4.6 Aktuelle dokumenter

Sett fra eksportørens synsvinkel ligger mye av sikkerheten i rembursen i å presentere riktige dokumenter i rett form, til rett tid og rett sted. I praksis vil rett sted normalt være eksportørens bank. Vi har under skilt mellom ulike typer rembursdokumenter avhengig av om de er:

 • Vanlige
 • Forekommende


Det kan i tillegg bli stilt krav om en rekke andre dokumenter under en remburs. Her er det viktig å selv være kritisk og i forkant med å angi hvilke dokumenter selger er villig til å presentere. Ellers kan remburskravene bli tidkrevende og vanskelig å oppfylle. Avsnittet  "Eksportdokumenter" under de enkelte land i Eksporthåndboken kan her være til god hjelp for å skille mellom hva som er vanlige og mindre vanlige dokumentkrav.

4.6.1 Vanlige dokumenter

 • Handelsfaktura (commercial invoice)
 • Aktuelt fraktdokument, betinget av aktuell transportmåte, er typisk:
  - Ocean / Marine Bill of Lading (B/L) - sjøfrakt
  - Combined transport Bill of Lading - kombinerte transporter
  - Airwaybill (AWB) - flyfrakt
  - CMR - bilfrakt
 • Opprinnelsesbevis
 • Forsikringsdokument (Certificate of Insurance) om leveringsbetingelsen CIP eller CIF er avtalt
 • Pakkliste


4.6.2 Forekommende dokumenter

 • Produkt- og analysesertifikater knyttet til produktet
 • Clean Report of Findings - ved krav om forhåndsinspeksjon av varer


4.6.3 Begrensing av antall dokumenter og dokumentkrav - sentralt for enklere remburshåndtering

Både for å forenkle arbeidet med rembursdokumentene og sikre rettidig betaling er det svært viktig at eksportøren allerede på forhandlingsstadiet er bevisst på å:

 • Begrense antallet dokumenter som skal presenteres mest mulig
 • Begrense særkrav til dokumentene som kan være vanskelig å oppfylle
 • Varsle tredjeparter som utsteder dokumenter (transportører, forsikringsselskaper, kontrollinstanser) så tidlig som mulig om dokumentkravene i rembursen
 • Være nøyaktig med å oppfylle dokumentkravene i rembursen både mht. innhold,  formkrav (original, antall eksemplarer, evt. stempling og undertegning av dokumenter, språk, skrivemåte, datering mv.) og tidsfrister
 • Være føre var med å rådføre seg med rembursbanken din ved tvil


4.6.4 Ved mottagelse av rembursen bør du:

 •  Straks gå gjennom rembursbetingelsene og forvisse deg om at du er enig i disse, og kan oppfylle dem
 • Ta straks kontakt med deres kunde for å få endret rembursen, dersom du – før dokumentene presenteres – oppdager betingelser som ikke kan oppfylles


Vær oppmerksom på om betingelsene er de samme som ble fastsatt i kontrakt/avtale når det gjelder bl.a.:

 • Gir rembursen deg den sikkerhet du ønsker?
 • Er rembursen betalbar der hvor og når du ønsker det?
 • Er rembursbeløpet riktig?
 • Er varebeskrivelsen riktig?
 • Er leveringsbetingelsene riktig?
 • Er delskipning/omlastning tillatt?
 • Kan utløps-, skipnings- og presentasjonsfrist overholdes?
 • Kan du skaffe alle de forlangte dokumenter?
 • Er det motsigelser i rembursen?
 • Er alle punkter klare?