Montenegro

 


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no.

Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.

Relevante nettsteder:

Toll.no  - Se utførselsveileder

Eksportkontroll - Utenriksdepartementets seksjon for eksportkontroll


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

De fleste varer kan innføres uten innførselslisens, men en del produktkategorier er omfattet av lisens fra ulike ministerier. 

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.


Salgskontrakt

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av sted, punkt og tid. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold tilrås en viss tilbakeholdenhet med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et bevislig fungerende nettverk for innfortolling og innenlandstransport.


Betaling

Generelt om betaling.

Myntenhet
1 Euro = 100 cent. 

Valutakode
EUR
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen kjente valutarestriksjoner.

Landrisiko
Risikogruppe 7, OECD. Tendens: Negativ

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 45 (2016). Tendens: Positiv.

Åpen regning
Forskudd mest tilrådelig. Betalingsforsinkelser på to til tre måneder forekommer. Betaling må skje gjennom sentralbanken.

Dokumentinkasso
Forekommer

Remburs
Anbefales. Bør være bekreftet og ugjenkallelig. Sjekk i forkant om din bank godkjenner montenegrinsk bankforbindelse.
Kredittid på 30 til 90 dager er ikke uvanlig.

Kredittforsikring 
Vanlig med kredittforsikring. 
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Atradius: På forespørsel.
Euler Hermes: På forespørsel.
Trygg forsikring: På forespørsel.


Se også annen betalingsinformasjon for ytterligere opplysninger om betaling.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
Centralna banka Crne Gore
Sentralbanken i Monetenegro

 

 

 

 


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer.

Dette gjelder blant annet plantevernmidler, som har særskilte importforhold og farmasøytiske produkter, som må godkjennes av nasjonale myndigheter.

Standarder
Montenegro er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO. 

Merking av varer
Det foreligger ingen generelle foreskrifter.

Immaterielle rettigheter
Montenegro er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Relevante nettsteder:
Enterprise europe network
Patenstyret

CENORM 
- Committe European de Normalization
ISO - International Organization for Standardization
EPO - European Patent Office
WIPO - The World Intellectual Property Organisation


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Frihandelsavtale mellom EFTA statene og Montenegro er etablert. Avtalen innebærer at industriprodukter med opprinnelse i Kroatia (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri innførsel til EFTA statene. EFTA landene er sikret like vilkår som produkter med opprinnelse EU ved innførsel til Montenegro. 

Nesten alle fisk –og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Montenegro. 

I tillegg har de enkelte EFTA statene inngått bilaterale landbruksavtaler.

Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring. 

Opprinnelsesregler
For å oppnå tollfordeler til Montenegro må opprinnesesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

Ved eksport til Montenegro skal ”NO” oppgis som opprinnelsesland.

Montenegro har frihandelsavtale med EU og er også medlem av CEFTA.

Importavgifter
Montenegro: Normalsats merverdiavgift: 19%.
Det finnes også en redusert tollsats på 7% som gjelder en del landbruksprodutker, medisinske produtker, matvarer og gjødsel. 

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har skatteavtale med Montenegro.

Fortolling og lagring
For de fleste konsumvarer gjelder fortolling og betaling av toll ved grensepasseringen. Råvarer og halvfabrikata kan derimot lagres på tollager. Om toll og andre importavgifter ikke betales innen avtalt tid konfiskeres varene av tollmyndighetene og kan selges på offentlig auksjon.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi og reklamemateriell kan innføres tollfritt forutsatt at det kan dokumenteres at varen ikke vil bli solgt kommersielt.

Prøver med kommersiell verdi behandles som ordinær import.

Frisoner  
Kotor og Luka Bar.

ATA - Carnet
ATA-carnet kan benyttes for yrkesutstyr, utstillinger/messer, vareprøver, postforsendelser og transittering.


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Kan utstedes på alle språk, men en montenegrisk oversettelse anbefales. Fakturaen skal sendes i to eksemplarer med alle nødvendige opplysninger, herunder opprinnelsesland og underskrift av eksportør. Navnet på dokumentet på monetnegrisk  = Račun.

Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling (tollfrihet eller tollnedsettelse) ved eksport til Montenegro og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Montenegro avtalen, kan en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED påføres fakturaen.

Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.
Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED.


Følgende tilleggserklæring kan kreves påført fakturaen. Kontakt importør for mer informasjon

Montenegrisk:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br ... ) izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su ... preferencijalnog porijekla.

Engelsk versjon:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

Pakkliste
Er ikke påkrevet, men anbefales for å gjøre fortollingsprosessen enklere.

Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED og under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.

Opprinnelsesbeviset Certificate of Origin kan kun kreves dersom forsendelsen inneholder varer som ikke er berettiget til preferansetollbehandling, men kreves vanligvis ikke.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd

Sunnhetssertifikat
Kreves for mat og matvarer, inkludert frukt og grønnsaker. Dette vil også være gjeldene for vareprøver.
Sunnhetssertifikat kan også kreves for medisinske varer.

Andre dokumenter
Dyr og animalske produkter må ledsages av veterinærattest.

Pakkepost
Høyeste vekt normalt 31,5 kilo. Ett internasjonalt postadressekort og en tolldeklarasjon, samt vedheftet faktura.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig

Relevante nettsteder:
Oslo Handelskammer 
Visering, ATA-Carnet.
Norstella - Elektronisk dokumentasjon


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Jernbanenettet er tilknyttet "European Railway". Jernbanen går til Bar og går gjennom byene; Podgorica, Kolasin, Mojkovac, Bijelo Polje.


Tollflyplasser
Podgorica og Tiviat

Importhavner
Bar i Montenegro er viktigste sjøhavn. Andre sjøhavner er Kotor og Zelenica. Hanvner for småbåter er Ulcini, Budva, Herzec Novi og Tivat.

Relevante nettsteder:

Inttra.com - Bestillings- og logistikktjenester.

Aircargo World - Informasjon om flytrafikk.

FIATA - Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.

Port of Bar - Monetnegros viktiigste sjøhavn


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner

Transportmerking
Ingen spesielle bestemmelser

Emballasje
Da vareforsendelser ofte er gjenstand for flere omlastinger, bør emballasjen være solid.

I tiden mai - september kan temperaturen være høy.
Benyttes høy og halm, må sunnhetssertifikat fremlegges.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Konnossement.

Flyfrakt:
Luftfraktbrev.

Transittdokumenter
TIR-Carnet kan benyttes til følgende steder: Bar, Berane, Bijela, Bijelo Polje; Cetinje, Kotor, Niksic, Pljevlja, Podgorica, Rozaje, Tivat og Zelenika.

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.

Sentrale europeiske havner: 
Rotterdam   
Antwerpen  
Hamburg


Adresser

Montenegro representert gjennom Serbias ambassade i Norge:
Serbias ambassade
Munkedamsveien 59 B
0244 Oslo
Telefon: 23 11 52 20 
Telefaks: 22 83 83 14
E-post: ambasada@serbianembassy.no
Hjemmeside


Norsk representasjon i Montenegro:
Norge har ingen representasjon i Montenegro, men er sideakkreditert under Norges ambassade i Serbia:

Royal Norwegian Embassy
Sava Business Center
6th Floor
Milentija Popovica 5 A
11070 Beograd,
Serbia

Telefon: +381 11 3208 000
E-post: emb.belgrade@mfa.no
Hjemmeside

 


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja
OECD: Nei
 
     
 

Mer bakgrunnsinformasjon
Les CIAs rapport om Montenegro.

Nasjonale helligdager
1. januar, 6. januar, 7.januar, 1.mai, 9.mai, 21.mai, 13.juli.

Bevegelige helligdager
Langfredag, 1.påskedag,

Relevante nettsteder:

International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO

Montenegro - Offisiell hjemmesider