Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett med elementer av angloamerikansk rett og japanske tradisjoner.

Et komplisert distribusjonssystem vanskeliggjør kontakten med sluttbrukeren. Over halvparten av all handel skjer gjennom de store handelshusene. 

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

Det er ikke uvanlig å gi tilbud til japanske kunder på F- (FCA, evt FOB) eller C-betingelser. En viss varsomhet tilrås med hensyn til å selge på D-betingelser på grunn av japanske restriksjoner knyttet til innlandstransport.

Myntenhet
Yen.

Valutakode
JPY.

Vanlig faktureringsvaluta 
NOK, JPY eller USD.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.

Landrisiko
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 72 (2016). Tendens: Negativ.

Kredittinformasjon 
Årsregnskap er kun tilgjengelig for børsnoterte selskaper. Betalingsanmerkninger er ikke offentlige. Kredittopplysninger inneholder i mange tilfelle en del tekst og kan være vanskelig å finne ut av.

Åpen regning 
Vanlig, særlig mellom langvarige forretningsforbindelser. Kredittid er 30-90 dager, men avhenger ellers av varetype og sektor. Kassarabatter anvendes vanligvis ikke. Elektronisk pengeoverføring mellom bankene vanlig.

Dokumentinkasso 
Vanlig overfor veletablerte forretningsforbindelser.

Remburs 
Anbefales ved mellomstore og store kontrakter, og ved inngåelse av nye forretningskontrakter. Mange japanske bedrifter foretrekker remburs ved import fordi den utstedende banken ofte tilbyr importøren finansiering helt fram til endelig betaling gjøres av kunden. For remburser som er betalbare utenfor Japan tar den japanske banken som regel ut 12 dagers (postdager) rente når dokumentene presenteres.

Garantier 
O/D- og P/B-garantier forekommer. Direktegarantier adviseres vanligvis via japansk bank.

Kredittforsikring
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.


Morarente 
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene, skal den lovbestemte rentesatsen på 6% per år gjelde. Maksimal morarente som kan avtales er 29,2 %.

Påminnelses- og inkassorutiner 
To påminnelser, telefonsamtaler,  to inkassokravbrev, hvorav det andre sendes rekommandert. Telefonsamtale, deretter rettslige tiltak.

Annen sikkerhet
Partene kan avtale eiendomsrettsforbehold som gjelder inntil full betaling har funnet sted.

Foreldelsesfrist 
Ved kommersielle fordringer fem år.

Rettslig oppfølging 
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Japan om iverksetting av privatrettslige dommer.

Japan har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

I Japan er det en sterk tradisjon for så langt som mulig å løse tvister diskret via megling og voldgift før domstolene bringes inn.

Annet
For innenlands betaling i Japan anvendes et gjeldsbrev (tegata). Dette er et gjeldsbrev med en bestemt forfallsdato (eks. 30 dager etter varemottak), som utstedes av kjøper til selger og er betalbart i den japanske banken hvor kjøper har konto. Ved forfall skal gjeldsbrevet betales gjennom clearing, på samme måte som en sjekk.

Selger og mottaker av tegata kan innløse gjeldsbrevet i kontanter før forfall ved at hans bankforbindelse diskonterer gjeldsbrevet. Denne typen gjeldsbrev har vanligvis ingen betalingsgaranti. Mottakeren (selgeren) må derfor være inneforstått med risikoen for at gjeldsbrevet ikke betales.

Be om bankreferanse dersom firmaet ikke er internasjonalt kjent.