainnhold for detaljert oversikt.

Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Israel og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Israel avtalen, kan en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED påføres fakturaen.

Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.
Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED

Følgende erklæring kan kreves på fakturaen og undertegnet av eksportøren:
"I .... hereby declare that I have the authority to make and sign this invoice on behalf of the aforesaid supplier and that, to the best of my knowledge and belief, this invoice is in all respects true and correct and contains a full statement of the price of the goods and all charges thereon as per terms indicated."

Erklæringen underskrives av eksportør. 

I enkelte tilfeller kan importøren forlange en egen tollfaktura -Declaration of Value and Invoice of Goods - som skrives ut i tre eksemplarer på engelsk.

Pakkliste
Ved forsendelser på mer enn ett kolli hvor innholdet i hver pakke ikke er angitt i fakturaen, bør en pakkliste med alle opplysninger sendes med fakturaen. Ved leveranser i lasteenheter (pall, container eller lignende) kreves en pakkliste for hver enhet. 

Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.

E-dokument
Opprinnelsesbeviset, Certificate of Origin, kreves normalt ikke, men bør fylles ut hvis importør forlanger det. Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for fisk og fiskevarer, levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt, frukt og grønnsaker, såvarer, sprit, nøtter, samt enkelte matvarer. Se Mattilsynet for mer informasjon.

Andre dokumenter
Mange matvarer krever koscher-sertifikat når det gjelder varens innhold. Sertifikatet må utstedes av en ortodoks rabbi og sendes til Rabbinerembetet i Jerusalem eller ifølge importørens instruks.

For import av mat til palestinske områder, kreves halal-sertifikat.

For kjemikalier og råmaterialer kreves miljølisens.

Kan kreve "spesial deklarasjon" med produksjonsdetaljer av varene.

Kan kreve standard deklarasjon" for å vise at varen er produsert i tråd med gjeldene standarder.

Veterinærlisens kreves for levende dyr, kjøtt og andre dyreprodukter.

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kilo. Ett adressekort, en tolldeklarasjon. To kopier av handelsfakturaen vedheftes tolldeklarasjonen. Ingen muligheter for postoppkrav.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig.

Relevante nettsteder:
Oslo Handelskammer  
Visering, ATA-Carnet.
Norstella - Elektronisk dokumentasjon
Mattilsynet


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid med containerskip Oslo - israelsk hovedhavn er 15-20 dager.

Velutbygget veinett. Beskjedent jernbanenett. Viss risiko forbundet med transport over palestinske områder.

Risikoen knyttet til innlandstransport i Israel vurderes generelt som høy.

Tollflyplasser
Tel-Aviv.

Importhavner
Ved Middelhavet: Haifa og Ashdod.
Ved Rødehavet: Eilat.

Relevante nettsteder:

Inttra.com - Bestillings- og logistikktjenester.

Aircargo World - Informasjon om flytrafikk.

FIATA - Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner. Derimot ved salg av varer med FOB eller andre F og C betingelser bør varene forsikres i Israel.

Transportmerking
Ingen spesielle bestemmelser. Opprinnelsesland bør påføres.

Emballasje
Israel har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Solid emballasje anbefales spesielt dersom varene skal omlastes. Bruk av høy og halm er forbudt.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Ekstra sikkerhetskrav for transportdokumenter gjelder. Alle transportdokumenter må inneholde:

  • Fullstendig navn og adresse til eksportør og importør
  • Merverdiavgiftsnummer til selger og kjøper
  • Nøyaktig varebeskrivelse
  • De fire første sifrene i HS nummeret.


Nærmere informasjon får du hos Federation of Israeli International Freight Forwarders & Customs Clearing Agents, som er med i FIATA. Se under Transportforhold.

Sjøfrakt:
Konnossementet utstedes i det antall og på den måten som kreves av kjøper og transportør. Det kan være utstedt "to order" forutsatt at "notify"-adresse er angitt.

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
TIR-Carnet kan benyttes.

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer. Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.

Sentrale europeiske havner: 
Rotterdam 
Antwerpen  
Hamburg     


Adresser

Israels representasjon i Norge:
Embassy of the State of Israel
Parkveien 35
0244 Oslo

Postboks 534 Skøyen
0214 Oslo

Telefon: 21 01 95 00
Telefax: 21 01 95 30
E-post: israel@oslo.mfa.gov.il
Hjemmeside

Norges representasjon i Israel:
Royal Norwegian Embassy
40 Einstein Street, Canion Ramat Aviv, 13. Etg
69101 Tel Aviv
Israel

Telefon: +972 3 740 19 00
Telefax: +972 3 744 14 98
E-post: emb.telaviv@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja
OECD: Ja
 Mer bakgrunnsinformasjon  
Les CIAs om rapport om Israel.


Bevegelige helligdager
Purim, Jødiske Påske – Pessah, Independence Day (april/mai), Shavuot/Pentecost, Jødisk Nyttår, Yom Kippur, Succot (sept/okt), Simchat Torah og Hanukkah. Jødiske helligdager går i følge den jødiske kalender (Lunar) (månen), dermed forandrer datoene seg fra år til år.

Relevante nettsteder:
The Israeli Government
Ministry of Industry, Trade & Labour
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO