Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett

Det anbefales at partene i kontrakten spesifiserer hvor eventuell produktsertifisering finner sted og om det er eksportør eller importør som betaler sertifiseringskostnadene. 

Vær nøye med å avtale hvordan varer skal merkes og ansvarsfordelingen.

Hvis mulig kan det være fordel å avtale at sted for tvisteløsning (voldgift mv.) er utenfor Russland.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

Myntenhet
1 rubel = 100 kopek.

Valutakode 
RUB.

Vanlig faktureringsvaluta
NOK, EUR eller USD.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner 
Rubelen er fullt konvertibel. Ingen restriksjoner foreligger i kommersielle kontrakter, men det er krav til dokumentasjon. For alle betalinger mellom russiske og utenlandske bedrifter kreves det dokumenter som bekrefter handelen ( f.eks faktura, avtale etc). Disse dokumentene skal presenteres av det russiske selskapet til deres egen bank i Russland.

Det skal åpnes et unikt Passport of the Deal av det russiske selskapet for hver enkelt kontrakt dersom kontraktsbeløpet overstiger USD 50,000. Betalinger under kontrakten kan kun utføres gjennom den banken som innehar kundens Passport of the Deal.

For betalinger under USD 50, 000 skal kunden presentere dokumentatsjon som beskrevet ovenfor. Russiske selskap kan betale forskuddsvis for import uten noen restriksjoner, men Passport of the Deal kreves om transaksjonen er på mer enn USD 50, 000. Betalingsvilkår skal angis i kontrakten.

Landrisiko 
Risikogruppe 4, OECD. Tendens: Negativ.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 29 (2016). Tendens: Stabil.

Kredittinformasjon 
Russiske bedrifter må sende årsregnskaper til den  State Statistics Commitee (Føderale tjenesten) for statlig statistikk innen 90 dager etter regnskapsavslutning. Det kan likevel være vanskelig å få tilgang til kredittinformasjon og bedømme kvaliteten på den. Innsyn i bedriftens finansielle situasjon og eierforhold er ofte dårlig.

Åpen regning 
Forekommer ved etablerte forretningskontakter. Betalingsforsinkelser kan forekomme. Forskuddsbetaling er fortsatt den foretrukne betalingsmåten i Russland.

Dokumentinkasso
Forekommer ved etablerte forretningskontakter. Betalingsforsinkelser kan forekomme.

Remburs 
Remburs er i dag et vanlig betalingsinstrument i Russland.
Anbefales dersom den kan bekreftes av norsk bank. Bør være betalbar i Norge. 
Bekreftelsesprovisjonen kan variere kraftig avhengig av hvilken russisk bank som åpner for rembursen.

Russiske selskaper krever ofte finansiering. Norske banker kan tilby finansiering som løper over kortere og mellomlange tidsperioder ved hjelp av tidsremburser, hvor man diskonterer eksportøren. Kjøperen står ofte for diskonteringskostnaden. Denne tilnærmingen er blitt en slags normal praksis i Russland når det gjelder å skaffe finansiering på kort og mellomlang sikt.

Garantier 
Både O/D- og P/B- garantier forekommer. Oftest bank til bank-garantier.

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel, vurderes fra sak til sak.
Atradius: På forespørsel, vurderes fra sak til sak.
Euler Hermes: På forespørsel, vurderes fra sak til sak.
Trygg forsikring: På forespørsel, vurderes fra sak til sak.


Morarente 
Morarente forekommer i stadig større utstrekning. Referanserenten er sentralbankens styringsrente.

Påminnelses- og inkassorutiner 
Ingen etablerte påminnelses- og inkassorutiner. Eksportører bør derfor kun gi kreditt til russiske selskaper med god kredittverdighet dersom risikoen er tålelig lav.

Annen sikkerhet 
Mulighet for partene å gjøre skriftlig avtale om panterett i løsøre som finnes hos kjøperen, dette er imidlertid uvanlig.

Foreldelsesfrist 
Ingen sikre opplysninger.

Rettslig oppfølging 
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Russland om iverksetting av privatrettslige dommer. 
Russland har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Annet
Det er mer enn 1.000 banker i Russland, men kun et mindre antall av disse holder en vestlig standard. Kontakt alltid din norske bank dersom du er i tvil. Banker i Russland kan normalt ikke delta i transaksjoner med andre stater innen SUS (samveldet av uavhengige stater). En stor privatiseringsprosess av russiske selskaper pågår for tiden, man bør derfor være ekstra varsom på bedriftenes kredittverdighet.