Internasjonale garantier

Internasjonal handel er forbundet med usikkerhet. For å dekke noen av risikoene som kan oppstå når bedriften handler med utlandet, kan sikringsinstrumenter benyttes. Ett av disse er bankgarantier og de benyttes mye i internasjonal handel av både Kjøper og Selger.

 

Når benyttes bankgarantier?
Dersom selger ser behov for og ønsker en sikkerhet for Kjøpers betalingsforpliktelse og/eller dersom Kjøper ønsker en sikkerhet for Selgers leveringsforpliktelser eller en sikkerhet for betalt forskudd.

For å se bort fra usikkerheten som motparten representerer (Vil selger levere som avtalt? Vil kjøper betale for varene?), kan en garanti fra en tredje og nøytral part som banken kreves. Risikoen og kredittverdigheten til den ene parten flyttes dermed over til banken. Dette innebærer IKKE at banken vil påta seg å fullføre et prosjekt eller levere et anlegg på vegne av sin kunde.

Hva er en bankgaranti?
Ved å stille en bankgaranti på vegne av sin kunde (garantidebitor), vil banken (garantisten) sikre en finansiell erstatning til kundens motpart (garantikreditor), i tilfelle kontraktsbrudd. En utbetaling under garantien er derfor betinget av at garantidebitors forpliktelse er forfalt og misligholdt. Men den er også betinget av garantiens innhold og utforming.

Det er stor variasjon av garantitekster og innholdet i disse vil variere mye avhengig av hvem garantisten er (direkte/indirekte), garantiens formål (garantitype), garantiens betalingsbetingelser (on demand/betinget) og lovgivning.

1. Direkte/Indirekte Garantier og advisering
Når partene først er blitt enige om å stille sikkerhet, kan denne stilles enten som en direkte eller indirekte garanti.

• Dersom kreditor er komfortabel med risiko på debitors bank kan det stilles en direkte garanti.
Dette blir et trepartsforhold: debitor/debitors bank (garantisten)/kreditor
Kreditor vil forholde seg til debitors bank og eventuelle krav vil presenteres direkte til debitors bank, som har påtatt seg garantiansvaret.

• Dersom kreditor ønsker å se bort fra risiko på debitors bank kan det stilles en indirekte garanti..
Dette blir et firepartsforhold: debitor/debitors bank/kreditors bank/kreditor.
Debitors bank vil utstede en indirekte garanti (også kalt ”kontragaranti”) i favør av kreditors bank, som vil utstede en direkte garanti i favør av kreditor.
Kreditor vil forholde seg til sin bank og eventuelle krav vil måtte presenteres direkte til kreditors bank som da vil  utbetale kravet og snu seg mot debitors bank for å søke regress, i neste omgang.

• Indirekte garantier medfører ekstra kostnader ettersom begge banker påtar seg en risiko.
Det er ganske vanlig at garantikostnader bæres av debitor, selv om dette kan være en forhandlingssak iblant. Som eksportør bør man derfor ha kostnadene i bakhodet når man kalkulerer pris og betalingsbetingelser.

En måte å redusere slike kostnader på er å tilby å stille garantien som en Direkte Garanti, men å advisere garantien gjennom kreditors bank. Kreditors bank vil i så fall ikke påta seg noe garantiansvar og vil nærmest fungere som et postkontor som garantiformidler. Kreditor vil på den måten få en bekreftelse på at garantien er ekte og han vil kunne få råd og hjelp av sin bank med tanke på eventuelle krav.

2. Garantiens formål
Garantier kan tjene forskjellige formål, både kommersielle og finansielle.
En finansiell garanti sikrer en finansiell forpliktelse, eksempelvis nedbetaling av et lån, og er derfor i mindre grad utstedt i internasjonal handel. 

En kommersiell garanti sikrer derimot en kommersiell transaksjon, det være seg leveranse av varer eller tjenester. I internasjonal handel er det derfor først og fremst kommersielle garantier som benyttes siden de er knyttet til en ”daglig” handel.  Det er stort sett selger/eksportør som vil måtte stille sikkerhet og påta seg rollen som ”Garantidebitor” ved å stille en eller flere av følgende garantier.

• ”Bid/Tender guarantee”
Når et selskap utlyser noen tjenester og inviterer til anbudskonkurranse, vil den ha enkelte krav i anbudsgrunnlaget som skal besvares av anbydere, herav sikkerhet i form av en ”Bid bond” eller ”Tender guarantee”. Garantien skal først og fremst gi en sikkerhet for at Selger (anbyder) ikke trekker seg i anbudsperioden. Den sikrer også at dersom han får anbudet, så vil han undertegne kontrakten og stille nødvendige garantier for å sikre riktig oppfyllelse av den.
Garantien utgjør ofte fra 2 - 5 % av anbudets verdi og må ofte stilles som en indirekte garanti, det vil si av Kjøpers bank.

• ”Advance Payment guarantee”
Dersom Selger får noe forskudd fra Kjøper er det ikke urimelig at han skal stille sikkerhet for det i form av en ”Advance Payment Guarantee.”
Garantibeløpet utgjør ofte 30 % av kontraktens sum og vil sikre en tilbakebetaling av forskuddet i tilfelle manglende leveranse. Restsaldo (70 %) vil betales noe senere og er derfor ikke dekket av forskuddsgarantien.

• ”Performance guarantee”
Når Kjøper ønsker å sikre seg for riktig leveranse, vil han kreve en ”Performance Guarantee”. Banken påtar seg en betalingsforpliktelse i tilfelle manglende leveranse av varer eller tjenester.
Garantien er som oftest begrenset til 10-15 % av kontraktssummen, men dette vil variere fra kontrakt til kontrakt.

• ”Warranty guarantee”
Så snart varene er levert går man over i en reklamasjonsperiode. I det tidsrommet vil Kjøper gjerne ha muligheten til å sjekke at alt fungerer og ønsker en sikkerhet for erstatning i tilfelle feil. Garantien er ofte på et lavt beløp.
I dagens turbulente marked er det dessverre en kjensgjerning at det råder stor usikkerhet rundt betalingsdyktighet hos kunder, også gode gamle kunder. Selger bør derfor sikre sine fordringer ved å kreve sikkerhet fra Kjøper. Et alternativt til forkuddsbetaling er at Kjøper betaler kun etter at leveranse har skjedd og at Kjøper stiller sikkerhet i form av:

• ”Payment Guarantee / Betalingsgaranti”
Garantien sikrer selger betaling av et avtalt beløp hvis Kjøper ikke overholder sine betalingsforpliktelser. Garantien benyttes som oftest når partene har handlet ved åpen regning og derfor vil garantien stilles for hele beløpet Kjøper skylder. Men det er ingenting i veien for at garantien stilles for en del av kontraktssumen dersom Kjøper har betalt noe forskudd.
Merk at for de som handler i Asia eller USA, kan det være aktuelt å måtte utstede en ”Standby Letter of Credit”. Dette likner en Remburs (ref. Letter of Credit), men innholdet og formålet er lik bankgaranti. En Standby Letter of Credit er, lik garanti, et veldig fleksibelt instrument ettersom den kan sikre alle formål og utstedes derfor både av Selger og Kjøper.
Den fungerer som en garanti ettersom utbetaling vil skje mot presentasjon av dokumenter som er stipulert i garantien.

Vi kan konkludere med at garanti er et fleksibel og relativt passivt instrument.
Men ettersom garantiens formål, uansett garantityper, er å gi en sikkerhet for en finansiell erstatning, kan man lure på hva som skal til for å utløse en utbetaling under en garanti?

3. Betalingsbetingelser
Som vi nevnte tidligere er en utbetaling under en garanti, betinget av at garantidebitors forpliktelse er forfalt og misligholdt.
Erstatningen vil utbetales avhengig av garantiens bestemmelser og banken skiller derfor mellom to betalingsmekanismer. Utbetalingen vil være avhengig av om garantien er en ”on demand” garanti eller en ”betinget” garanti.

• Under en betinget garanti plikter ikke banken å betale før eventuelle innsigelser/tvister er avklart mellom partene, eller før det foreligger en endelig voldgiftsdom eller rettskraftig dom.
Garantisten/banken kan derfor påberope seg evt. innsigelser fra Garantidebitor, og nekte utbetaling.
I Norge stilles de fleste garantier som betinget garantier.

• Under en ”on-demand” garanti (også kalt Påkravsgaranti på godt norsk), har banken en selvstendig plikt til å utbetale straks garantikreditor krever betaling. Banken må derfor betale, selv om garantidebitoren påberoper seg innsigelser.

I internasjonal handel er de fleste garantier stillet som on demand garantier fordi de er veldig effektive: der er hovedregelen ”Betale først – krangle senere”. Så lenge kravet fra garantikreditor er presentert iht. garantiens betingelser, vil banken ha en selvstendig forpliktelse til betaling.

4. Lovgivning
Garantier avhenger mye av lokale forhold og regler som kan påvirke hvilken jurisdiksjon garantien skal underlegges. Er garantien stillet som en direkte garanti overfor en norsk garantikreditor vil garantien underlegges norsk rett.

Er garantien derimot stillet som en indirekte garanti, det vil si av en utenlandsk bank under kontragarantien fra en norsk bank, vil garantien som oftest være underlagt den lokale loven.
Dette kan jo by på noen utfordringer og forskjellige tolkninger. Det anbefales derfor å underlegge garantier til et internasjonalt regelverk for ”on demand” garantier (URDG758) som er utarbeidet av Det Internasjonale Handelskammeret (ICC). Regelverket sikrer lik forståelse uansett hvor i verden man skal kjøpe fra eller selge til. 

5. Hva kjennetegner en god garanti?
Det kan være mange garantitekster rundt omkring, og når motparten krever en garanti fra deg, bør du forsikre deg at du forstår innholdet. Tekstene er ofte utarbeidet av advokater som skal ivareta interessen til motparten, men ikke nødvendigvis dine. Bruk gjerne din bank som rådgiver for å kvalitetssikre innholdet.
Alle garantier bør i hvert fall inneholde følgende informasjon:
- Garanti nr./referanse
- Garantidebitor (Selger eller Kjøper)
- Garantikreditor (Selger eller Kjøper)
- Garantisten (Banken)
- Formål
- Henvisning til underliggende avtale (kontraktsnr, faktura nr..)
- Beløp og valuta
- Forfallsdato
- Utbetalingsbetingelser (on demand eller betinget garanti)
- Hvordan skal krav fremmes og hvilke dokumenter skal presenteres?
- Språket. Garantien og dokumenter ved presentasjon av krav bør forstås av alle parter
- Jurisdiksjon / regler

Hvorfor benytte garanti?
En garanti kan benyttes i hele salgs- og gjennomføringsprosessen for å sikre en finansiell erstatning i tilfelle kontraktsbrudd.
Ved å gi en bankgaranti til din kunde beviser du at du har banken i ryggen og kan derfor forhandle deg til bedre salg/kjøps betingelser.
Har du forhandlet deg frem til en god garantitekst, er dette et relativt enkelt og fleksibelt sikringsinstrument som benyttes i hele verden.

 Skrevet 10.2012