Sjekkliste for Iran – eksport og etablering

Sanksjonslettelsene som kom tidlig i 2016 gir nye muligheter for norske og europeiske bedrifter på det iranske markedet. Fortsatt har amerikansk lovgivning og sanksjoner en viss påvirkning på hvordan man kan benytte seg av disse mulighetene. Gode forberedelser og grundig sjekk knyttet til krav og regler for norsk forretningsskikk er viktig for å best mulig kunne utnytte mulighetene i Iran. Nedenfor finner du en sjekkliste for eksport til Iran.

/link/f5d304c2471448a08a464f722755e2a4.aspx
Foto: Siv Nærø

1. Din bedrifts egne regler og retningslinjer

Først og fremst er det viktig å undersøke egne interne regler og retningslinjer for eksport og om disse er forenlig med å handle med Iran. Dersom din bedrift er en datter av et amerikansk morsselskap, og eller om forsikringen-/investoravtalen til ditt selskap er myntet på amerikanske regler forbyr disse transaksjoner med Iran. USA har en såkalt internasjonal jurisdiksjon, som betyr at amerikansk lov i noen tilfeller gjelder utenfor amerikansk territorium. I tillegg er avgrensningen av de amerikanske sanksjonene noe uklart.

2. EU og Norges eksportkontroll og sanksjoner mot Iran

Det norske regelverket er i tråd med EUs regelverk for eksport til Iran. Sanksjonslettelsene medfører at det ikke lenger er behov for å søke Utenriksdepartementet om forhåndsvurdering av all eksport til Iran. Likevel er det forbud og restriksjoner mot eksport av visse sensitive varer og teknologi, slik det er beskrevet i JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), som er en del av den internasjonale avtalen om Irans atomprogram. I tillegg er enkelte personer og enheter fremdeles sanksjonert.

Du trenger forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet dersom du skal eksportere nukleære varer og teknologi. Videre vil FN opprettholde våpenembargo og missilsanksjoner i henholdsvis 5 og 8 år.

Endringer og nye muligheter verdt å merke seg

Nye muligheter for å eksportere og importere følgende varer og tjenester som ikke lenger er forbudt er;

  • Nøkkelutstyr og nøkkelteknologi til olje- og gassektoren
  • Råolje, olje- og petrokjemiske produkter
  • Nøkkelskipsutstyr og – teknologi
  • Naturgass og edle metaller
  • Sedler og mynter.

Det er heller ikke lenger forbud mot bank- og finansieringstjenester samt forsikring av visse virksomheter. Det er heller ikke nødvendig å søke om forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet for overføring av penger over visse terskelverdier, og en rekke potensielle kunder og forretningspartnere som tidligere var forbudt å handle med er slettet. Listen over disse personene finnes vedlagt under EUs rådsvedtak nr. 2015/1862.

3. USAs sanksjoner mot Iran

Til slutt må ett norsk foretak forholde seg til amerikanske sanksjoner mot Iran i den grad sanksjonene påvirker norsk samhandel med Iran. Selv etter amerikanske lettelser vil amerikanske sanksjoner ikke bare omfatte amerikansk territorium og borgere, men amerikanske eiere, interesser, og amerikanske banker og finansinstitusjoner.

I praksis påvirker dette øvrige land i den grad det er forbudt å bruke amerikansk valuta i transaksjoner med Iran. Altså bør oppgjørsvalutaen være i Euro eller annen konvertibel valuta.

Det amerikanske innholdet i selskapers eksport til Iran kan ikke overstige 10 prosent av eksportverdien. USA har fortsatt ca. 200 navn over forbudte forretningspartnere i Iran. Det er det amerikanske OFAC (Office of Foreign Assets Control) som håndterer de amerikanske sanksjonene. OFAC er igjen styrt av Finansdepartementet (Department of the Treasury), men har også tilgang til justisdepartementet (Department of Justice) til ressurser til etterforskning og overvåking av selskapenes etterlevelse av sanksjoner.

I praksis har dette derfor vist seg å gjøre det vanskelig for en rekke norske og andre europeiske banker og finansieringsinstitusjoner å gjennomføre transaksjoner med Iran, selv etter lettelsene. Likevel finnes det løsninger, men det er sterkt å anbefale å starte planleggingen tidlig. Undersøk med ulike banker, forsikringsselskaper, transportører og «andre hjelpere» med et godt nettverk og kompetansegrunnlag på det iranske markedet dersom din bedrift har et godt handelsgrunnlag og vekstpotensial på samhandel med Iran.

 

Kilder: Deler av informasjonen er hentet fra Business Sweden sin rapport om Iran

Skrevet av:
Maria Cathrine Lundstad Aulie
Eksportrådgiver
Innovasjon Norge