Sør Korea


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no.

Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.
De fleste varer kan importeres uten restriksjoner.

NB! Registreringsplikt ved eksport av sjømat til Sør Korea.

Alle som skal eksportere animalske produkter til Sør Korea må registrere seg hos sør-koreanske myndigheter. Produsenter som ønsker å eksportere restråstoff for mat til mennesker må i tillegg være registrert i egen liste som koordineres av Mattilsynet og Norsk sjømatråd. Les mer om eksport av fisk og fiskevarer til Sør Korea på Norsk sjømatråds nettsider

Registreringen bekrefter at transportøren er autorisert til å importere og håndtere matprodukter, råmaterialer for produksjon, tilsetningsstoffer og kontainere eller innpakning for matprodukter. Dokumentet kreves for fortolling og markedstilgang til Sør Korea.

Videre anbefales det at produsenter som ønsker å eksportere til Sør Korea, å registrere seg hos Ministry of Food and Drug Safety (MFDS). Dokument bekrefter at de utenlandske produksjonslokalene, næringsmidlene, tilsetningsstoffene og container eller pakker for næringsmidler som skal importeres er godkjent og følger sør koreanske standarder. Slike inspeksjoner kan også bli utført av Mattilsynet eller Norsk Sjømatråd.

Les mer om dette på sidene til Mattilsynet.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen generelle krav om forhåndsinspeksjon av varer.

Vær oppmerksom på at inspeksjonssertifikat kreves for farmasøytiske produkter, medisinske og sanitære produkter og kosmetikk. Skal utstedes av helsemyndighetene i produsentlandet.TableAndGraf..TableAndGraf..TableAndGraf..TableAndGraf..TableAndGraf..TableAndGraf..TableAndGraf..TableAndGraf..


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Landets juridiske system er basert på elementer fra angloamerikansk rett og tyskromersk rett.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

Myntenhet
1 won = 100 chon

Valutakode
KRW

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner. 

Vanlig faktureringsvaluta
USD, EUR eller NOK
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Landrisiko
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 53 (2016). Tendens: Negativ.

Kredittinformasjon 
Bøsrnoterte selskap gjennomfører en internasjonal rapporteringsstandard (IFRS) og årsregnskap fra børsnoterte foretak er tilgjengelige via DART (Data Analysis, Retrieval and Transfer System) som er administrert av Financial Supervisory Service. Kredittstatus og regnskapsinformasjon på mindre foretak er svært vanskelig å få tak i.
 Den internasjonale standarden er frivillig for SMB foretak. Unoterte selskap følger Korean Accounting Standards for Non-Public Entities, og som ikke går like detaljert gjennom regnskapet.

Åpen regning
Vanlig, særlig mellom foretak som har et veletablert samarbeidsforhold.

Dokumentinkasso
Forekommer. Ofte kjenner ikke mindre foretak til denne betalingsformen.

Remburs
Anbefales. Relativt vanlig ved større kontrakter og nye handelspartnere.

Garantier  
O/D-garantier forekommer.

Kredittforsikring 
Generelt: Kredittforsikring mye brukt på salg til Sør Korea.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.

Morarente 
Morarente ved rettslige tiltak er vanligvis mellom 15 og 18 prosent, men kan variere avhengig av den respektive avtalen. Ifølge "Korean Commercial Law" kan ikke morarenten overstige 30%.

Påminnelses- og inkassorutiner 
Skriftlige påminnelser og inkassobrev før rettslige tiltak. Ingen entydig praksis.

Annen sikkerhet 
I Sør-Korea anvendes en avtaleform (Yangdo Tambo) mellom kjøper og selger der selgeren angir at eiendomsretten forblir hos han, mens kjøperen får lagre varen.

Foreldelsesfrist
Finnes ikke.

Rettslig oppfølging 
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Sør-Korea om iverksetting av privatrettslige dommer.
Sør-Korea har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Andre forhold
En ikke uvanlig oppgjørsmetode ved salg til Sør-Korea er knyttet til bruken av "bonded warehouse transit" (BWT). BWT er en betalingsmetode hvor prinsippet er å redusere betalingsbyrden for importøren samtidig som frakttiden minskes for eksportøren.

Metoden går ut på at et lager opprettes på stedet og importøren åpner en remburs for delleveranser fra dette lageret. Etter et gitt tidspunkt er lageret slutt og forretningen avsluttes. Denne transaksjonstypen er best dersom det finnes en gjensidig overenskomst mellom eksportøren og importøren og markedsetterspørselen i den aktuelle perioden er nøye kartlagt.
Importøren står for alle kostnader ved lagring av varene. Risikoen med denne framgangsmåten er først og fremst knyttet til importørens betalingsevne.  Manglende betalingsevne hos importøren kan føre til av eksportøren må ta varene tilbake eller omdirigere varene til en annen kjøper.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
DART
Regnskapsinformasjon på børsnoterte foretak
Ease of doing business index


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Sør Korea har standardkrav til ulike varegrupper og koreanske myndigheter opererer ofte med urealistiske korte implementeringsfaser for nye standardkrav på importprodukter. Slik er det vanskelig for eksportører å ha en fri flyt i varestrømmen. Kravene kan både være frivillige og lovpålagte og kan blant annet gjelde for forbrukervarer, leker, elektroniske apparater, etc. Dersom et produkt må godkjennes, kan en henvende seg til Korean Agency for Technology and Standards (KATS). Det vil også være viktig å ha tett dialog med importør. 

For en rekke forbrukervarer stilles bestemte kvalitetskrav. Disse varene må godkjennes av Industry Advancement Administration. Særlige krav for farmasøytiske produkter og kosmetikk.

Standarder
Sør Korea er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
For et stort antall importvarer må opprinnelseslandet oppgis for den enkelte vare. Opprinnelseslandets koreanske, kinesiske eller engelske betegnelse kan anvendes. Merkingen skal skje på et godt synlig sted og være forståelig for sluttbruker.

Hvis varene blir skadet eller om det ellers er umulig å merke varene med opprinnelsesland, skal merkingen gjøres på beholder og pakning.

Spesielle merkingsbestemmelser for varer som er genmodifisert.

Immaterielle rettigheter
Sør Korea er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Relevante nettsteder:
Patenstyret
CENORM  
- Committe European de Normalization
ISO - International Organization for Standardization
EPO - European Patent Office
WIPO - The World Intellectual Property Organisation
KATS - Korean Agency for Technology and Standards


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.

Frihandelsområder
Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Sør-Korea trådte i kraft 01.09.2006. 
Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri eller redusert tollsats ved innførsel til avtalepartene. 

En rekke fisk– og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene. 
Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel etter avtalen. 
I tillegg har de enkelte EFTA statene inngått bilaterale landbruksavtaler.

Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis. I EFTA/Sør-Korea avtalen er det kun fakturaerklæring som benyttes. 

Ved eksport til Sør-Korea skal ”NO” oppgis som opprinnelsesland.

EU har inngått frihandelsavtale med Sør-Korea fra 01.07.2011.

Opprinnelsesregler
For å oppnå tollfordeler må opprinnesesreglene være overholdt.

Importavgifter
Normalsats merverdiavgift: 10% (per 18.03.16).

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon. 

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Sør-Korea.

Fortolling og lagring
Varer må legges frem til fortolling umiddelbart etter ankomst. Mottaker kan på forhånd sende fortollingsdokumenter før ankomst av varene. For flyfrakt en dag før ankomst, andre transportmidler fem dager. Varer må fortolles innen 30 dager. Etter denne fristen legges de inn på tollager, hvor de kan lagres i to til seks måneder (forlengelse til ett år er mulig).
Etter nevnte perioder kan varene bli solgt på auksjon. Fristene praktiseres strengt.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import.

Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet.
Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

Frisoner  
Masan, Daebul, Donghae, Yulchon, Ulsan, Iksan og Kimjae.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, samt utstillinger og messer.


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales.
Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk.
Fakturaen skal videre angi innførselslisensnummer og eventuelt rembursnummer.

Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Sør-Korea og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Sør-Korea avtalen, kan en fast fakturaerklæring påføres fakturaen.

Varesertifikat EUR.1 kan ikke benyttes.

Pakkliste
Detaljert pakkliste i tre eksemplarer kreves for hver forsendelse.

Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollfordeler etter frihandelsavtalen EFTA/Sør-Korea kreves bruk av fakturaerklæring.
Tollmyndighetene kan kreve at importøren fremviser opprinnelsesbevis, Certificate of Origin.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk.
Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter, frukt, grønnsaker og såvarer.

Andre dokumenter
Free Sale Certificate kreves for farmasøytiske produkter, medisinske og sanitære produkter og kosmetikk.

GMP (Good Manufacturing Practice) kan også kreves for  farmasøytiske produkter.

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kilo (inkludert prioritert). Ett internasjonalt postadressekort vedheftet handelsfaktura og en tolldeklarasjon.

Legalisering og visering
Vanligvis ikke nødvendig.

Relevante nettsteder:
Oslo Handelskammer 
Visering, ATA-Carnet.
Norstella - Elektronisk dokumentasjon


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid med containerskip Oslo - koreansk hovedhavn 35-40 dager.

Vel utbygget vei- og jernbanenett, men kapasitetsproblemer på grunn av stor gods- og persontrafikk.

Tollflyplasser
Pusan, Seoul

Importhavner
Pusan(Busan) er blant verdens største containerhavner og også en viktig transitthavn i Nordøst-Asia. Ellers Inchon, Pohang,  Ulsan, Yosu.  

Relevante nettsteder:
Busan havn
Korea Container Terminal Authority
Transportalen.no
Inttra.com 
Bestillings- og logistikktjenester.
Aircargo World 
Informasjon om flytrafikk.
FIATA 
Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.
Logistics preformance index


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen spesielle restriksjoner unntagen at forsikringsdokumentene bør sendes med resten av dokumentasjonen. Dette gjelder særlig ved CIF og CIP der selger skal tegne forsikring på kjøpers vegne.

Transportmerking
Opprinnelseslandet bør være merket på sendingen med koreansk, kinesisk eller engelsk tekst.
I følge vanlig skipningspraksis bør pakkene merkes med varemottakers merke, mottakerhavn, og pakkene bør være nummerert slik at de er lett identifiserbare.

Emballasje
Sør-Korea har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Landet har tilleggskrav for ubehandlet trevirke fra land hvor furutrenematoder (visse skadeinsekter) er observert. For trevirke med opprinnelse i disse landene kreves varmebehandling over en 24 timers periode. Ved tvil kontakt Mattilsynet for nærmere informasjon.

Emballasjen bør være solid og kunne tåle hardhendt behandling. Høy, halm og strå må ikke brukes.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen. Fraktbrev eksisterer både som elektronisk dokumentasjon og i form av papirdokumenter.

Sjøfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Konnossementet kan være utstedt "to order" forutsatt at "notify-adressen" er angitt.

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
TIR-Carnet kan benyttes

Farlig gods 
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.

Sentrale europeiske havner: 
Rotterdam   
Antwerpen   
Hamburg


Adresser

Sør Koreas representasjon i Norge:
Republikken Koreas Ambassade,
Inkognitogaten 3
0244 Oslo

Telefon: 22 54 70 90
Telefax: 22 56 14 11
E-post: kornor@mofat.go.kr

Innovasjon Norge har kontor i Seoul:
For kontakt- og adresseinformasjon, 
vennligst se Innovasjon Norge Sør Korea

Norges representasjon i Sør Korea:
Royal Norwegian Embassy
13th fl. Jeong-dong Building
15-5 Jeong-dong, Jung-gu
Seoul 100-784
Republic of Korea

Telefon: + 82 (02) 727 7100 (Korea)
Telefon: + 47 23 95 53 00 (fra Norge)
Telefax: + 82 (02) 727 7199
E-post: emb.seoul@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner 

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja
OECD: Ja

Mer bakgrunnsinformasjon
Les CIAs rapport om Sør-Korea.

Nasjonale helligdager
1. januar, 1. mars, 5. april, 5. mai, 6. juni, 15. august, 3. oktober, 25. desember.

Bevegelige helligdager:
Lunar New Year's Day, Buddha's Day, Korean Thanksgiving og 1. juledag.

Relevante nettsteder:
Ministry of Foreign Affairs and Trade
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO