Nye deklarasjonskrav for planter og tre i USA

Det er blitt gjort endringer i Lacey Act som er USAs eldste lov om illegal handel med dyr og planter. Endringene innebærer at amerikanske importører nå må levere en deklarasjon med informasjon med blant annet det vitenskapelige navnet og opprinnelseslandet for planter, samt for planter og tre som inngår i ulike varer. Hensikten er å bekjempe ulovelig bruk. Formelt trådte de nye bestemmelsene i kraft 15. desember 2008.

Kan by på utfordringer
For enkelte produkter kan det oppstå vanskeligheter med å spore opp informasjon om hvilke arter som inngår og deres opprinnelse. Dette gjelder først og fremst sammensatte produkter som for eksempel møbler, monteringsferdige bygninger, gulvplater og liknende. Disse produktene inneholder ofte spon, kryssfiner, sponplater og ulike komposittmaterialer. Importører vil trolig be om denne informasjonen fra sine kunder, og norske bedrifter som eksporterer produkter som er omfattet av bestemmelsene vil sannsynligvis bli berørt.

Man bør i tillegg være klar over at deklarasjonskravet også omfatter papirprodukter. Her kan en rekke ulike treslag inngå, spesielt dersom papirmassen som anvendes kommer fra tropiske land. Et annet forhold som kan gjøre deklarasjonskravet utfordrende, er at det ikke er noen nedre grense for hvor små andeler med ulike arter som inngår i kravet.

Deklarasjon ved import
Lacey Act ble først vedtatt i 1900. Loven gikk gjennom vesentlige endringer i 1981. Dette er USAs eldste vedtaket som skal beskytte dyreliv. Loven skal bekjempe illegal handel med dyr, fisk og planter. Loven slår altså fast at etter 15. desember 2008 er det ulovelig å importere enkelte planter og planteprodukter uten en importdeklarasjon. Deklarasjonen må blant annet inneholde plantenes vitenskapelige navn, verdi på importvaren, plantens kvantitet, samt navnet på landet der planten er blitt høstet.

Bestemmelser for resirkulerbart innhold og ukjente arter
For papir og papprodukter med resirkulerbart planteinnhold, vil det ikke være et krav til importør å spesifisere arten eller i hvilket land plantene er høstet. Men det vil være et krav at man oppgir hvor stor gjennomsnitt prosent av innholdet som er resirkulerbart. Dersom produktet også inneholder ikke- resirkulerbare plantematerialer, kreves det deklarasjonen for disse komponentene i produktet. Ved import av planteprodukter som inneholder plantearter som kommer fra forskjellige ukjente hold, må importøren deklarere navnet på hver art som kan ha vært brukt til å produsere produktet. Det samme prinsippet gjelder dersom et planteprodukt er laget av plantearter som vanligvis innhøstes i flere enn et land, og landene er ukjent. I slike tilfeller må importøren deklarere navnene på hvert av landene hvor planten kan ha blitt innhøstet.


Skrevet 03.2009 av:
Kathrine Kofstad
Seniorrådgiver