Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner

Transportmerking
Kolli med en bruttovekt på 1000 kg eller mer skal være tydelig merket med brutto- og nettovekt.

Emballasje
EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Emballasjen bør være solid og tåle hardhendt behandling. 

Ladet har tilsluttet seg de landene som anvender gjenvinningssymbolet  "grüne Punkt" på konsumentemballasje.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt
Ingen kjente bestemmelser er gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller rederi. Konnossement kan være utstedt "to order" i to kopier på portugisisk eller engelsk.

Konnossementet skal gi opplysninger om blant annet avsender, mottagers og fartøyets navn, lasting-, omlastning- og destinasjonshavn, videre kontrollmerker, nummer og beskaffenhet (sekker, fat, esker eller lignende).

Dersom gods blir sendt i transitt skal opplysningene skrives i konossementet.

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Enhetsdokumentet (Single Administrative Document) kan benyttes.
Portugal er tilknyttet TET (Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem).

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.