4.4 Remburstyper – sentrale spørsmål

Når det gjelder utformingen og bruken av remburser er det viktig å ta stilling til
spørsmål som:

 • Gyldighet
 • Tidspunktet for betaling
 • Betalingsstedet
 • Sikkerheten
 • Aktuelle dokumenter


I dette avsnittet omtaler vi rembursens gyldighet, tidspunkt for betaling, betalingssted
og sikkerhet og aktuelle dokumenter. Vi ser spesielt på remburser og tidsfrister
i avsnitt 4.5. Rembursdokumentasjon er tema i avsnitt 4.6. Problemstillingene
knyttet til de ulike hovedtypene remburs er stikkordsmessig illustrert i tabell 15 om
rembursens viktigste egenskaper.4.4.1 Rembursens gyldighet
Kan en remburs ensidig trekkes tilbake eller ikke i løpet av gyldighetsperioden? Hvis
en remburs er såkalt ugjenkallelig (på engelsk irrevocable) kan den ikke oppheves
eller endres uten samtykke fra selger, selgers og kjøpers bank. En ugjenkallelig
remburs utgjør således et bindende løfte fra kjøpers bank om å betale eksportøren
så fremt han presenterer korrekte dokumenter i løpet av en oppgitt tidsperiode.

En ugjenkallelig remburs skaper derfor økt forutsigbarhet i motsetning en gjenkallelig,
på engelsk revocable, remburs. En gjenkallelig remburs kan når som helst trekkes
tilbake uten selgers samtykke. I rembursreglenes artikkel 6 (UCP 500) forutsettes
det at rembursen er ugjenkallelig, med mindre annet er nevnt. Som eksportør er det
likevel viktig å sjekke at formuleringen "irrevocable letter of credit" er med i:

 • Salgskontrakten
 • Rembursinstruksen (rembursadviset) selger mottar via sin bank


4.4.2 Tidspunktet for betaling
Vi skiller mellom "kontant- og "kredittremburser" avhengig av når eksportøren skal få oppgjør. Betegnelsen for kontantremburs på engelsk er gjerne "by payment at sight", eller ”by negotiation at sight”.  På bankspråket kalles den også "a vista remburs". Selgeren får da i utgangspunktet pengene på konto få dager etter at riktige dokumenter er presentert i selgers bank.

Motsatsen til dette er kredittremburser med en kredittid som løper fra et nærmere angitt tidspunkt, for eksempel skipningsdato eller datoen for presentasjon av dokumentene. Kredittremburser kalles på engelsk også ”usance” letter of credit. Vi skiller her mellom:

 • Remburser med kreditt angitt i dager – by deferred payment at X days
 • Remburser basert på aksept av en tratte ( veksel) – by acceptance of drafts at Y days


Likviditetsmessig er det klart en fordel for eksportøren om han oppnår en at sight (kontant) remburs. Da får han best utnyttet det som er en av hovedfordelene med remburs; rask betaling ved salg på risikofylte markeder/overfor risikofylte kunder, hvor betaling ofte er en langdryg og usikker prosess.

Men både av markedsmessige og politiske årsaker er det ikke alltid mulig å oppnå en remburs uten en innebygget kredittid. Hvorvidt partene til slutt enes om "sight","usance" (kredittremburs) eller en både-og-variant trenger ikke nødvendigvis å få betydning for betalingssikkerheten.

Ved en bekreftet kredittremburs er selgers bank forpliktet til å betale ved forfall, og kan også diskontere (forskuttere) beløpet til selger så snart korrekte dokumenter er presentert. Det er da banken som finansierer og tar kredittrisikoen i kredittperioden.
Når en vurderer remburstype, både i forkant av og under salgsforhandlingene, er det også viktig å ta stilling til valg av betalingssted- og  sikkerhet. 

4.4.3 Betalingssted
Når vi snakker om betalingssted sikter vi til hvor rembursen er betalbar. Det vil i praksis si hvor:

 • Forpliktende granskning av rembursdokumenter finner sted
 • Utbetalingen under rembursen finner sted


Rembursen kan være betalbar enten i selgers eller i kjøpers bank.  På engelsk får vi da en remburs  (Letter of Credit - L/C) i form av en:

 • L/C to be payable with  seller`s bank (navn)
 • L/C to be payable with buyer`s bank (navn)


For eksportøren er det normalt en klar fordel at rembursen er betalbar i selgers bank fordi han da, spesielt ved en kontantremburs, kan få fakturabeløpet utbetalt så fort hans bank har mottatt dokumenter i samsvar med rembursens betingelser. Dersom selgers bank finner mangler ved dokumentene er det også vanligvis mye enklere å rette opp dette overfor egen bank.

Videre slipper eksportøren risikoen for at dokumentene blir borte på veien til kjøpers bank, eller faren for at kjøpers bank bruker lang tid på å kontrollere dokumentene og overføre rembursbeløpet til Norge. Spesielt i utviklingsland kan dette være et problem.

Er derimot rembursen betalbar i kjøpers bank er det den utenlandske banken som kontrollerer dokumentene før utbetaling  av pengene. Kjøpers bank kan, i følge de gjeldende rembursreglene, bruke maksimalt fem arbeidsdager på denne jobben. Likevel har ofte både kjøper og kjøpers bank en interesse av å trekke ut kredittiden, ikke minst ved å påpeke mangler (discrepancies) som i beste fall fører til utsatt betaling og i verste fall fører til at rembursen anses som ugyldig.

Det generelle rådet er derfor at selger, såfremt mulig, insisterer på at betalingsstedet angitt i rembursen er selgers bank.

En mellomvariant når det gjelder valg av betalingssted er negosieringsremburs (by negotiation) – ofte også angitt med ”available with any bank”. Dokumentene er riktignok også her i utgangspunktet betalbare i kjøpers bank. Men selgers bank kan, ut fra fullmakt fra kjøpers bank, betale selger når han presenterer dokumentene. Selgers bank beholder i dette tilfelle full regressrett overfor selgeren. I praksis er det sjelden at selger ender opp med et regresskrav fra egen bank. Negosieringsremburser brukes i dag særlig ved salg til øst-asiatiske land.

På bakgrunn av informasjonen over vil den beste kombinasjonen for en eksportør normalt være en ugjenkallelig kontantremburs, betalbar i egen bank (”irrevocable letter of credit to be payable at sight by beneficiaries bank"). 

Når det gjelder sikkerhet er likevel hovedspørsmålet hvorvidt rembursen er bekreftet eller ubekreftet.

4.4.4 Rembursens sikkerhet
Vi skiller her mellom:

 • Bekreftet remburs – confirmed letter of credit
 • Ubekreftet remburs – unconfirmed letter of credit/without confirmation


I  avkrysningsrutene  i remburssjekklisten til flere banker opereres det med todelingen:

 • Adding their confirmation (bekreftet remburs)
 • Without adding their confirmations (ubekreftet remburs)


En bekreftet remburs innebærer at selgers bank påtar seg samme betalingsforpliktelse som utstedende bank. Har med andre ord selger fått bekreftet av sin bank at han har presenterte riktige rembursdokumenter i rett form og rett tid; får selger sine penger, og selgers bank sitter med den fulle risikoen på kjøpers bank/land.

Det er spesielt overfor risikable og følgelig relativt uforutsigbare kunder og land, og med store verdier på spill, at bekreftede remburser er viktig. Selger må på sin side regne med å betale ekstra for denne sikkerheten i form av bekreftelsesprovisjon. Denne vil variere ut fra vurdert risiko på land/bank.  Det er likevel visse muligheter for å "shoppe" mellom finansinstitusjoner da bankene ikke nødvendigvis har samme oppfatning , kapasitet eller prising av risiko på ulike land.

Det er viktig å være klar over at en remburs, med mindre annet er avtalt, regnes som ubekreftet. For ubekreftede remburser begrenser selgers banks forpliktelser seg til å videreformidle  rembursadviset og  videreforsende dokumentene presentert fra selger. Dog er det vanlig at selgers bank uansett går gjennom dokumentene for å avstemme at disse er korrekte, og evt. gir tilbakemelding til selger om hva som må rettes opp før videreforsendelse til utstedende bank.

Dersom kjøper/kjøpers bank ikke vil angi at rembursen skal bekreftes, er det et alternativ  å likevel gjøre en avtale med sin bank om bekreftelse av rembursen, en såkalt "silent confirmation". Dette er ofte en praktisk løsning når risikoen er stor, men når såvel kjøper som andre instanser i importlandet anser kravet om bekreftet remburs som uhørt.

Ideelt sett får eksportøren importøren til å betale bankomkostningene både i sin og selgers bank. I alle fall er det viktig å ha med en formulering i salgskontrakten om at selger kun svarer for bankomkostningene i sitt land.