Thailand


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no.

Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Innførselslisens kreves for noen få vareslag som petroleumsvarer, enkelte tekstilvarer, farmasøytiske produkter og næringsmiddel. I tillegg er det importlisens på varer der lignende varer produseres i Thailand.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett, med elementer av angloamerikansk rett.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.
Salg på C-betingelser er vanlig.

Myntenhet
1 baht = 100 satang

Valutakode
THB

Vanlig faktureringsvaluta
USD, EUR eller NOK
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Importøren kan i prinsippet fritt kjøpe utenlandsk valuta fra forretningsbanker etablert i Thailand. Hvis handelsfakturaen overstiger 500.000THB må importøren fremvise et type valutaformular.  Alle transaksjoner med verdi over 20.000USD må deklareres med Tollvesen. 

Landrisiko
Risikogruppe 3, OECD. Tendens: Stabil.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 35 (2016). Tendens: Negativ.  

Kredittinformasjon 
Tilgangen på informasjon om årsregnskap er god for børsnoterte selskap. For andre typer foretak kan det være vanskelig å oppdrive informasjon.

Åpen regning 
Forekommer.

Dokumentinkasso 
Forekommer.

Remburs 
Anbefales. Vanlig. Hoveddelen av alle betalinger foregår via remburs. Kredittid 90 - 180 dager.

Garantier 
O/D-garantier forekommer. Private bedrifter aksepterer garantier utstedt av utenlandsk bank, mens statlige bedrifter og myndigheter normalt krever garantier utstedt av nasjonal bank.

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Atradius: På forespørsel.
Euler Hermes: På forespørsel.
Trygg forsikring: På forespørsel.


Morarente
Morarente beregnes fra gjeldens forfallsdag. Normalt er denne 1,74% per måned.

Påminnelses- og inkassorutiner 
Brev, telefonsamtale og personlige besøk.

Annen sikkerhet
En selger kan i avtalen med kjøperen ta eiendomsrettsforbehold inntil full betaling har skjedd.

Foreldelsesfrist 
To år.

Rettslig oppfølging 
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Thailand om iverksetting av privatrettslige dommer.

Thailand har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Veksel
Veksel skal protesteres senest tre døgn etter forfall av den høyeste embetsmann hos den lokale myndighet.

Annet
International Factoring er et handelsinstrument som forekommer i Thailand.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
International Factoring
Informasjon om International Factoring
Ease of doing business index


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer.

Dette gjelder blant annet matvarer, medisiner og kosmetikk. Det kan være spesielle bestemmelser med hensyn til registrering og merking.

Standarder
Thailand er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Thai språket skal brukes på alle varer. Spesielle merkingsbestemmelser gjelder blant annet for visse matvarer som hermetikk, melk og melkeprodukter, mineralvann og alle typer konsentrater for fremstilling av drikkevarer.

Generelt innebærer disse bestemmelsene blant annet at all tekst skal være på thailandsk, samt at etiketter og lignende skal gi opplysninger om:
 • Produktets navn og registreringsnr.
 • Produsentens navn og adresse
 • Fremstillingsdato
 • Nettoinnhold
 • Eventuelle tilsetningsstoffer


Til de forskjellige melkeproduktene stilles spesielle merkingskrav.
Nærmere opplysninger bør innhentes hos den thailandske importør.

Merking av kolli skal være tydelig og holdbar. Bestemmelsessted settes på alle kolli. Øvrig merking skal være i samsvar med konossementet.

Enkelte typer snacks skal merkes med helseadvarsel. Varene må merkes med setningen "Should take less, and exercise for a better health".

Immaterielle rettigheter
Thailand er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Relevante nettsteder:
Patenstyret
CENORM 
- Committe European de Normalization
ISO - International Organization for Standardization
EPO - European Patent Office
WIPO - The World Intellectual Property Organisation


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.

Frihandelsområder 
Som medlem av ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), innrømmes tollpreferanser for varer fra andre ASEAN-land (Brunei, Filippinene, Indonesia, Malaysia, Singapore, Laos, Myanmar og Vietnam).

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen.
Normalsats merverdiavgift: 7% (2016). Det kreves også en (Interior Tax) den er på 10%. 

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Thailand.

Fortolling og lagring
Varer som ikke er tollklarert blir overført til tollpakkhus hvor de kan lagres i inntil 4½ måneder. Etter denne perioden kan varene bli solgt på auksjon.
Varer kan legges inn på konsignasjonslager, frisoner eller spesielle "eksportforedlingssoner".

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import.

Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet.

Frisoner  
10 frisoner.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, samt utstillinger og messer.


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Bør skrives ut i minst 2 originaler på engelsk og inneholde vanlige opplysninger om:

 • Skipets navn, laste- og lossehavn, eller flyselskapets navn.
 • Salgsmåte (for eksempel konsignasjon) gjennom agent eller filial i Thailand, samt opplysninger om kjøps- og salgskontrakten er avsluttet.
 • Nøyaktig beskrivelse av emballasje og merking.
 • Nummerering og total bruttovekt. Kolli som inneholder samme slags varer til samme enhetspris oppføres for seg selv med beskrivelse av det totale antall og beløp.
 • Total nettovekt.
 • Varens enhetspris i fakturaens myntenhet.
 • Rabatter.
 • Provisjoner.
 • Pakkeomkostninger.
 • Frakt (ved cfr eller cif-forsendelser skal fraktregningen vedlegges).
 • Forsikringsomkostninger.
 • Eventuelt importlisens nummer.
 • Adresse til alle involverte parter.


Følgende erklæring påføres faktura, stemples og undertegnes av eksportøren:
"We herby certify that this invoice is true and correct."

Pakkliste
Anbefales. Må inneholde detaljert informasjon om varene. Pakklisten kan være inkludert i faktura.

Opprinnelsesbevis
Kreves normalt bare for varer som er underlagt importkontroll og varer som innføres via Hong Kong.  Ved forespørsel er Certificate of Origin det aktuelle dokumentet. 

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter.

Andre dokumenter
Certificate of Free Sale kan kreves ved import av visse medisinske apparater og produkter.
Dokumentet utstedes av eksportøren og undertegnes og stemples av Handelskammeret.

Pakkepost
Høyeste tillatte vekt er 20 kilo, inkludert luftpost 1. Det kreves ett internasjonalt postadressekort vedheftet en handelsfaktura og en tolldeklarasjon.

Handelsfakturaen bør i tillegg sendes separat til importøren.

Legalisering og visering
Vanligvis ikke nødvendig.

Relevante nettsteder:
Oslo Handelskammer 
Visering, ATA-Carnet.
Norstella - Elektronisk dokumentasjon 


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid containerskip Oslo - Thailand er 30-35 dager.

Varer til offentlige kjøpere skal i utgangspunktet gå med thailandsk-eid skip.

Forbud mot farlig gods transport på Mekong-elven.
Relativt omfattende veinett.

Jernbanenettet er mer beskjedent utbygget, men godstransport på jernbane mellom større byer kan være lønnsomt på grunn av køproblemer, særlig rundt og i Bangkok.

Innenlandske vannveier er en relativt viktig transport-åre.
Thailand er et viktig transittland for forsendelser til Kambodsja og Laos.

Tollflyplasser
Bangkok, Chiang Mai, Hat Yai og Phuket.

Importhavner
Bangkok er hovedhavnen i Thailand, Andre store havner er Laem Chabang, Maptaphut, Phuket,  Siracha, Songkhla, Ranong og Chiang Saen.

Relevante nettsteder:
Inttra.com 
Bestillings- og logistikktjenester.
Aircargo World 
Informasjon om flytrafikk.
FIATA 
Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.
Logistics preformance index

Laem Chabang havn


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner

Transportmerking
All merking må være med sjablong eller pensel for hvert kolli.  Alle kolli må bære mottakers merke, mottakerhavnens merke samt være nummerert. Bestemmelsessted må merkes på hvert kolli.
Annen merking må være i henhold til konnossementet.

Emballasje
Bør være solid og tåle hardhendt behandling.
En må ta spesielle hensyn til det tropiske klimaet.
Høy og strå samt brukte sekker og kluter må ikke benyttes.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Konnossement kan være utstedt "to order" forutsatt at "notify-adresse" er angitt. Transportdokumentet bør skrives ut i det antall og på måten kjøperen og transportøren ønsker det.

Flyfrakt:
Der er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.

Sentrale europeiske havner: 
Rotterdam   
Antwerpen  
Hamburg


Adresser

Thailands representasjon i Norge:
Royal Thai Embassy
Eilert Sunds gate 4
0244 Oslo

Telefon:  22 12 86 75
Telefaks: 22 04 99 69
E-post: thaioslo@online.no
Hjemmeside

Innovasjon Norge har kontor i Bangkok:
For kontakt- og adresseinformasjon, 
vennligst se Innovasjon Norge Thailand

Norges representasjon i Thailand:
Royal Norwegian Embassy
UBC II Building
18th floor, 591 Sukhumvit Road
Soi 33, Bangkok 10110

Telefon: + 66 (0)2 204 6500
Telefax: + 66 (0)2 262 0218
E-post: emb.bangkok@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja
OECD: Nei
 
 
     
 
Mer bakgrunnsinformasjon
Les CIAs rapport om Thailand.

Nasjonale helligdager
1. januar, 6. april, 15. april, 1. mai, 5. mai, 12. august, 5.desember, 10.desember, 31.desember.

Bevegelige helligdager:
Buddhistiske helligdager.

Relevante nettsteder:
Department of Export Promotion
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO