Spennende mulighet for det offentlige og for næringslivet - 35 millioner i potten!

Informasjon

Bergen Media City Bergen Påmeldingsfrist: 2018-02-13 18:00 Kontakt: Gøril E. Selvik Gratis 14.02.2018 10:00:00 14.02.2018 11:30:00 Europe/Oslo Spennende mulighet for det offentlige og for næringslivet - 35 millioner i potten! Media City Bergen Gøril E. Selvik gosel@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi inviterer nå til en skissekonkurranse for offentlig-private innovasjonsprosjekter. Utlysningen retter seg mot offentlige virksomheter med ambisjoner om å få frem nye løsninger som både øker kvaliteten på offentlige tjenester, og som bidrar til å senke utgiftssiden i offentlige budsjetter. Målet er å bidra til mer radikal innovasjon i offentlig sektor.

Innovasjonspartnerskap* er en spennende mulighet for modige og ambisiøse offentlige virksomheter som ønsker å være med på å løse viktige samfunnsutfordringer og legge til rette for et tettere og bedre samarbeid mellom offentlige- og private aktører.

Hva er innovasjonspartnerskap?
Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Partnerskapet betyr at det skal være fordeler for innkjøper og leverandør, der det offentlige er innkjøper og næringslivet leverer. Utgangspunktet for prosessen er en beskrivelse av behov og ikke en skissert løsning. Næringslivet inviteres først til en markedsdialog knyttet til behovet før det gjennomføres en konkurranse for å levere ideer som løser dette behovet. Utvikling og anskaffelse vil skje i samme prosess og et overordnet mål for prosessen er å få mer ut av pengene vi putter inn i offentlig sektor samt å forbedre løsningen til brukerne.

Hvem vinner på denne nye prosessen?
Det offentlige vil raskere og mer effektivt kunne innovere og ta i bruk helt nye løsninger. «Følgebedrifter» (offentlige) vil kunne kjøpe løsningen når den er ferdig utviklet UTEN en ny anskaffelsesprosess. Dette gjør at leverandørene, gjerne også mindre leverandører kan få større forutsigbarhet i driften sin fordi skaleringen kan skje mye raskere.
 
Mer informasjon om innovasjonspartnerskap 

Har du lyst å finne ut mer om hvordan det offentlige og private næringslivet kan jobbe sammen for å utvikle innovative løsninger og hvilke muligheter et innovasjonspartnerskap kan skape? Meld deg på!

Vi tilbyr lynmøter med Innovasjon Norge rådgivere etter møtet (krever påmelding).

Møtet er åpent for alle i offentlig sektor samt eksisterende og potensielle leverandører til det offentlige.

*En anskaffelsesprosess, en prosedyre som fremkommer av Forskrift om offentlige anskaffelser. Prosessen krever tett offentlig-privat samarbeid om utvikling av ny løsning til bruk i offentlig sektor. Innovasjonspartnerskap kan brukes der det ikke finnes gode løsninger, men hvor det er behov for å skape nye og bedre løsninger for brukerne.

Presentasjoner

1000 bygg-10000 muligheter - Bergen Kommune.pdf

Innovasjonspartnerskap - Innovasjon Norge.pdf

Innovasjonspartnerskap - Innovative anskaffelser - Tore Andre Sines.pdf

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.