Risikofri handel - hvorfor kredittforsikring?

Det er ikke uvanlig at store deler av bedrifters eiendeler består av fordringer. Man ser ofte at selskaper har utestående fordringer som langt overstiger egenkapitalen, og selv små betalingsforsinkelser kan få alvorlige konsekvenser for likviditeten. Erfaringer viser at mange bedrifter som kommer i finansielle problemer eller går konkurs, ofte skyldes tap på fordringer. Løsningen for mange eksportbedrifter er kredittforsikring. I hovedtrekk betegnes kredittforsikring som en rammeavtale som sikrer hele bedriftens kredittsalg, det vil si at man reduserer risikoen for tap på kundefordringer.

Kostnadseffektivitet
Det viktigste for norske eksportører er å utvikle egne produkter og bearbeide nye markeder, og på den måten oppnå økt salg. Ved hjelp av kredittforsikring overlater eksportøren kredittrisikoen til profesjonelle aktører og kan dermed konsentrere seg om det de er best på.

For ethvert selskap er det vesentlig å etablere en kredittpolitikk der det er fastsatt retningslinjer for opprettelse av kredittgrenser, purring og inkasso. Med gode rutiner øker sannsynligheten for bedre likviditet og kostnadseffektivitet. Ved hjelp av kredittforsikring kan selskapets balanse og fremtidige drift karakteriseres som mer forutsigbar ved at faren for tap reduseres.

Kredittkontroll
Norske bedrifter har ofte et nært og godt samarbeid med sine kunder, men med endrede samfunnsforhold og økt geografisk avstand er det fare for at denne gode kundekontakten reduseres. Selv med veletablerte og kjente kunder vil det i mange tilfeller være vanskelig å gi en kvalifisert vurdering av kundens betalingsevne. For selv om kunden er ærlig og solid, har eksportør ingen garanti for at hans kunder igjen er like pliktoppfyllende. Med dagens teknologi og raske endringer, ser man ofte at den menneskelige avstanden blir større. Mye av kundekontakten går via e-post og faks, og noen ganger oppnår eksportørene salg med kjøpere som de aldri engang har møtt. Det er både tidkrevende og kostbart å vurdere om en ny potensiell kunde i utlandet er solvent eller kredittverdig.

Grunnlag for finansiering
For mange selskaper handler kredittforsikring om bedre finansiering hos sin bankforbindelse. I mange tilfeller kan kredittforsikring styrke selskapets kredittverdighet hos långiver, og kan dermed danne grunnlag for gunstig finansiering. En kredittforsikringspolise kan også være velegnet som sikkerhet for finansiering, dette fordi retten til erstatning kan tiltransporteres direkte til en finansinstitusjon.

Konkurransefortrinn
I dagens marked er konkurransesituasjonen knallhard. I mange tilfeller er det derfor nødvendig å gi kreditt til sine kunder, samtidig som det er viktig å få kreditt av sine leverandører. Man kan hevde at kreditt er blitt en nødvendighet for å være konkurransedyktig. Ved at profesjonelle aktører identifiserer gode betalere, fastsetter kredittgrenser og betalingsbetingelser, unngår eksportøren å kaste bort tid og ressurser på dårlige kunder, hvor sannsynligheten for å tape penger er stor.

Tett kundeoppfølging er en nødvendighet for å passe på at man mottar oppgjør fra sine kunder, og for mange eksportører er kredittforsikringsselskapene en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. De største aktørene i det norske markedet som tilbyr kredittforsikring inntil 2 år er Atradius, Euler Hermes og GIEK Kredittforsikring AS.


Skrevet 05.2008 av:
Renate Hansen
Bente Cornerliussen
Kredittrådgivere i GIEK kredittforsikring AS