Toll og avgifter

Generelt om toll og avgifter.

Tolltariffen
Tolltariffen er basert på Harmonized System -HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien.

I EUs felles tolltariff kan du selv finne tollinformasjon på dine varer. Sjekk lenken på venstre side, ved å skrive inn det aktuelle tolltariffnummer. Er du usikker på tolltariffnummeret på varen anbefales kontakt med ditt lokale tollvesen for å få klassifisert varen.

Det er ingen toll på varer som har sin opprinnelse i andre EU land eller for tredjelandsvarer som allerede er fortollet i et EU land.

E-svar - Tollinformasjon
Ønsker du å vite tollsatsen på ditt produkt ved eksport til dette landet? 
Ved å fylle ut vårt skjema Tollinformasjon, får du direkte hjelp av oss til å fastsette tollsatsen på ditt produkt.

Frihandelsområder
Norge har frihandelsavtalene EØS og Norge/EFmed Hellas (EU). Hellas er medlem av EU. Les mer om EUs frihandelsavtaler.

EØS (Europeiske økonomiske samarbeidsområde) er et frihandelsområde som består av avtalepartene EU, Norge, Island og Liechtenstein. EØS-avtalen trådte i kraft 01.01.94 og sikrer norske produkter tilgang til det indre markedet i EU. EØS avtalen gir i tillegg til fri flyt av varer fri flyt av kapital, arbeidskraft og tjenester.

EF/Norge avtalen trådte i kraft 01.07.1973. Dette er en bilateral avtale som gjelder i handelen mellom Norge og EU landene. Avtalen dekker de aller fleste industriprodukter og en rekke fisk og landbruksprodukter. Da EØS avtalen trådte i kraft i 1994, ble EF/ Norge avtalen av mindre betydning. EØS avtalens bestemmelser sier at EØS avtalen skal gå foran alle andre avtaler hvis varene som skal eksporteres er dekket av begge avtalene.

Opprinnelsesregler
For å oppnå tollfordeler må opprinnelsesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

Pan Europeiske frihandelsområde
EFTA landene, EU og Tyrkia har inngått regler som innebærer at landene seg imellom utgjør et stort frihandelsområde. Disse spesielle reglene innebærer at varer kan sendes videre i uforandret eller bearbeidet stand mellom landene og likevel oppnå tollfordeler.

EUR-Med området.
EUR-Med systemet er en utvidelse av det pan-europeiske frihandelsområdet. Ordningen gjelder for EFTA, EU, Færøyene, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Tunisia, Tyrkia og Palestinske selvstyreområdet. Det pågår også en prosess for videreføring av systemet ovenfor Algerie.
Se under hvert enkelt land om systemet er iverksatt.

E-svar - Opprinnelse av varen
Ønsker du å vite om ditt/dine produkter er berettiget til preferansetollbehandling ved eksport til Hellas?
Ved å fylle ut vårt skjema Opprinnelse av varen. får du en vurdering av om ditt/dine produkter kan oppnå tollfordeler.

Importavgifter
Merverdiavgiftsbestemmelsene for medlemslandene i EU er nasjonale.
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen, deriblant merverdiavgift.

Normalsats merverdiavgift i Hellas: 23% (2016).

Momsrefusjon på tjenester
Muligheter for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Hellas. Les avtalen på venstre side.