Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner

Transportmerking
Ingen spesielle bestemmelser

Emballasje
EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Nåletre, anvendt som pakke- eller avstivningsmateriale, skal være uten bark.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller rederi. Konnossementet kan være utstedt "to order."

Flyfrakt:
Der er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter

Enhetsdokumentet (Single Administrative Document) kan benyttes.

Storbritannia er tilknyttet TET (Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem).

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.