Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Transportmerking
Ingen spesielle bestemmelser.

Emballasje
EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Sea Waybill:
Brukes normalt ved sjøfraktforsendelser til Slovenia, med mindre konnossement kreves, for eksempel i forbindelse med remburs.

Konnossement.
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Konnossementet kan være utstedt "to order" forutsatt at "notify-adressen" er angitt.

Flyfrakt:
Air Waybill.
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Enhetsdokumentet (Single Administrative Document) kan benyttes.
¨
TIR-Carnet kan benyttes.

Slovenia er tilknyttet TET (Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem).

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.