Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Alle importører må være registrert hos de lokale skattemyndigheter (Business registration certificate).

De fleste varer kan innføres uten innførselslisens, men det kreves blant annet for utstyr til kryptering, menneskeblod, narkotiske stoffer, giftige stoffer, våpen og ammunisjon, farlig avfall, ozon-ødeleggende stoffer samt kjøtt og varer av kjøtt.

Som et resultat av at Norge, sammen med blant annet EU, har innført restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet, har Russland innført midlertidig importforbud gjeldende fra august 2014 for enkelte varer fra Norge. Forbudet gjelder enkelte produkter (landbruksprodukter) under tolltariffens kapittel 2, 3, 4, 7, 8, 16, 19 og 21. Se EUs uoffisielle   oversettelse her: http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/pdf/list-of-banned-products-20-08-2014_en.pdf


Det er generelt importforbud på enkelte ozon-ødeleggende produkter, spesielle typer farlig avfall og pesticider, enkelte typer fiskeutstyr, produkter av grønlandssel, enkelte kategorien våpen og ammunisjon samt produkter som truer de politiske eller økonomiske interessene.  

Alle virksomheter som ønsker å eksportere fiskerivarer, sjømat, fiskefôr eller fôrvarer av fisk må ha fått tillatelse eller være godkjent av den russiske veterinærtjenesten (Rosselkhoznadzor). Veterinærtjenesten opererer med litt ulike registrerings- og godkjenningsordninger. En kort presentasjon samt en beskrivelse av hvordan virksomheter skal gå frem for å bli registrert eller godkjent finnes på www.mattilsynet.no. Virksomheten er selv ansvarlig for å kontrollere at de er oppført på listen over godkjente virksomheter som kan eksportere til Russland. På Mattilsynet kan sine nettsider man finne liste over godkjente virksomheter for oppdrettet laksefisk.

Virksomheter som eksporterer til Russland skal oppfylle russiske sanitære og veterinære krav og normer i tillegg til norske krav. Russiske krav kan på noen områder være forskjellige i forhold til de norske (eks. opererer Russland med såkalt “null toleranse” for Listeria monocytogenese). Dersom produkter fra en virksomhet som eksporterer til Russland blir funnet avvikende fra de russiske krav, kan virksomheten risikere å miste sin godkjennelse og dermed bli utestengt fra det russiske markedet.
Det er også viktig at eksportdokumenter som utstedes for eksport til Russland er korrekte og ikke inneholder noen språkfeil eller feil opplysninger (eks. feil i importørens navn).

Innførselslisenser utstedes av det russiske departementet for økonomisk utvikling og handel eller hos egne regionale enheter, og kontrolleres av tollvesenet (State Customs Committe).

Næringsmidler er registreringspliktige hos statlige helsemyndigheter. Lisens for våpen og annen forsvarsmateriell søkes hos innenriksdepartementet

For å sjekke om dine varer krever importlisens kontakt "Russian Ministry for Economic Development and Trade". 

Vær oppmerksom på at dokumentkrav og importregler i Russland endres relativt ofte. Det er derfor viktig å innhente og sjekke informasjon jevnlig med kjøper, transportør, eventuelt Mattilsynet og aktuelt sertifiseringsorgan eller Innovasjon Norges kontorer i Russland.

Russland har en standardiserings- og normeringstradisjon som, for en rekke produkter, skiller seg vesentlig ut fra hva vi er vant til i Norge og EØS. Overholdelse av aktuelle produkt- og merkekravdokumentkrav samt krav til tollbehandling er derfor svært viktig for å unngå problemer med vareforsendelsene til og omsetningen på det russiske markedet.

Attest for eksport av fisk og fiskevarer
Russiske myndigheter har innført ny sunnhets- og veterinærattest for all import av fisk og fiskevarer fra Norge. For ytterligere informasjon om utfylling, se Mattilsynets sider.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.