4.3 Rembursprosessen

Prosessen kan grovt inndeles i 3 faser;

Fase 1
- Etter undertegning av kontrakten sender kjøperen en rembursanmodning til sin bank, basert på de betalingsbetingelser som er avtalt i kontrakten/avtalen.

- Utstedende bank kredittvurderer kjøperen og kontrollerer deretter at innholdet i rembursbetingelsene er i henhold til praksis og akseptable for banken.

- Når alle formelle krav er oppfylt, sendes rembursen til selgers bank. Dette kalles rembursutstedelse. I det øyeblikket utstedende bank sender rembursen til selgers bank, har utstedende bank påtatt seg en ugjenkallelig forpliktelse til å betale selger, såfremt denne oppfyller betingelsene i rembursen.

- Selgers bank kalles i remburssammenheng for adviserende bank (advising bank).
Adviserende bank kontrollerer rembursen og verifiserer ektheten, dvs. at den virkelig kommer fra angitte utstedende bank. Selgers bank sjekker også om utstedende bank har bedt adviserende bank om å tilføye sin bekreftelse under rembursen, dvs. påta seg en selvstendig betalingsforpliktelse ovenfor selger på linje med utstedende bank.

-  Deretter sendes rembursen til selgeren.   Av den såkalte rembursadviseringen fremgår bl.a.:

  • Hvor rembursen er betalbar; enten i utstedende eller adviserende bank.
  • Hvor lenge rembursen er gyldig for presentasjon av dokumentene.
  • Om rembursen er bekreftet eller ikke


Normalt mottar norske eksportører i dag rembursen i form av en standardisert elektronisk melding sammen med rembursadviset fra sin bank.

- Benefisianten (selgeren) sammenligner innholdet i rembursen med kontraktsvilkårene og kontrollerer at alle betingelsene i rembursen kan oppfylles. Det å oppfylle rembursens betingelser betyr for selgers del å presentere de forlangte dokumentene i korrekt stand og innen de oppgitte tidsfristene, samt  i henhold til krav basert på de internasjonale rembursregler.

- Er det betingelser i rembursen som ikke er i samsvar med salgskontrakten, eller det er andre betingelser selger ikke kan oppfylle, kontakter han kjøperen for å få rembursen endret tilsvarende. Dersom selger og kjøper er enige i endringene, kontakter kjøper utstedende bank og ber om at rembursen endres tilsvarende. Etter at endringen er mottatt i adviserende bank, sender denne kopi til selger med tilsvarende advis-/endringsbrev.

Fase 2
- Når selger har forvisset seg om at alle kravene i rembursen kan oppfylles og at rembursen er utformet i samsvar med kontrakten, begynner produksjon og forberedelse til leveransen.

- Etter opplasting av varene får selger fraktdokumentene fra fraktfører, og klargjør øvrig dokumentasjon. Hele tiden kontrollerer selger at dokumentene blir gjort i stand som fastsatt i rembursen. Det vil si at innholdet korresponderer med rembursvilkårene, og at innholdet i dokumentene innbyrdes stemmer over ens.

- Når dokumentene er ferdig utstedt, presenteres disse i adviserende bank for kontroll.

- Banken kontrollerer mot rembursen at alle dokumentene er presentert, at de er riktig utstedt i henhold til rembursens betingelser og at gyldighetsfristene (skipningsfrist og presentasjonsfrist) ikke er overskredet. I tillegg må dokumentene stemme innbyrdes overens mht. bl.a. merking, varebeskrivelse, vekter osv.

- Etter granskingen av dokumentene kontakter banken benefisianten (selgeren) dersom eventuelle avvik i dokumentasjonen er funnet. Feil som ikke kan rettes opp (discrepancies) noteres som uoverensstemmelser. Ved større og opplagte avvik må dokumentene normalt sendes utstedende bank for godkjenning. Hvis det kun er mindre og normalt ubetydelige avvik, kan likevel i mange tilfeller adviserende bank betale ut penger til selger. Utbetalingen skjer da med regress mot selger og med forbehold om at dokumentene blir godkjent av utstedende bank med de feil som er anmerket.

- Dokumentene sendes så fra selgers bank til utstedende bank.

Fase 3
- Også utstedende bank gransker dokumentene. Dersom avvik avdekkes, kontakter banken kjøperen som da tar stilling til om dokumentene likevel skal godkjennes i den form de foreligger eller ikke.

- Godkjennes dokumentene, sender utstedende bank melding om dette til adviserende bank. Om kjøperen godtar dokumentene må han også betale.

- Når selgeren er blitt informert om godkjenningen, er betalingen å anse som endelig. Eventuelle reservasjoner mot selger oppheves.

- Blir dokumentene ikke godkjent, sendes de i retur til selgers bank eller stilles til denne bankens disposisjon. Adviserende bank kan da kreve beløp den har utbetalt til selger tilbakebetalt, med eventuelt tillegg av renter for den perioden benefisianten har hatt pengene stående på sin konto. Rembursen betraktes da som avsluttet. Selgeren må siden ta stilling til hva han skal gjøre med dokumentene og med varepartiet. Eventuelt kan selger og kjøper oppta nye forhandlinger.

- Utgangspunktet er likevel helt klart: Når benefisianten/selgeren har presentert de dokumentene rembursen forlanger i henhold til rembursens betingelser og innen de tidsfrister som er oppgitt i rembursen, er utstedende bank forpliktet til å betale.

- Om adviserende bank har bekreftet rembursen, har denne på helt lik linje med utstedende bank, påtatt seg å betale ved presentasjon innen oppgitte tidsfrister.

- Er rembursdokumentene betalbare i utstedende bank, finner betaling først sted etter at dokumentene er mottatt av denne. Banken sender dokumentene til kjøper etter kontroll. Etter dette er rembursforretningen avsluttet og kjøperen avventer varenes ankomst. På grunnlag av de mottatte dokumentene kan varene utleveres kjøper ved ankomst.