Toll og avgifter

Generelt om toll og avgifter.

I henhold til avtale mellom Norge og EU gis det tollfritak (tollkvote) for enkelte produkter under tolltariffens kapittel 6 dersom de har opprinnelse i EU. For å lese nøyaktig hvilke varer dette gjelder, les vedlagte lenke fra tollvesenet til venstre.

Tollvesenet har utgitt en innførselsveilleder der det har kommet til et nytt kapittel om automatiserte økonomiske operatører ( Authorized Economic Operators - AEO).

Tolltariffen
Tolltariffen er basert på Harmonized (Commodity Description and Coding) System - HS.
De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien.

Toll og avgiftssatser
Ønsker du å vite tollsatsen på ditt produkt ved eksport til dette landet? Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.

Hvis du ønsker hjelp fra oss for å finne tollsatsen på ditt produkt kan du fylle ut dette skjemaet.

Frihandelsområder
Landet er medlem av EFTA. Norge har inngått flere frihandelsavtaler, både gjennom EFTA og bilateralt. Se oversikt over Norges frihandelsavtaler.

EØS-avtalen medfører tollfrihet for industrivarer og en del jordbruksvarer fra EØS-området.

Tollpreferanser innrømmes også en rekke utviklingsland gjennom GSP systemet. Dette forutsetter gyldig at GSP-sertifikat kan legges fram ved innførselen.
For nærmere informasjon om aktuelle tollsatser ved import fra ulike land viser vi til Norges tolltariff.

Opprinnelsesregler
For å oppnå tollfordeler må opprinnelsesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

Pan Europeiske frihandelsområde
EFTA landene, EU og Tyrkia har inngått regler som innebærer at landene seg imellom utgjør et stort frihandelsområde. Disse spesielle reglene innebærer at varer kan sendes videre i uforandret eller bearbeidet stand mellom landene og likevel oppnå tollfordeler.

EUR-Med området.
EUR-Med systemet er en utvidelse av det pan-europeiske frihandelsområdet. Ordningen gjelder for EFTA, EU, Færøyene, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Tunisia, Tyrkia og det Palestinske selvstyreområdet. Det pågår også en prosess for videreføring av systemet ovenfor Algerie.


E-svar - Opprinnelse av varen
Ønsker du å vite om ditt/dine produkter er berettiget til preferansetollbehandling ved eksport til Norge?
Ved å fylle ut vårt skjema Opprinnelse av varen, får du en vurdering av om ditt/dine produkter kan oppnå tollfordeler.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll betales visse avgifter ved innførselen, som merverdiavgift. Normalsats merverdiavgift er 25 % (per 30.09.2014). Merverdiavgiftsatsen for mat- og drikkevarer er 15 %.
Norge har i tillegg en rekke andre avgifter som næringsmiddelavgift, forskningsavgift og sukkeravgift. Vi viser her til det norske tollvesenets hjemmesider.

Momsrefusjon på tjenester
Muligheter for momsrefusjon.