Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Transportmerking
Ingen spesielle bestemmelser. Følg instruksjonenene i salgskontrakten.

Emballasje
Ukraina har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje. For høy og halm kreves et fytosanitært sertifikat.

Bør være solid og kunne tåle hardhendt behandling. Som tommelfingerregel anbefales emballering som for sjøtransport. Det kan være fordel å bruke en relativt anonym emballering på grunn av blant annet faren for kriminelle handlinger.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller rederi.

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene, defor bør instrukser fra importør og/eller flyselskap følges.

Transittdokumenter
TIR-Carnet kan benyttes

Farlig gods 
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.