Betaling

Generelt om betaling

Myntenhet
Euro = 100 cents

Valutakode
EUR

Vanlig faktureringsvaluta
EUR eller NOK

Valutakalkulator
Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser

Landrisiko 
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 58 (2015). Tendens: Negativ.

Kredittinformasjon 
Årsregnskap er tilgjengelige via "Commercial Registry". Betalingsanmerkinger er offentlige. Bedrifter er ofte sene med å levere regnskap til lokale handelsregistre.

Åpen regning 
Vanlig. Kredittid 30-90 dager.

Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 70  dager
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 29 dager
Tap i prosent av total omsetning: 2,7%

Spanske bedrifter er blant de seneste betalerne i EU. Factoring kan være et alternativ ved salg til Spania.

Det nye EU-direktivet 2011//7/EU om bekjempelse av sene betalinger ble implementert i nasjonal lovgivning senest 16. mars 2013. Partene skal komme over ens om antall kredittdager som er gjensidig akseptabelt. Dersom partene ikke avtaler noe annet, fastsetter direktivet 30 dagers kredittid fra fakturaen er mottatt.

Dokumentinkasso 
Anbefales. Vanlig. Betalingsforsinkelser forekommer.

Remburs 
Anbefales for store kontrakter og nye forretningsforbindelser.

Garantier 
Både O/D og P/B-garantier forekommer, i form av direktegarantier og bank-til-bank garantier.

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen
Euler Hermes: Åpen
Coface: Åpen

Morarente 
Morarente kan faktureres. Vanlig morarente er den europeiske sentralbankens grunnrate pluss et tillegg på 6%.

Påminnelses- og inkassorutiner 
To eller tre påminnelser. Purregebyr er ikke vanlig. Inkassokrav og rettslig tiltak. Anbefalt tid fra forfalt faktura til inkasso er 120 dager. Inkassokostnad faktureres ikke. Domsavgjørelse innen to år.

Annen sikkerhet 
Eiendomsrettsforbehold skal være skriftlig, opprettet av en Notarius Publicus og registreres i et offentlig register for å gjelde overfor tredjemann.

Foreldelsesfrist 
Generelt tre år. Det opereres imidlertid også med andre foreldelsesfrister avhengig av kontrakten.

Rettslig oppfølging 
Lugano-konvensjonen om domstolers myndighet og iverksetting av dommer på privatrettens område gjelder.  Spania har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Veksel
Vekselprotest skal leveres til notar eller spansk bank innen 8 døgn etter forfallsdag.
Den publiseres i rundskrivet RAI (Registro Aceptiones Impagadas). Rundskrivet behandler alle protesterte veksler og distribueres til spanske banker. Bankens rente for diskontering av veksler varierer mellom 6 og 8 %.

Annet
Unngå sjekker da det er stempelavgift på alle sjekker. Avgiften må betales av den som innløser sjekken, noe som medfører ekstra kostnader for eksportøren. Om sjekk ikke kan unngås, be om en banksjekk, det vil si en sjekk hvor dekning er garantert.