Malaysia


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no.

Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. For noen varegrupper må en importlisens foreligge. Importlisensen utstedes på bakgrunn av Formular JK 69 av Ministry of International Trade and Industry - MITI. Dette gjelder blant annet for: plastikkavfall, maskiner, jern og stål produkter, kabler av aluminium og en del næringsmidler.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på angloamerikansk rettislamsk rett og lokal sedvanerett.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

Myntenhet
1 ringgit = 100 sen

Valutakode
MYR

Vanlig faktureringsvaluta 
USD, GBP eller EUR.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner. Utenlandstransaksjoner i MYR er tungt regulert. 

Landrisiko 
Risikogruppe 2, OECD. Tendens: Stabil

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 49 (2016). Tendens: Negativ.

Kredittinformasjon 
Tilgangen på aktuell informasjon om malaysiske bedrifter er lett tilgjengelig og bra i de aller fleste tilfeller.

Kredittinformasjon om malaysiske bedrifterer kun tilgjgenlig hos Bank Negara (sentralbanken) Credit Buerau for finansinstitusjoner. Kredittopplysninger på malaysiske selskaper kan også fås fra Companies Commission Malaysia .

Åpen regning 
Forekommer. Kredittid 30 dager. Betalingsforsinkelser på inntil 90 dager er registrert.

Dokumentinkasso
Vanlig

Remburs
Anbefales. Vanlig. Kredittid fra 60 til 90 dager for tidsremburser.

Garantier
O/d-garanti forekommer. Indirekte garanti vanligst.

Kredittforsikring 
Generelt: Kredittforsikring er mye brukt.
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Atradius: På forespørsel.
Euler Hermes: På forespørsel.
Trygg forsikring: På forespørsel.

Morarente
Normal morarentesats i Malaysia ligger på 18% per år, der det debiteres med 1,5 prosent per måned. Ved forsinket betaling av lån høynes renten 2-3 prosentenheter.

Påminnelses- og inkassorutiner 
Etter påminnelser leveres inkassokravbrev enten per post eller personlig. Rettslige tiltak. Domstolsbehandlingen kan ta lang tid og er kostbar.

Annen sikkerhet 
Ingen sikre opplysninger.

Foreldelsesfrist
Seks år.

Rettslig oppfølging
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Malaysia om iverksetting av privatrettslige dommer.

Malaysia har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Credit Bureau
Kredittinformasjon hos bedrifter i Malaysia
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
Ease of doing business index

 


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Medisinske produkter og skadedyrmidler må registreres av Helsedepartementet. For en del elektriske apparater og utstyr, inkludert husholdningsapparater kreves godkjennelse av Department of Electrical Inspectorate før import.

For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de seneste kravene. 

Standarder
NEMKO har inngått avtale med den statlige organisasjonen SIRIM Berhad, (tidligere Standards and Industrial Research Institute of Malaysia), vedrørende gjensidig godkjenning av test- og inspeksjonsrapporter.

Malaysia er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Ved import av leker og enkelte typer batterier må importør vise Certificate of Conformance (CoC) som beskriver at produktene følger de sikkerhetsstandardene som er gjendene for varen. Deklarasjonen utgis av Consumerism Standards Division som er underlagt Ministry of Domestic Trade. 

Merking av varer
Forbud mot import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland.

Ferdigpakkede matvarer skal være merket med varebetegnelse og innhold, metrisk vekt samt importørens navn på engelsk.

Fôr og gjødning skal være merket med varens kjemiske sammensetning.
Medisinske varer har spesielle bestemmelser vedrørende innhold og kvalitet.

Immaterielle rettigheter
Malaysia er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Relevante nettsteder:
NEMKO - Sertifisering
SIRIM Berhad - Sertifisering
Patenstyret
CENORM 
- Committe European de Normalization
ISO - International Organization for Standardization
EPO - European Patent Office
WIPO - The World Intellectual Property Organisation


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.

Frihandelsområder
Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. 

Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A. 

Som medlem av ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), innrømmes tollpreferanser for varer fra andre ASEAN-land.

Malaysia er også medlem av TPP.

Importavgifter
Ved innførsel kreves en (sales Tax) den ligger på 6%. Noen produkter kan oppnå en redusert avgift på 0%. Utover dette blir også noe varer undelrlagt (Excise Duty) den blir beregnet ut fra fortollet vareverdi, men gjelder bare noen varegrupper som alkoholholdige produkter, tobakk og motorkjøretøy 

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Malaysia.

Fortolling og lagring
Varer kan kun importeres via godkjente havner eller flyplasser og legges umiddelbart inn på tollager eller annen godkjent lagringsplass. Varer kan lagres inntil 1 måned, men det er også mulig å søke som forlengelse til 6 måneder. Blir ikke varene hentet innen fristen blir de destruert eller solgt på offentlig auksjon.   

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen tre måneder.

Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

Frisoner  
Det finnes et antall frisoner i Malaysia. Ta kontakt med Innovasjon Norge for mer informasjon.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger, messer og transittering.

Relevante nettsteder:
Royal Customs and Excise Headquarters

 


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales.
Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Den skal videre angi FOB- og CIF-verdier, samt spesifiserte frakt- og forsikringskostnader. Fakturaen skal undertegnes.

Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt.

Følgende erklæring bør påføres fakturaen av eksportør:
"We hereby declare that the country of origin of the goods is .... (opprinnelsesland)."

Ingen visering eller legalisering.

Se fakturainnhold for detaljert oversikt.

Pakkliste
Ikke påkrevet, men kan gjøre fortollingsprosessen enklere.
 
Opprinnelsesbevis
Kreves normalt ikke. Ved eventuell forespørsel er Certificate of Origin aktuelt dokument.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter, matvarer og farmasøytiske produkter.

Andre dokumenter
"Certificate of Free Sales" kreves for kosmetiske produkter. Utstedes av helsemyndighetene.

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kilo (inkludert prioritert). Internasjonalt postadressekort og en tolldeklarasjon. Handelsfakturaen bør legges inn i pakken som merkes "Invoice enclosed."

Legalisering og visering
Ikke nødvendig.

Relevante nettsteder:
Oslo Handelskammer 
Visering, ATA-Carnet.
Norstella - Elektronisk dokumentasjon


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid med containerskip Oslo - Penang er 30-35 dager.

Relativt omfattende veinett.  Biltransport dominerer innenlands. Jernbanenett under modernisering.

Penang konkurrerer i økende grad med Singapore som omlastningshavn for varer til og fra Øst-Asia og Oceania.
Vær oppmerksom på faren for sjørøveri i farvannene rundt Malaysia.

Tollflyplasser
Alor Star, Bharu, Ipoh, Johore, Kota Bharu, Kuala Lumpur, Kuala Trengganu, Kuantan, Langkawi, Malacca, Pelepas, Penang.

Importhavner
Port Klang og Tanjung Pelepas er de største havnene.

Andre større havner er Alor Star, Batu Pahat, Georgetown, Johor Bharu, Kamaman, Kota Bharu, Kuala Trengganu, Kuantan, Penang, Port Dickson, Port Weld og Bintulu Port.

Relevante nettsteder:
Tanjung Pelepas
Transportalen.no
Inttra.com 
Bestillings- og logistikktjenester.
Aircargo World 
Informasjon om flytrafikk.
FIATA 
Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.
Logistics preformance index


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Transportmerking
Ingen spesielle bestemmelser.

Emballasje
Malaysia har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Må være i stand til å beskytte varene mot det varme og fuktige klimaet samt være tilstrekkelig solid til å motstå hardhendt behandling ved lossing. Det er ingen spesielle regler om bruk av strå, høy og halm.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Konnossementet kan være utstedt "to order" forutsatt at "notify-adressen" er angitt.
Det er rederiet som må utstede Konnossementet.

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.

Sentrale europeiske havner: 
Rotterdam   
Antwerpen  
Hamburg


Adresser

Malaysia representasjon i Norge:
Malaysia har ingen representasjon i Norge, ambassaden i Stockholm er derimot sideakkreditert til Norge:

Embassy of Malaysia
Karlavägen 37
Box 26053
SE-100 41 Stockholm

Telefon: 46 8 440 84 00
Telefax: 46 8 791 87 60
E-post: mwstockholm@kln.gov.my
Hjemmeside

Innovasjon Norge har kontor i Kuala Lumpur:
For kontakt- og adresseinformasjon, 
vennligst se Innovasjon Norge Malaysia

Norges representasjon i Malaysia:
Royal Norwegian Embassy
53rd Floor, The Intermark Complex
Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia

Telefon: +60 3 2175 0300
Telefax: +60 3 2175 0301
E-post: emb.kualalumpur@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja
OECD: Nei
 

Mer bakgrunnsinformasjon 
 
Les CIAs rapport om Malaysia.

Nasjonale helligdager
1. januar, 28-29. januar, 1. februar, 28. april, 1. mai, 10. mai, 6. juni, 31. august og 25. desember.

Bevegelige helligdager
Hari Raya Qurban, Awal Muharam, Profetens Muhammadas fødsel, Wesak, Kongens fødselsdag og Deepavali.