Eksportfinansiering

Eksportfinansiering er finansiering av kapitalvarer som for eksempel produksjonsutstyr og transportmateriell til kjøpere i og utenfor OECD-området. Eksportfinansiering er aktuelt for kreditter med løpetid over 2 år. I anbudsinnbydelser krever gjerne kjøperen (importøren) utenfor OECD-området langsiktig finansiering av leveransen. Årsaken til dette er at de mangler kapital og ønsker å betale ned investeringen etter hvert som inntjeningen kommer.

Eksport er viktig for mange bedrifter, og i et konkurranseutsatt marked har derfor ikke eksportøren annet valg enn å imøtekomme kravet fra importøren. Om ikke eksportøren klarer å ordne med finansiering, reduseres muligheten til å gå videre i forhandlingene eller å få gjennom ordren. Det kan være en stor utfordring å holde oversikt over hvilke risiki dette kan innebære, og ikke minst hvor man skal henvende seg for råd og veiledning innen eksportfinansiering. 

Fordeler med eksportfinansiering
Selgeren kan tilby utenlandske kjøpere eksportfinansiering uten påta seg risikoen for kjøpers tilbakebetalingsevne samtidig med at kjøperen får dekket sitt finansieringsbehov. På denne måten utvider markedet til også å ta med seg kjøpere uten likviditet.

Noen typer finansieringsordninger
De fleste land har opprettet finansieringsinstitusjoner for å ivareta egen eksportinteresse. I Norge har Nærings- og fiskeridepartementet gitt denne rollen til Eksportkreditt Norge og GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt).

Eksportkreditt Norge tar seg av finansieringsoppgaven og opptrer som långiver der GIEK og/eller bankene (i samarbeid) kan tilby garanti for lånet. Eksportøren bør snakke med sin bank eller GIEK for å få en oversikt over hvilke typer garantier som finnes og hvilke type som er aktuell for leveransen. I enkelte prosjekter kan NORAD og Innovasjon Norge være involvert i finansieringen, og i enkelte prosjekter kan eksportøren søke om støtte fra internasjonale finansieringsordninger. De fleste finansieringsinstitusjoner opererer med egne begrensinger for støtte/finansiering og geografiske krav til prosjektene. Eksportøren bør derfor undersøke nøye hvilke muligheter som finnes og om prosjektet kan imøtekomme de krav som er stilt. Innovasjon Norge, eksportørens bank eller et rådgivningsfirma kan være behjelpelig til å finne frem til aktuelle finansieringsordninger. 

Kan eksportfinansiering eller andre garantier være et relevant tilbud for deg og din kunde? Ta gjerne kontakt med Eksportkreditt Norge eller GIEK dersom du ønsker å diskutere mulighetene i deres løsninger eller konkrete prosjekter.

Ønsker du å lære mer om ordningene før du tar kontakt, finner du dette på nettsidene til Eksportkreditt Norge og GIEK.

Andre betalingsformer
I enkelte tilfeller passer det bedre å benytte seg av andre betalingsformer for å sikre betalingen. Dette kan være i form av garantier, remburs eller forfaiting.

Remburs (Letter of Credit) 
Dette er en mulig betalingsform og finansiering som gir sikkerhet for at importør ikke må betale før dokumentene er presentert og rembursbetingelsene oppfylt. Dette skjer ved at importøren anmoder sin bank om å åpne en remburs som angir de betingelser som vedkommende har blitt enig med eksportør om. Det er svært viktig at alle detaljer i rembursen er nøye og riktig utfylt om denne finansieringsordningen skal være juridisk riktig. Remburs er underlagt et internasjonalt regelverk utarbeidet av ICC (International Chamber of Commerce). Hovedregelen for å bruke remburs er når parter ikke kjenner hverandre

Forfaiting
Forfaiting er et relativt lite brukt i Norge, men er samtidig mest brukte i noen av våre naboland som for eksempel Danmark. Ved bruk av forfaiting selger eksportøren fordringen til et pengeinstitutt (som oftest en bank) uten regress (som tilsier at pengeinstituttet ikke kan kreve penger av eksportøren i etterkant dersom kunden ikke betaler). I virkeligheten betyr dette at pengeinstituttet (banken) overtar betalingsrisikoen til eksportøren. Eksportøren får betalt nesten like hurtig som ved en kontanthandel. Denne type betalingsform brukes normalt på finansieringsbeløp fra 1 millioner kroner og oppover avhengig av prosjektet.